Geen schenking, maar creatieve oplossing voor nadeelgemeente Rotterdam

25 oktober 2013

Nadat op vrijdag 18 oktober 2013 een artikel is verschenen in het Binnenlands Bestuur over een ‘schenking’ van 450.000 euro door de gemeente Goeree-Overflakkee aan de gemeente Rotterdam, is enige onduidelijkheid ontstaan.  De gemeente Goeree-Overflakkee heeft geen geld geschonken aan de gemeente Rotterdam, maar heeft – op advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – besloten om met het teveel ontvangen geld voor volwasseneneducatie de ‘nadeelgemeente’ Rotterdam te helpen. Het gaat hierbij dus om rijksmiddelen; het is geenszins gemeentegeld.

Ieder jaar ontvangen gemeenten geld op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze zogenoemde doeluitkering is alleen bedoeld om te besteden aan volwasseneneducatie. Gemeenten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over hoe de ontvangen gelden in dat betreffende jaar zijn besteed. Door onder meer een onduidelijke vraagstelling in het verantwoordingsformulier, hebben gemeenten foutieve informatie aangeleverd bij het ministerie, waardoor het budget verkeerd is verdeeld onder de gemeenten. Hierdoor is een situatie ontstaan, waarbij sommige gemeenten voor 2013 teveel geld hebben ontvangen (voordeelgemeenten) en andere gemeenten te weinig geld hebben ontvangen (nadeelgemeenten).

Advies ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bij beantwoording van vragen vanuit de Kamer over het volwassenenonderwijs heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld dat een herverdeling van het budget voor educatie 2013 over gemeenten niet aan de orde is. Het is juridisch niet mogelijk om het budget, waarvoor gemeenten al contractuele verplichtingen zijn aangegaan met ROC’s, terug te vorderen en onder gemeenten te herverdelen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseerde de gemeente Goeree-Overflakkee dan ook om het geld, dat niet werd ingezet voor volwasseneneducatie binnen de eigen gemeente, te gebruiken om voor een andere gemeente, die te weinig geld heeft ontvangen, volwasseneneducatie in te kopen.

Besteding budget
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in totaal 856.076 euro ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit budget is vele malen hoger dan de vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee gezamenlijk ontvingen. Het ontvangen bedrag mag alleen worden ingezet voor de inkoop van volwasseneneducatie voor inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het budget is als het ware ‘geoormerkt’.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft van het totaal ontvangen bedrag voor 183.600 euro volwasseneducatie ingekocht bij het Albeda College in Rotterdam. Daarnaast mag een gemeente 25% van het totale budget reserveren voor 2014, om ervoor te zorgen dat ook in het daarop volgende jaar voldoende budget beschikbaar is voor volwasseneneducatie. Daar heeft de gemeente Goeree-Overflakkee gebruik van gemaakt. Het restantbedrag (ruim 450.000 euro) kon de gemeente Goeree-Overflakkee terugstorten aan het Rijk of gebruiken om een gemeente, die te weinig budget heeft ontvangen, te helpen door volwasseneneducatie voor die gemeente in te kopen. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft voor de laatste optie gekozen. Er is dus geen sprake van een schenking, maar van een creatieve en elegante oplossing om de gemeente Rotterdam, die als nadeelgemeente naar voren is gekomen, te helpen. Gemeente Goeree-Overflakkee fungeert in zekere zin slechts als doorgeefluik