Raad spreekt over Inspiratiecentrum, duurzaamheidslening en invoering blauwe containers

18 oktober 2013

In de raad van 17 oktober jl. werden volop vragen gesteld over het inspiratiecentrum op de Brouwersdam en de invoering van de blauwe papiercontainer. Zelfs een inspreker gaf zijn mening over de invoering van de blauwe container.
Verder gaf burgemeester A. Grootenboer-Dubbelman een uitgebreidde toelichting op de aanpak van de wateroverlast van de afgelopen dagen.

Aan het begin van de vergadering werd door de heer Van Zielst gebruik gemaakt van het spreekrecht. De heer Van Zielst sprak in over het voorstel tot invoering van de blauwe papiercontainer in diverse dorpen. Hij plaatste verschillende kanttekeningen bij het voorstel.

Vragen over samenvoeging blusgroepen
Door de heer J. de Vos van VKGO werden mondelinge vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de nieuw te bouwen brandweerkazerne en dit in relatie met de samenvoeging van de blusgroepen Middelharnis en Sommelsdijk. De burgemeester gaf aan dat voor de beantwoording van de vragen contact gezocht moet worden met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit vraagt tijd. De vragen zullen daarom schriftelijk worden beantwoord.

Stand van zaken wateroverlast
In de beeldvormende fase deed de burgemeester verslag van de stand van zaken met betrekking tot de wateroverlast op het eiland. De burgemeester gaf aan begaan te zijn met allen die schade hebben opgelopen als gevolg van de wateroverlast. Woorden van dank sprak de burgemeester uit voor allen die zich in welke vorm dan ook hebben ingezet bij de bestrijding van de overlast. Over enige tijd zal een evaluatierapport worden opgesteld.

Uitvoering Wsw
In de beeldvormende fase werd tevens gesproken over een ingekomen stuk van het college van burgemeester en wethouders over de resultaten in het 1e halfjaar 2013 van de afdeling uitvoering Wsw. ‘De SGP-fractie heeft om meerdere redenen belangstelling voor de uitvoering van de Wsw’, zo stelde Erik Ju (SGP). Hij vroeg zich af of het positieve beeld in het vierde kwartaal nog stand hielt. Daarnaast waren er vragen over kosten van ambtelijke inzet, die op dit moment nog niet geheel in beeld zouden zijn. Wethouder Tollenaar stelde de vraagsteller gerust. Ook de cijfers van het derde kwartaal blijken in de positieve richting te gaan. De SGP-fractie heeft om meerdere redenen belangstelling voor de uitvoering van de Wsw.

Duurzaamheidslening
In de oordeelsvormende fase werd gesproken over het vaststellen van de Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee.
Het doel is om bestaande woningen op Goeree-Overflakkee te verduurzamen. De ambitie van de gemeente is om in 2020 een energieneutraal eiland te zijn, op dit moment vormt het energieverbruik van huishoudens een belangrijke aandeel in het totale energiegebruik op Goeree-Overflakkee (circa 1/3). Het sluit aan bij de algemene noodzaak om in Nederland minder energie te verbruiken, meer duurzaam op te wekken en CO2 te besparen binnen onder andere de bestaande gebouwde omgeving om te voldoen aan landelijke/Europese klimaatafspraken. Met het aanbieden van de mogelijkheid van de Duurzaamheidslening wil de gemeente haar inwoners stimuleren duurzame maatregelen te treffen in/aan hun woning. Dit met als uiteindelijk doel de CO2 uitstoot en energiegebruik van particuliere woningen, nu goed voor 35% van de totale CO2 uitstoot van de gemeente Goeree-Overflakkee, te verlagen en duurzame energieproductie te verhogen. Dit is passend binnen het beleid van de gemeente. Bijkomend voordeel voor eigenaren is een toename in comfort, toegevoegde woningwaarde en betere verkoopbaarheid.

