Ontwerp-beheerplan Goeree & Kwade Hoek ter inzage

2 december 2013

Zuid-Holland over de helft met beheerplannen – Het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Goeree & Kwade Hoek ligt ter inzage van 2 december tot en met 10 januari 2014. Het is het zesde Natura 2000-beheerplan dat de provincie Zuid-Holland heeft opgesteld. Daarmee is de provincie over de helft: zij is verantwoordelijk voor het opstellen van 11 beheerplannen. Andere instanties stellen nog eens 12 beheerplannen op voor Zuid-Hollandse natuurgebieden.

Natura 2000-beheerplannen
In Natura 2000-beheerplannen staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van een natuurgebied te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Elk beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Natuur in Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voor het Natura 2000-gebied “Duinen Goeree & Kwade Hoek” is nu een ontwerp-beheerplan opgesteld door de provincie, in samenwerking met diverse partijen. Het plan beschermt de unieke duin- en kustsoorten die in dit gebied voorkomen.

Zo is de Kwade Hoek een van de fraaiste voorbeelden van natuurlijke kustaangroei in Nederland, met een uitgestrekt landschap van schorren, slikken, stranden, aangroeiende duinen, vochtige duinvalleien en duinstruwelen. De aangroei gaat tot op de dag van vandaag door. Het beheerplan beschermt ook negentien soorten vogels die hier voorkomen, zoals lepelaar, scholekster, wulp, aalscholver en strandplevier.

Inspraak
Tot 10 januari 2014 kan iedereen het ontwerp-beheerplan Goeree & Kwade Hoek inzien op het provinciehuis, op het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee en op het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het plan is ook te raadplegen op www.zuid-holland.nl/terinzage. Iedereen kan tot die datum een schriftelijke inspraakreactie (“zienswijze”) geven op het ontwerp-beheerplan.