Decembergroet SGP Goeree-Overflakkee

19 december 2013

De SGP-fractie stuurde deze week een decembergroet naar college van BenW, raadsleden en (griffie) medewerkers. In deze groet schrijft de fractie ondermeer: ‘Het jaar anno 2013 ligt bijna weer achter ons. Een jaar waarin hard is gewerkt om te komen tot een nieuwe stabiele gemeente. Na de herindelingsverkiezingen in 2012 werd een coalitie gevormd die samen met de andere partijen de schouders zetten onder het te vormen beleid voor een sterk eiland’.

‘Naast de verandering van het bestuur op Goeree-Overflakkee en de samenvoeging van een zestal organisaties, zijn er ook op landelijk niveau veranderingen waar de gemeente volop mee te maken zal krijgen. Denk hierbij aan de decentralisaties. De decentralisatie van de Awbz en de decentralisatie van de jeugdzorg vormen een grote uitdaging voor onze gemeente. Maar dit zijn ook kansen. Voor het eerst krijg één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, de bezuinigingen zijn fors. We moeten dus meer gaan doen met minder geld en de eigen kracht van burgers aan gaan spreken. Er zal meer oog voor elkaar moeten zijn.

Als we ons dat realiseren dan dienen we als overheid zuinig te zijn op waarden en normen en onze christelijke identiteit, zuinig op de openbare ruimte, groen, milieu en op onze cultuurhistorische nalatenschap, dienstbaar aan ouderen en jongeren, zuinig op de leefbaarheid in de kernen, zuinig op… en vult u zelf maar in. En inderdaad, we móeten als college en raad ook heel zuinig zijn op alle inwoners van Goeree-Overflakkee. Daar staat de SGP voor! Zonder er overigens zélf zuinig van te worden… en zeker ook… zuinig op elkaar blijven!

Wij wensen u allen, juist nu we het Kerstevangelie weer herdenken, de beleving en de rijkdom van dát Wonder hartelijk toe! Waarin blijkt dat God de Vader voor zondaren juist níet zuinig maar onuitsprékelijk ruimhartig is geweest. In het schenken van Zijn Kerstgave: de Heere Jezus, als dé Zaligmaker.

Wij groeten ook hen die om welke reden dan ook op dit moment of al langer, niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Wij wensen allen die ziek zijn, verdriet hebben of teleurgesteld zijn, van harte Gods nabijheid, kracht en zegen toe. Wij zullen u gedenken in onze gebeden’.

20131220 Decemberbrief (pdf)