Voorstel voor blauwe containers van agenda

24 januari 2014

In de raadsvergadering van 23 januari jl. kwam het voorstel voor het invoeren van de blauwe container voor het oud-papier weer aan de orde. De meerderheid van de raad vond het voorliggende voorstel onvoldoende om tot besluitvorming over te gaan en wist met een motie te bewerken dat het college de opdracht kreeg om een totaalvisie op het afvalstoffenbeleid te formuleren. Daarmee werd het voorstel voor de blauwe container van de agenda gehaald.

Van de zijde van de SGP gaf fractievoorzitter de gevoelens weer van de fractie.
‘Het invoeren van de blauwe container houdt de gemoederen al langere tijd bezig’, zo begon hij zijn betoog. ‘In de voormalige gemeente Middelharnis is deze al naar grote tevredenheid van zowel de inwoners als de verenigingen ingevoerd. Veel inwoners zouden dit blauwe gevaarte niet graag meer willen missen’. Hij gaf daarbij aan dat ook de verenigingen die werken met de blauwe container tevreden zijn over de gang van zaken. ‘Daarom is het goed te begrijpen dat op basis van deze ervaringen het college het besluit genomen heeft een voorstel op te stellen de blauwe containers op heel het eiland in te voeren. Dit in het kader van harmonisatie en niet in de laatste plaats om op professionele manier het oude papier in te zamelen met als doelstelling: gescheiden inzamelen, waardoor er minder oud papier in het restafval terecht komt’. Verder gaf de SGP-er aan dat daarnaast ook een einde komt aan de containers die her en der verspreid staan, waarbij het tevens gedaan is met eventuele overlast en brandgevaarlijke situaties. Voor het college voldoende argumenten om dit voorstel op de agenda te zetten.

Argumenten
‘Waarom dan toch dit wat moeizame traject?’, zo vroeg hij zich hardop af. Als het gaat om de inzamelmethode is de SGP-fractie van mening dat het invoeren van de blauwe container op zich voor de inwoners een goede zaak zou zijn, waarbij hij aangaf zelf en vele bewoners reeds dankbaar maakt van deze wijze van inzamelen. ‘Echter… er zijn blijkbaar ook andere argumenten te noemen’.

Hierbij moet dan gedacht worden aan: ‘verrommeling van het straatbeeld. Bewoners met beperkte opstalplaats die niet staan te wachten op een extra blauwe bak. Daarnaast hebben we te maken met diverse verenigingen die oud papier ophalen. De beleving van deze laatste groep is sterk verdeeld’, aldus van Dam. ‘Doordat het steeds lastiger wordt vrijwilligers te vinden zal en deel van de verenigingen blij zijn met deze oplossing. Echter… er is ook een groep waar alles perfect loopt, er voldoende vrijwilligers zijn er geen reden is tot verandering. Juist die laatste groep wordt financieel getroffen door het invoeren van de blauwe container. Of dat in de mate is waarin dit wordt voorgesteld waag ik wel te betwijfelen’, aldus de SGP-er.
Ook speelt daarnaast voor de SGP-fractie het financiële aspect mee. ‘Met het invoeren van de containers zijn financiën gemoeid. En inmiddels mag duidelijk zijn dat dit een schaars artikel is in onze gemeente’.

Integrale benadering
Voor de SGP weegt er nog een argument mee in de afweging: de integrale benadering van het afvalprobleem, denk daarbij aan restafval, papier, plastic, zwerfvuil enz.
‘Een integrale slimme oplossing kan de kwaliteit verhogen en wellicht is het mogelijk om ook in financieel opzicht een slag te maken’, zo gaf hij aan.
Juist de integrale benadering was de insteek van de motie die het CDA indiende en mede ondertekend was door de SGP, ChristenUnie en VKGO. Voor het voorstel voor de invoering van de blauwe container betekende het dat het de besluitvormende fase wat de SGP-fractie betreft niet zal halen. ‘Tot slot willen we het college wel bedanken voor het genomen initiatief, het geduld en de flexibiliteit die tentoongesteld is rondom dit dossier’, zo eindigde de fractievoorzitter.

Motie
Bij de stemming over de motie bleken 18 leden voor en 7 leden tegen te zijn. Daarmee was de motie aangenomen en werd het agendapunt verder niet behandeld. Het is nu wachten op de integrale benadering en een beleidsnotitie in deze. De motie stelt dat deze uiterlijk in het voorjaar 2015 ter behandeling moet worden aangeboden.

20140123 – Motie CDA SGP CU VKGO – Opstellen afvalbeleidsvisie (pdf)