Gemeenteraad wil bibliotheekvoorziening behouden

14 november 2013

Gemeenteraad wil bibliotheekwerk op Goeree-Overflakkee behouden. Alle partijen dienden gezamenlijk, in de begrotingsraad van 14 november, een amendement in om dit mogelijk te maken. Wel zal ook de bibliotheek niet ontkomen aan een forse bezuiniging.

In het bezuinigingsplan, dat het college van Goeree-Overflakkee onlangs presenteerde, was de subsidie voor de bibliotheek teruggebracht naar nul euro in 2016. In feite betekent dit, dat de bibliotheek zou verdwijnen. De gezamenlijke partijen in de raad van Goeree-Overflakkee vonden dat een stap te ver. De raad erkent dat ook op het bibliotheekwerk bezuinigd moet worden, maar wil daar eerst een kerntakendiscussie over.

‘In het kader van het stimuleren van lezen en terugdringen van laaggeletterdheid heeft de bibliotheek in de driehoek gezin-school-bibliotheek een belangrijke functie’, zo vinden de partijen  PvdA, SGP, VVD, CU, CDA, VKGO, EVV en GOS. Indieners zijn van mening, gezien de financiële situatie van de gemeente, dat het gerechtvaardigd is om ook de bibliotheek te confronteren met een aanpassing van de gemeentelijke subsidie.

In het amendement staat dat het bezuinigingsbedrag van € 574.000 zoals vermeld in het Bezuinigingsplan 2014-2017, blz. 17, aangepast moet worden naar minimaal € 174.000. In feite betekent dit, dat de raad heeft aangegeven dat er maximaal 400.000 euro voor het bibliotheekwerk beschikbaar is. De SGP fractie is van mening dat dit bedrag nog kan lager uitkomen nadat er goed gekeken is naar de accommodaties en de taken die bibliotheek zou moeten uitvoeren.

In het amendement staat verder dat de invulling van deze bezuiniging pas in 2016 wordt geëffectueerd, zodat het college ruim de tijd heeft om samen met de bibliotheek een concreet voorstel uit te werken en in 2014 voor te stellen aan de raad.

De voorgestelde dekking (namelijk het boekhoudkundig activeren van reconstructie wegen) moet gezien worden als een overbruggingsdekking voor enkele jaren en niet als een permanente dekking. Het college wordt gevraagd om nader naar de dekking te kijken en in 2014 met een ander, meer structureel, dekkingsvoorstel te komen.

20131114 Amendement Programmabegroting Bibliotheek (pdf)