Partiële herziening regionale structuurvisie windenergie Goeree-Overflakkee

8 januari 2014

Vanaf 8 januari 2014 ligt de ‘Partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, windenergie’ voor zes weken ter inzage. De herziening gaat over de aanwijzing van plaatsingsgebieden voor windenergie binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Om tot deze plaatsingsgebieden te komen is een planMER onderzoek uitgevoerd, deze ligt eveneens ter inzage. De gemeenteraad heeft op 19 december 2013 een tweetal moties aangenomen voor de herziening, beide moties zijn ter informatie aan de ter inzage legging toegevoegd.

Plangebied
De herziening van de regionale structuurvisie betreft de aanwijzing van plaatsingsgebieden voor windenergie binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.Inzage
De stukken kunt u met ingang van 8 januari 2014 inzien op het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 8.00 tot 12.00 uur (vrije inloop) en van 12.00 tot 17.00 uur (op afspraak). De structuurvisie is in pdf-formaat, inclusief bijlagen, te raadplegen onder aan deze pagina en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
U kunt uw zienswijze tot en met 18 februari 2014 kenbaar maken. Dit kan op drie manieren:

  • schriftelijk: t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.
  • digitaal: via windenergie@goeree-overflakkee.nl
  • mondeling: telefonisch een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de heer L. Seriese of de heer J.P. Zuidweg via 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Inloopavonden
Tijdens de ter inzage termijn organiseert de gemeente, in samenwerking met provincie en de Windgroep, drie inloopavonden verspreid over het eiland. U bent van harte welkom tijdens de avonden aanwezig te zijn. De avonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur en vinden plaats op:

  • Dinsdag 21 januari 2014: Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam
  • Dinsdag 28 januari 2014: ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat
  • Dinsdag 4 februari 2014: Webego-gebouw, Pascal 40 in Middelharnis

Aanvullend
De informatie uit het planMER vormt de basis voor de keuzes zoals die in de ‘Partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, windenergie’ zijn opgenomen. Het planMER geeft aan waar windenergie mogelijk is en onder welke condities. Op basis hiervan zijn nog verschillende ruimtelijke keuzes mogelijk. Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland hebben de voorkeur uitgesproken voor  het realiseren van de windenergie opgave in de vijf gebieden zoals die in ‘Partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, windenergie’ zijn opgenomen. Gemeente en provincie hechten veel waarde aan transparantie in de besluitvorming. In deze procesbijlage zijn daarom twee documenten opgenomen die in de (bestuurlijke) discussie een belangrijke rol hebben gespeeld. Een discussie die heeft plaatsgevonden tussen het gereedkomen van het planMER (1 oktober 2013) en het toesturen van de Ontwerp Herziening Structuurvisie aan de gemeenteraad (20 november 2013) en later, als onderdeel van de Ontwerp VRM, aan de provinciale staten. Beide documenten in deze bijlage zijn alleen informatief.