SGP: Koers houden in zwaar weer

15 november 2013

Op donderdag 14 november werd in Bestuurscentrum Het Rondeel de eerste Begrotingsraad in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee gehouden. De gehele vergadering stond in het teken van de Programmabegroting 2014. De raadsfracties hielden beschouwingen op de begroting en het College van B&W reageerde daarop. SGP Fractievoorzitter deed dat met een betoog met als titel: ‘Koers houden in zwaar weer’.

In de Algemene beschouwingen ging van Dam kort in op diverse zaken die spelen. Over de bezuiniging zei hij het volgende:

‘Er ligt een begroting waarin een forse bezuinigingsslag gemaakt is van maar liefst 13 miljoen op een totale begroting van 106 miljoen. En dat brengt ons op gevoelens van teleurstelling en een gevoel van pijn. Want laten we daar volstrekt duidelijk in zijn deze bezuiniging gaat pijn doen. We treffen bewoners, verenigingen en vele anderen. Maar we moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen en de SGP fractie loopt daar zeker niet voor weg. Voorzitter, hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? 13 miljoen tekort, allemaal te wijten aan de herindeling?  Nee zeker niet alleen. Begrotingstekorten van voormalige gemeenten, een teruglopende algemene uitkering van enkele miljoenen. Korting op de rijksmiddelen decentralisatietaken oplopend tot 1 miljoen. Besluiten van voormalige gemeenten genomen voor de herindeling wegen hier zeker in mee. Daarnaast sterk teruglopende baten die onder andere te wijten zijn aan tegenvallende grondexploitaties en b.v. een verlaging van de bijdrage van WsW geïndiceerden en, om er nog één te noemen, het sterk teruglopen van bouwleges voor een bedrag van ruim 800.000.

Voorzitter, het college is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2016 aan te bieden waarbij de bezuinigingen zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen worden. Dat is ook voor ons als SGP uitgangspunt geweest. De volgende kaders die door de raad zijn aangegeven zijn daarbij uitgangspunt geweest en zijn overeind gebleven:

  • Economie versterken, met name de ontwikkeling van toerisme en recreatie.
  • Kwetsbare doelgroepen die extra zorg en aandacht nodig hebben ontzien.
  • De gemeentelijke belastingdruk niet meer dan de inflatie verhogen’.

‘Koers houden in zwaar weer. Daarbij rust zeker in deze tijd een verantwoordelijk taak op ons als gemeenteraad en het college. Een verantwoord beleid. Bijbels verantwoord beleid is daarbij voor ons van groot belang. Het onderhouden van Gods geboden zal ook in 2014 leiden tot echte welvaart en welzijn. Voorzitter we voelen ons als mensen afhankelijk van Gods onmisbare Zegen. Die Zegen wensen we u allen van harte toe’, waarmee hij zijn algemene beschouwing afsloot.

De gemeenteraad heeft aan het eind van de vergadering unaniem ingestemd met het voorstel voor de Programmabegroting 2014. Dit betekent dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de financiële voorstellen die het college van B&W in deze begroting doet voor het komende jaar. Wel zijn twee wijzigingsvoorstellen aan de begroting toegevoegd: vermindering van de bezuiniging op de bibliotheek en het onderzoeken van de mogelijkheden om beleid voor vrijwilligerswerk en mantelzorg te ontwikkelen. De begroting is na te lezen op de gemeentelijke website via Gemeente/Vergaderkalender en dan de raadsvergadering van 14 november 2013 kiezen.

Inspraak
Voorafgaand aan de bespreking van de begroting werd gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Mevrouw Baar sprak in over de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek. De heer Kortbeek sprak in over de nieuwe adressering en naamgeving op bungalowpark De Herkingse Zeedijk in Herkingen. Hij gaf aan dat er door de onjuiste adressering in geval van een calamiteit niet het juiste bungalowpark wordt bereikt. De voorzitter zegde toe dat het college van B&W hier nog eens naar kijkt. De heer Lambrechts van de Molenstichting sprak in over de voorgenomen bezuinigingen op de Molenstichting. De heer Veldhuizen sprak in over de voorgenomen bezuinigingen op het vervoer dat gepaard gaat met het Passend Onderwijs.

