Interregionale Incidentbestrijding van toepassing op omgeving Volkerak-Kramer

25 januari 2014

Door SGP-raadslid van Gurp zijn in de laatste raadsvergadering van 2013 vragen gesteld met betrekking tot de veiligheid in de omgeving van de Volkerak-Krammer. De Volkeraksluizen zijn de grootste binnenvaartsluizen van Europa en op basis van passerend tonnage (ruim over de 240 miljoen ton) de grootste binnenvaartsluizen ter wereld. Bij calamiteiten op of bij het sluizencomplex, op het Volkerak of Krammer moet het volstrekt helder zijn wie wanneer en waar verantwoordelijk voor is, aldus de SGP-er.

In het antwoord wat bij de ingekomen stukken geeft de burgemeester aan dat ook bij haar de  veiligheid van de gemeente, dus ook omgeving Volkerak-Krammer, haar onverdeelde aandacht heeft: ‘Ik ben daarom blij dat de diverse aangrenzende Veiligheidsregio’s een en ander hebben onderkend en onderling afspraken hebben gemaakt op welke wijze de effecten van een calamiteit binnen het gebied kunnen worden bestreden en wie wanneer waar verantwoordelijk voor is’.

Zoals door de heer van Gurp is aangegeven zijn de Volkeraksluizen de grootste binnenvaartsluizen van Europa en op basis van passerend tonnage (ruim over de 240 miljoen ton) de grootste binnenvaartsluizen ter wereld. De intensiteit van de scheepvaart en de groei van transportvolumes nemen sterk toe. Daarnaast heeft het gebied te maken met riviercruiseschepen, recreatievaart en watersporters. Een grote diversiteit aan activiteiten en bewegingen op het water. Een ernstig incident kan grote consequenties hebben voor de regio.
De Volkeraksluizen liggen precies op een scheidslijn tussen twee gebieden waar plannen voor zijn opgesteld. Met bijgaande kaart wordt geprobeerd om de gebieden en de scheidslijn tussen deze gebieden duidelijk weer te geven.

In het antwoord wordt uitgebreid ingegaan op de incidentbestrijdingsplannen voor dit gebied:
Voor het vastleggen van de verantwoordelijkheden kennen we het:
1. Incidentbestrijdingsplan Deltawateren
2. Incidentbestrijdingsplan Incidenten op het Water VRZHZ

1. Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (vastgesteld 20-02-2013):
Het werkingsgebied van het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (IBP DW) bestaat uit de volgende gemeentelijk ingedeelde watersystemen: Grevelingenmeer, Volkerak-Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding, Oosterschelde, Veerse Meer, Kanaal door Zuid-Beveland, Kanaal door Walcheren, Westerschelde en Kanaal van Gent naar Terneuzen. De havens van Zeeland Seaports vallen ook onder het werkingsgebied van het incidentbestrijdingsplan. Het IBP DW is tot stand gekomen onder regie van de Werkgroep Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (Veiligheidsregio Zeeland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en waterpartijen (de in het gebied gevestigde waterschappen, RWS, Kustwacht, KNRM).

Bij de incidentbestrijding op de Deltawateren kunnen veel partijen betrokken zijn, die niet dagelijks met elkaar samenwerken. Om die reden is het belangrijk dat vooraf vastligt wie verantwoordelijk is voor een proces en wie betrokken is bij de uitvoering. In het voorliggende Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (IBP DW) wordt aandacht besteed aan de coördinatie binnen het Deltawateren gebied en de operationele uitwerking van de generieke scenario’s.
Doel van het IBP DW is het op een efficiënte en effectieve wijze organiseren en vastleggen van de incidentbestrijding op de Deltawateren. Hiervoor zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en plannen van de verschillende bij een (dreigend) incident op het water betrokken overheden, hulpdiensten en organisaties op gestructureerde wijze geordend in het IBP DW.

2. Incidentbestrijdingsplan Incidenten op het Water VRZHZ (vastgesteld 20-08-2012):
Het werkingsgebied van het Incidentbestrijdingsplan Incidenten op het Water VRZHZ is Rivierengebied Lek, Rivierengebied Merwede/Oude Maas en Rivierengebied Bergsche Maas, Hollands Diep en Haringvliet (zie voor duiding het rood gearceerde op de bijgevoegde kaart). Het Incidentbestrijdingsplan Incidenten op het Water VRZHZ is ontwikkeld door en in beheer van het team Crisisbeheersing van de Hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio ZHZ en is opgesteld in samenwerking met Multidisciplinaire Werkgroep Planvorming ZHZ (Brandweer, GHOR, Politie, Gemeente, GMC) en derde partijen, zoals RWS, Kustwacht KNRM, Havenbedrijf en KLPD ect.

Ook hier neemt de intensiteit van de scheepvaart en de groei van transportvolumes sterk toe. Daarnaast heeft het gebied ook te maken met riviercruiseschepen, recreatievaart en watersporters. Een grote diversiteit aan activiteiten en bewegingen op het water. VRZHZ wil daarom goed voorbereid zijn op mogelijke incidenten op het water.

Het doel van het IBP VRZHZ is het op een efficiënte en effectieve wijze organiseren en vastleggen van de incidentbestrijding binnen het werkingsgebied van het IBP. Met de buurregio’s Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West Brabant zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de Interregionale Incidentbestrijding op de genoemde wateren.