SGP fractie ontstemd over overschrijding krediet Shared Space

7 februari 2014

SGP fractievoorzitter C. van Dam was in de afgelopen raadsvergadering kritisch over de enorme overschrijding van het krediet voor de Koningin Julianaweg te Middelharnis. Bij de besluitvorming in de voormalige gemeente Middelharnis had hij bij het raadsvoorstel aangegeven: ‘en geen cent meer…’ Van Dam: ‘Het voormalig college van de gemeente Middelharnis is inhoudelijk verantwoordelijk en wat mij betreft aanspreekbaar op een groot gedeelte van dit uitgevoerde project Shared Space. Wat natuurlijk niet weg neemt dat het huidig college formeel verantwoordelijk is voor de nu ontstane situatie. In deze beeldvormende fase gaat het wat ons betreft met name over proces en cultuur’.

De SGP-fractie gaf aan dat het lastig zou zijn om over het onderwerp beeldvormend te vergaderen. ‘Conclusies, besluitvorming, het innemen van harde standpunten hebben in deze vergadering eigenlijk geen plaats. Volgens ons gaat het erom dat we een beeld vormen, in dit geval een beeld rondom de reconstructie van de Kon. Julianaweg’.

Als eerste gaf de SGP fractie aan dat het college er alles aan gedaan heeft dit dossier zo compleet mogelijk op tafel te leggen. Er is veel gesproken, er is veel informatie boven tafel gekomen en die informatie is met de raad gedeeld.

‘Er is een overschrijding’, zo constateerde de SGP-voorman en voor de SGP is de vraag minder relevant waaruit deze overschrijding is opgebouwd. ‘Er zullen ongetwijfeld werkzaamheden in welke vorm dan ook uitgevoerd zijn die dit bedrag rechtvaardigen’. ‘Een veel belangrijker vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren, en een nog belangrijker vraag, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen. Daarbij komt nog de complexiteit dat dit dossier een overdracht kent vanuit de raad van de voormalig gemeente Middelharnis naar een nieuwe raad, een nieuwe gemeente en een nieuw college’. Van Dam wees daarbij op het proces en de cultuur.

‘En als we procesmatig naar het dossier kijken dan komt bij ons toch de gedachte boven dat het proces, maar ook de cultuur niet alleen een zaak is van een bepaalde afdeling of wethouder. Nee, dat is veelomvattender. Dit is een zaak van ambtenaren, heel het college, de secretaris. Met elkaar hebben we er zorg voor te dragen dat procedures, dat processen goed zijn ingericht. Daarnaast zal duidelijk zijn dat cultuurverandering iets is wat we samen moeten doen. Juist draagvlak vanuit de organisatie is van groot belang. En juist gedegen processen een gedegen administratieve organisatie en duidelijke werkafspraken kunnen ervoor zorgen dat een veilige omgeving ontstaan waarbinnen werkzaamheden met enthousiasme en ondernemerschap kunnen worden uitgevoerd’. Daarna ging hij inhoudelijk in op de analyse van concerncontrol.

Voor de SGP fractie is het van belang dat een en ander op zeer korte termijn in een plan van aanpak opgenomen wordt om te voorkomen dat dit weer voorkomt. ‘Kan het college de toezegging doen dit plan van aanpak op korte termijn te presenteren aan de raad? Daarnaast zou ik graag van het college horen of er meer projecten zijn waar risico’s gelopen worden, is de verplichtingen administratie van de nu lopende projecten op orde?, aldus de fractievoorzitter van Dam.

Over het raadsvoorstel n.a.v. het onderwerp merkte de fractie het volgende op:

Punt 1 instemmen met de overschrijding van het budget roept bij ons geen vragen op, hooguit teleurstelling.

Punt 2 ligt ons zwaarder. Wat is de reden om de overschrijding niet mee te laten wegen in het rechtmatigheidsoordeel? – wat zijn de consequenties als dit wel meegewogen zal worden?

Punt 3 dekking, ook dit voorstel roept veel vragen op?
We hebben een bezuinigingsronde achter de rug die ingrijpend is. Nu dit dossier op tafel komt blijkt er plotseling lucht in het GRP te zitten van maar liefst € 365.000. Kan het college aangeven hoe dit mogelijk is. Gaat dit ten koste van fasering in uitvoering, of worden werkzaamheden niet of met een lager ambitieniveau uitgevoerd. Welke mogelijkheden zijn er om dekking te vinden in de algemene reserve in plaats van binnen het GRP.

Zowel wethouder van der Vlugt als wethouder Trouwborst beantwoorden de vele vragen van de raad. In de volgende vergadering zal hierover oordeelvormend worden vergaderd.