Beschouwingen
Achtereenvolgens werden algemene beschouwingen gehouden door de heer Van Dam (SGP), de heer Trommel (VVD), de heer Eijkenduijn (PvdA), de heer De Rover (ChristenUnie), de heer Van Papeveld (CDA), de heer Vreugde (VKGO), de heer Van Alphen (EVV) en de heer Maliepaard (GOS). De fracties kondigden in hun beschouwingen diverse moties en wijzigingsvoorstellen (amendementen) aan.

Amendementen
De volgende wijzigingsvoorstellen werden door de diverse fracties ingediend. De amendementen werden in stemming gebracht voordat over het voorstel, de Programmabegroting 2014, werd gestemd. Een overzicht van de tien ingediende amendementen:

1. Aanpassing bezuiniging subsidie bibliotheek, ingediend door PvdA, amendement werd unaniem aangenomen.
2. Subsidie ouderenwerk, ingediend door PvdA, gewijzigd dekkingsvoorstel, amendement werd verworpen.
3. Verlagen kwaliteitsniveau onderwijsachterstandenbeleid, ingediend door PvdA, amendement werd verworpen.
4. Bureau leerplicht in gemeentehuis vestigen, ingediend door PvdA, gewijzigd dekkingsvoorstel, amendement werd verworpen.
5. Aanpassen bezuiniging subsidies aan verenigingen, ingediend door PvdA, amendement werd ingetrokken.
6. Subsidie verminderen activiteiten in kunst en cultuur, ingediend door PvdA, gewijzigd dekkingsvoorstel, verworpen.
7. Subsidie musea (streekmuseum, Ouddorps raad- en polderhuis, De Motte), ingediend door PvdA, ingetrokken.
8. Onderzoek naar beleid vrijwilligerswerk en mantelzorg, ingediend door ChristenUnie, SGP, CDA, ChristenUnie, GOS en VKGO, amendement werd unaniem aangenomen.
9. Subsidie verenigingen die minder dan 5000 euro subsidie ontvangen, ingediend door VKGO, amendement werd verworpen.
10. Bezuiniging op dierenverblijven in Nieuwe-Tonge en Sommelsdijk, ingediend door VKGO, GOS en PvdA, amendement werd verworpen.

Stemming
De begroting 2014 werd, rekening houdend met de twee aangenomen amendementen in stemming gebracht en unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Moties
Tenslotte werden de ingediende moties in stemming gebracht. Een overzicht van de moties met de stemmingsuitslag:

1. Verlagen subsidie Molenstichting, ingediend door PvdA, wijziging door toevoeging van de musea aan het onderwerp en een tekst aanpassing waardoor de bezuiniging niet ongedaan gemaakt werd maar waarbij de voorgestelde bezuinigingen verder onderzocht moeten worden. De motie werd unaniem aangenomen.
2. Regelvrij gebied of –project, ingediend door CDA, SGP, VVD en ChristenUnie, de motie werd unaniem aangenomen
3. Toekomstvisie en bezuinigingen, ingediend door CDA, SGP, VVD, ChristenUnie, PvdA en VKGO, de motie werd unaniem aangenomen.
4. Maatschappelijke stage, ingediend door voortgang onderzoeken, ingediend door CDA, SGP, ChristenUnie, PvdA, GOS en VKGO, de motie werd unaniem aangenomen.
5. Bezuinigingen accommodaties, ingediend door VKGO, de motie werd verworpen.
6. Uitvoering bezuinigingsopgave Welzijnsprogramma, ingediend door VKGO, de motie werd verworpen.

20131114 Algemene beschouwingen SGP GO (pdf)