Inspiratiecentrum
Door Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen is op 25 juli 2012 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een Inspiratiecentrum op de Brouwersdam, ter hoogte van de Kabbelaarsbank. Omdat de aanvraag niet past binnen het vigerende bestemmingsplan dient een uitgebreide procedure omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, te worden verleend. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. De raad van de voormalige gemeente Goedereede heeft deze verklaring in september 2012 in ontwerp afgegeven.
Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen is noodzakelijk om een omgevingsvergunning voor het Inspiratiecentrum de Grevelingen te kunnen verlenen. Het Inspiratiecentrum is bedoeld om bezoekers van het gebied rond de Brouwersdam op een vernieuwende manier te informeren over de Voordelta, De Grevelingen en de Brouwersdam.

De ingediende zienswijzen zijn opgenomen in een Nota van Zienswijzen hierin is ook de beoordeling van de zienswijzen opgenomen. Er zijn vanuit drie kanten zienswijzen ingediend, namelijk door natuurorganisaties, enkele omwonenden en enkele ondernemers uit het gebied. De bezwaren van de natuurorganisaties en omwonenden richten zich in hoofdzaak tegen de hoogte van het inspiratiecentrum. De bezwaren van de ondernemers zijn vooral gericht tegen de exploitatie van het inspiratiecentrum.

Aangaande de hoogte van het inspiratiecentrum is een goed overwogen keuze gemaakt om op deze plek en voor deze functie een gebouw op te richten dat tevens dienst doet als landmark. Deze keuze is onderschreven door de welstandscommissie en de Rijksadviseur voor Landschap en Water. Er is daarom geen reden om het plan naar aanleiding van de zienswijzen op dit punt te wijzigen. De exploitatie van het Inspiratiecentrum is vooral een zaak van de initiatiefnemer, Natuur- en recreatieschap de Grevelingen. De gemeente participeert weliswaar in dit schap echter dat is voor de ruimtelijke procedure niet relevant. Door de initiatiefnemer is voldoende duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een inspiratiecentrum en dat het project financieel uitvoerbaar is. De zienswijze kan daarom worden weerlegd.

Diverse indieners hebben gewezen op de mogelijke gevolgen voor de omliggende Natura2000-gebieden. Op voorhand was hier echter al voldoende onderzoek naar gedaan. Naar aanleiding van de zienswijzen is het onderzoek nog wat aangescherpt, zodat goed onderbouwd is dat de gevolgen voor omliggende Natura2000-gebieden beperkt zijn.
Het Inspiratiecentrum wordt gerealiseerd in de kernzone van de waterkering Brouwersdam. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft echter op advies van Rijkswaterstaat een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het project.

Hoewel het alleen maar ging om verklaring van geen bedenkingen, waren er veel inhoudelijke vragen over dit centrum. Corné Grinwis (SGP) stelde vragen over het onderhoud en parkeergelegenheid. Daarnaast was er discussie over het wel of niet liggen in een Natura2000 gebied. Uiteindelijk is het voorstel voldoende besproken en komt in de volgende vergadering terug in de besluitvorming.

Papiercontainers
In de oordeelsvormende fase werd tevens gesproken over twee voorstellen die stonden geagendeerd voor de besluitvormende fase: het voorstel over het invoeren van de blauwe papiercontainer in diverse dorpen en het voorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening oud papier. Verschillende raadsfracties gaven aan de nodige vragen en bedenkingen te hebben. Besloten is deze voorstellen aan te houden, in afwachting van nadere informatie van het college van burgemeester en wethouders. In het presidium zal worden bepaald hoe en wanneer het voorstel terugkomt op de raadsagenda.

Besluitvorming
In de besluitvormende fase van de vergadering is besloten tot:

  • het deelnemen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
  • het intrekken van de Huisvestingsverordening Goedereede;
  • het benoemen van drie voorgedragen leden voor het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee;
  • het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en
  • het vaststellen van de Verordening op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog.

De volgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 31 oktober a.s. vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel. De agenda en vergaderstukken zijn een week voor de vergadering in te zien via www.goeree-overflakkee.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. De vergadering is op internet live te volgen via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/