Veel vragen in eerste raadsvergadering 2014

11 januari 2014

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar stonden geen onderwerpen geagendeerd voor de beeldvormende fase. Wel is er uitvoering gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen en om in te spreken. De heer van Estrik hield een pleidooi voor het behouden van de lindebomen en diverse raadsleden stelden mondelinge vragen. Daarnaast werd besproken het voorstel voor het invoeren van oudpapier containers.

Lindebomen en oud papier
Allereerst werd er ingesproken door de heer Van Estrik, die een pleidooi hield om de lindebomen aan de Christiaan de Vrieslaan in Middelharnis te behouden. Ook raadsleden stelden hier vragen over. De wethouder ging nader in op de kwestie en zegde de raad schriftelijke informatie toe over het vervolg. Vervolgens sprak de heer Tieleman in over de invoering van de blauwe papiercontainer en de problemen die dit met zich meebrengt voor de muziekvereniging Amicitia in Dirksland. Deze inbreng werd meegenomen in de behandeling van dit onderwerp in de oordeelsvormende fase.

Mondelinge vragen
Vervolgens werden achtereenvolgens mondelinge vragen gesteld door raadsleden De Vos en Van Gurp over de oudejaarsviering in Ooltgensplaat, door raadslid mevrouw Both-Verhoeven over een mogelijke zeehondencrèche in onze gemeente, door raadslid De Vos over de kerkklok in Sommelsdijk, en over de Zweedse woningen in Middelharnis, door raadslid De Rover over de communicatie rondom het financieel toezicht vanuit de provincie, en door raadslid Kievit over de sluiting van het zwembad Zuiderdiep tijdens de Kerstvakantie. De vragen werden beantwoord door het college, met een toezegging van wethouder Trouwborst om nog nader te kijken naar de openingstijden van het zwembad Zuiderdiep.

Blauwe papiercontainer
In de oordeelsvormende fase is allereerst gesproken over de invoering van de blauwe papiercontainer. De heer C.G.M. Grinwis van de SGP-fractie gaf aan dat de SGP fractie de voordelen van het ophalen met een blauwe container wel ziet. Grinwis: ‘Wij hebben mede door het artikel in het eilanden nieuws veel reacties gehoord van onze burgers, die zijn overwegend positief. Het ophaalgemak is groter en voor de meeste gebruikers is de blauwe container een gebruiksvriendelijke oplossing. Voor mensen die minder ruimte hebben voor deze extra container is het college bereid maatwerk te leveren, dat vinden wij als SGP fractie erg belangrijk. Weliswaar wordt de drempel voor inzamelen verlaagd en het inzamelen vereenvoudigd, toch leidt dit naar verwachting niet tot gelijkblijvende of zelfs hogere inkomsten voor de verenigingen waaronder de baten van het oud papier worden verdeeld. Daar wringt wat ons betreft de schoen’. Verder gaf hij aan dat we als gemeente we trots moeten zijn op onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de leefbaarheid van hun gemeenschap. ‘In tijden van bezuinigingen vinden wij het van groot belang dat vrijwilligers die participeren in de samenleven, onze burgemeester refereerde daar al aan in haar nieuwjaarstoespraak, worden beloond voor hun inzet’.

De SGP fractie zette wel vragen bij de vergoeding voor de verenigingen. Zo nemen de kosten toe van 12 euro per ton naar 25 euro per ton. Volgens het voorstel krijgen de verenigingen een soort boete als de oud-papierprijs boven de 100 euro komt. Dat lijkt de SGP-fractie volstrekt onlogisch. Verder stelde Grinwis de volgende aanvullende vragen: ‘De aanbesteding moet nog plaatsvinden, genoemde bedragen zijn die gebaseerd op ervaringscijfers? Mocht de aanbesteding gunstiger uitvallen dan ingeschat komt dit dan ten goede aan de verenigingen? Hoe gaat het college er voor zorgen dat zoveel mogelijk marktpartijen kunnen inschrijven? Als een inwoner geen container wil hebben, welke mogelijkheid wordt deze inwoner geboden om zijn oud papier in leveren?’

De fractie zal e.e.a nogmaals overwegen om te komen tot een afgewogen beslissing in dit dossier! Na een uitvoerige behandeling zegde wethouder Koningswoud toe de raad nader te informeren over de resultaten in de voormalige gemeente Middelharnis en wil kijken naar een aanpassing van het tarief m.b.t. de kosten. Het onderwerp zal de volgende vergadering in de besluitvormende fase worden geagendeerd.

Molenkade Stellendam en Fort Ooltgensplaat
Vervolgens is in de oordeelsvormende fase gesproken over het bestemmingsplan Molenkade 82 te Stellendam. De raad kon direct tot besluitvorming overgaan. Als derde onderwerp is in de oordeelsvormende fase gesproken over het projectplan Fort Prins Frederik, dat op verzoek van raadslid Maliepaard werd teruggehaald uit de besluitvormende fase. Er werd echter wel tot besluitvorming overgegaan. Hierbij liet de heer Maliepaard aantekenen dat hij tegen stemde.

Tot slot is in de oordeelsvormende fase op verzoek van raadslid Heintjes gesproken over de brief van het college over de budgetoverschrijding van de herinrichting van de Koningin Julianaweg. Wethouder Van der Vlugt gaf aan dat hij de raad hierover nader zal informeren en hoopt in februari een dekkingsvoorstel voor te kunnen leggen aan de raad.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase is besloten over het bestemmingsplan Oostplaat met een bijbehorende motie die het college o.a. oproept om ervoor zorg te dragen dat het bedrijventerreinenbeleid voor het zomerreces van 2014 kan worden herzien en dat de flexibilisering van de bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen zo spoedig mogelijk ter hand genomen zal worden. Alleen PvdA en GOS stemden tegen de motie. Vervolgens is in de besluitvormende fase besloten over de wachtlijstverordening WSW 2013. Tot slot diende raadslid De Vos nog een motie in over rusthuis de Goede Ree. Deze motie werd tijdens de raadsvergadering aangepast en riep uiteindelijk op om te onderzoeken of bij de herinrichting van de locatie de beeldbepalende elementen, waaronder bijvoorbeeld de voorgevel en trap, behouden kunnen blijven en hierover met de initiatiefnemers in gesprek te gaan. De motie werd aangenomen met steun van de raad met uitzondering van de PvdA en GOS. Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog.

De volgende raadsvergadering is gepland op 23 januari 2014, vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.