Gemeente Goeree-Overflakkee bereidt zich voor op nieuwe verantwoordelijkheden

27 februari 2014

Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat de wet nu is aangenomen en per 1 januari 2015 ingevoerd wordt.

De wet is een zogenaamde stelselwijziging. Deze wet maakt een eind aan het versnipperde aanbod van hulp aan 0 tot 18 jarigen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van jeugdhulp. Een doelgroep die tot op heden bediend werd vanuit drie wetten (Awbz, Zorgverzekeringswet en de Wet op de Jeugdzorg) komt straks onder één wettelijk regime. Het Rijk verwacht dat de gemeente zo de hulp effectiever en goedkoper kan inzetten.

De gemeente ontplooit op dit moment een groot aantal activiteiten om op 1 januari 2015 ook daadwerkelijk klaar te zijn voor deze nieuwe verantwoordelijkheden. Vorig jaar is er een visie en een kadernota vastgesteld en zijn er met de vijftien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond afspraken gemaakt over de inkoop van gespecialiseerde ondersteuning. Onlangs is er een concept Houtskoolschets ontwikkeld waarin het nieuwe beleid voor de toekomst beschreven staat.

Die Houtskoolschets wordt momenteel met de betrokken partijen besproken en daarna vertaald in een Beleidsnota Jeugdhulp Goeree-Overflakkee. Naar verwachting is het eerste concept daarvan in maart gereed. De gemeente zet vooral in op:

  • een snelle en deskundige toeleiding
  • een goede regie bij complexe casussen
  • een nauwe samenwerking met het onderwijs
  • ondersteuning op het eiland en het liefst in de gezinssituatie (ouders en familie) en in het onderwijs.

Daarbij wil de gemeente iedere hulpvraag breed bekijken: niet alleen het probleem van de jongere in ogenschouw nemen, maar het probleem van de jongere en diens omgeving centraal stellen. De praktijk wijst namelijk uit dat de oorzaak van een probleem bij een jongere niet altijd in de jongere zelf zit, maar evengoed in zijn omgeving kan liggen. Ook wordt nadrukkelijk gezocht naar een manier om de eigen mogelijkheden van mensen en de mogelijkheden van het sociale netwerk in te zetten om daarmee duur betaalde ondersteuning te voorkomen.