Terugblik op de raad van 3 oktober 2013

4 oktober 2013

Tijdens de beeldvormende fase van de raadsvergadering van 3 oktober jl.werd de raad geïnformeerd over de huisvesting van de buitendienst in district midden. De raad had volop de gelegenheid om vragen te stellen over de af te stoten locaties en de verbouwing aan de Pascalweg 40 in Middelharnis. Daarnaast stelden de raadsleden De Vos (VKGO) en Van Gurp (SGP) vragen aan het college over respectievelijk de bewustwordingscampagne ‘veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer in Zuid-Holland’ en de situatie aan het wandelpad langs het Spui in Ooltgensplaat. Gezien de afwezigheid van verantwoordelijk wethouder Trouwborst worden deze vragen schriftelijk beantwoord.

Gemeente voert blauwe container voor oud papier in
In de oordeelsvormende fase stond een viertal onderwerpen op de agenda: de deelneming aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het intrekken van de huisvestingsverordening Goedereede, de invoering van de blauwe container voor het ophalen van oud papier, en de daarmee samenhangende wijziging van de subsidieverordening oud papier. Alle voorstellen zijn voldoende besproken en komen in de volgende vergadering terug in de besluitvorming.

Motie Pulskorvisserij aangenomen
In de besluitvormende fase van de vergadering is besloten over achtereenvolgens het Raamplan Ouddorp Bad, de Startnotitie Passend onderwijs, de Kadernota Jeugd en de wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Officiële publicatie van de besluiten volgt nog. Tijdens de besluitvorming over de Startnotitie Passend onderwijs is de eerder door raadslid ’t Hoen (PvdA) ingediende motie in stemming gebracht maar met 8 stemmen voor en 17 tegen verworpen. Tot slot heeft de raad een motie vreemd aan de agenda besproken. De motie werd ingediend door de heer Pijl (CDA) en betreft de ontheffingen voor de Pulsvisserij. Deze motie is, na wijziging, unaniem aangenomen.

Gasten van de raad
Tijdens de raadsvergadering op 3 oktober werden voor het eerst Gasten van de raad ontvangen. De reacties van de gasten waren uiterst positief: “interessant en leuk om mee te maken”. Deze eerste groep telde elf geïnteresseerden die voorafgaand aan de raadsvergadering uitleg kregen door Ron de Rover en Jaap Willen Eijkenduijn. Zij vertelden aan de hand van een presentatie over de samenstelling van de gemeenteraad, het raadswerk en de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college van B & W. Ook de agenda van de raadsvergadering van die avond werd toegelicht, evenals de ingediende mondelinge vragen en de motie van het CDA. Aansluitend woonden de gasten de raadsvergadering bij. Het betrof een levendige vergadering waarin veel interactie was, dus uitermate geschikt voor een eerste kennismaking. Na afloop werden nog wat reacties gepeild en vragen benatwoord alvorens een drankje te drinken ter afsluiting.