SGP-fractie wil graag gemeentelijke publicatie op papier handhaven

14 december 2013

De gemeente Goeree-Overflakkee publiceert haar wekelijkse bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch via de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om per 1 januari 2014 alle algemeen verbindende voorschriften digitaal te publiceren in de vorm van een elektronisch publicatieblad. De SGP-fractie ziet graag dat daarnaast ook de papieren publicatie blijft!

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er voor gekozen om naast de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 alle officiële bekendmakingen rechtsgeldig digitaal te publiceren. Alle bekendmakingen van de gemeente zijn voortaan op één digitale plek te vinden. Onder gemeentelijke officiële bekendmakingen vallen publicaties van onder meer: vastgestelde verordeningen, besluiten van algemene strekking, omgevingsvergunningen, beleidsregels, ontwerpbesluiten, besluiten en bestemmingsplannen.

Visie SGP fractie
SGP-Fractievoorzitter van Dam gaf bij de behandeling in de raad aan dat de SGP fractie voor het voorstel is, aangezien het een wettelijke verplichting is. Echter drong de fractievoorzitter aan om vooral de publicatie in het huis-aan-huis blad voort te zetten. ‘Niet iedereen is namelijk in de gelegenheid om digitaal te raadplegen’, aldus van Dam. De burgemeester gaf aan dat er in 2014 een evaluatie komt, waarbij alle facetten rondom publicatie aan de orde komen. Tot dat moment zal in ieder geval de publicatie in het huis-aan-huis blad Groot Goeree-Overflakkee plaats vinden.

Ter inzagelegging
Niet alleen de bekendmaking maar ook de ter inzagelegging van stukken vindt vanaf 1 januari 2014 elektronisch plaats. Wel is het mogelijk om op afspraak bij de gemeente de papieren stukken in te zien. Ook kunt u tegen een (eventuele) vergoeding een afschrift van een besluit ophalen op het gemeentehuis.

Huis-aan-Huisblad
In het kader van de dienstverlening heeft de gemeente besloten om de bekendmakingen voor minimaal 1 jaar ook nog in het huis-aan-huisblad (Groot Goeree-Overflakkee) te publiceren. In de loop van 2014 wordt de digitale publicatie van de bekendmakingen geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten bekijkt de gemeente of na dat jaar met het wekelijks publiceren in het huis-aan-huisblad wordt doorgegaan.