SGP fractie is voor starten inspraakprocedure plan MER Windenergie

14 december 2013

De gemeenteraad stemde op 12 december j.l. in met het vrijgeven van het ontwerp partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, inclusief het daarbij behorende plan MER windenergie Goeree-Overflakkee voor het starten van de inspraakprocedure. De heer Marktwat van de SGP benadrukte dat gezien het feit dat de huidige opgave voor energieopwekking vanuit het Rijk voor wind er ligt de SGP-fractie van mening is dat we als gemeente zelf de regie moeten blijven voeren, zodat (als het daadwerkelijk tot plaatsing van windmolens komt) de molens op die plaatsen terecht komen waar ze de minste overlast veroorzaken en dat we ervoor moeten zorgen dat het aantal molens in een redelijke verhouding staat tot de oppervlakte van ons eiland.

Verder gaf hij aan dat wethouder Tollenaar er tot nu toe voor heeft gezorgd dat de gemeente de regierol goed oppakt. Complimenten daarvoor! ‘We hebben er alle vertrouwen in dat hij dit in het vervolg van het proces zal continueren’.

In zijn bijdrage gaf hij aan dat de SGP-fractie niet onverdeeld gelukkig is met de windopgave voor Goeree-Overflakkee. De SGP is uiteraard voorstander van het op duurzame wijze opwekken van energie (zie ook ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord). ‘De fractie is echter van mening dat er op dit moment betere vormen van duurzame energieopwekking realiseerbaar zijn of in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling’, aldus Markwat waarbij hij voorbeelden noemde als zonne-energie, aardwarmte en getijdecentrale. ‘Bij energieopwekking uit wind gaat dit gepaard met aanzienlijke negatieve effecten (in esthetisch opzicht, slagschaduw, geluidsoverlast, etc.)’.

Dit heeft ertoe geleid dat de SGP samen met de coalitiepartners een motie hebben opgesteld waarin de Coalitiepartijen provincie en rijk oproepen om windenergie te heroverwegen. Daarnaast stelt de motie dat de gemeente d.m.v. het voeren van overleg met genoemde
overheidsorganen de mogelijkheid openhouden om (als in de periode tot aan het daadwerkelijk plaatsen van de windmolens betere alternatieven beschikbaar komen) de windopgave (deels of geheel) om te buigen naar die alternatieve mogelijkheden.

Daarnaast gaf hij voor de helderheid een procedure opmerking: ‘vanavond bespreken we de in de Oordeelsvormende fase van de raadsvergadering de partiële herziening regionale structuurvisie GO en de daarbij behorende planMER windenergie GO en daarna hopen we het besluit te nemen om deze documenten vrij te geven voor het starten van de inspraakprocedure. Wwe nemen dus een aantal richtinggevende beslissingen, waarop inspraak mogelijk is en hebben het nog niet over de inrichtingsdetails. De SGP-fractie ziet de zienswijzen en inspraakreacties met belangstelling tegemoet’

De SGP fractie is van mening dat in het voorgestelde Voorkeursalternatief de conclusies uit de planMER correct zijn overgenomen en dat de gemaakte afspraken uit het Bestuursakkoord (gesloten door de 4 voormalige gemeenten) zijn gerespecteerd!

Daarnaast gaf hij een aantal aanvullende opmerkingen mee die, samen met de coalitiepartners, vervat zijn in een motie:
– minimaal 900 meter afstand tussen woonkernen en windmolens (dit moet ook van toepassing zijn op recreatiebedrijven en met name diegene die grenzen aan woonkernen of buurtschappen)
– bij de rijksoverheid onder de aandacht brengen dat we als gemeente die geconfronteerd wordt met de lasten van energieopwekking uit wind gekort worden op de algemene uitkering, omdat de gemeente extra OZB opbrengsten verkrijgt voor de windmolens (dit voordeel wordt dus aanzienlijk beperkt)
– om te voorkomen dat op ons eiland nooit meer een nacht van de nacht kan worden gehouden, zijn wij van mening dat de maximale hoogte van de te plaatsen windmolens onder de grens moet blijven waarboven verlichting voor het vliegverkeer verplicht is
– in de vorige raadsvergadering heeft de SGP fractie aan de gedeputeerde gevraagd naar de mogelijkheden van plaatsing van een rij windmolens in het water; we vragen het college hierbij om deze mogelijkheden in relatie tot Natura 2000 gebieden verder te onderzoeken en de uitkomsten van het onderzoek in het vervolg van de procedure mee te nemen

Met inachtneming van de twee moties en de verder gemaakte opmerkingen, kan wat de SGPfractie betreft, de partiële herziening regionale structuurvisie GO en de bijbehorende planMER windenergie GO vrij gegeven kunnen worden voor inspraak. De fractie is zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze inspraakprocedure

De ingediende amendementen van de PvdA en VKGO werden niet aangenomen.
Tevens werden er twee door de coalitiepartijen ingediende moties aangenomen over alternatieven voor windenergie en over zaken die naar het oordeel van de raad in de verdere procedure aandacht behoeven (o.a. grotere afstand van windmolens tot de woonkernen, de afstand tot recreatiebedrijven, de hoogte van de windmolens).

Andere onderwerpen
De overige drie onderwerpen (bestemmingsplan Oostplaat, Wachtlijstverordening WSW 2013 en Projectplan Fort Prins Frederik) zijn voldoende besproken. Door de coalitiepartijen is een motie ingebracht over herziening van het bedrijventerreinenbeleid en flexibilisering van bestemmingsplannen. Genoemde zaken komen in de volgende vergadering terug in de besluitvorming.

In de besluitvormende fase van de vergadering is besloten tot:

  • het vaststellen van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013
  • het vaststellen van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2013-2016 en grondexploitaties
  • het vaststellen van de Najaarsnota 2013
  • het vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en de Verordening  lijkbezorgingsrechten 2014 met tarieventabel
  • het vaststellen van het bestemmingsplan Oudeland en Oude Nieuwland 2013
  • het vaststellen van de Verordening elektronische bekendmaking
  • het vaststellen van het bestemmingsplan Oude Westerloosedijk Goedereede
  • het verlenen van ontheffing woonplaatsvereiste voor de wethouders Tollenaar en Trouwborst
  • het wijzigen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Goeree-Overflakkee (tweede wijziging)
  • het afrekenen van de fractievergoedingen Middelharnis 2010-2012