Motie van afkeuring, afgekeurd door Coalitie

7 maart 2014

In de raadsvergadering van 6 maart jl. werd door de raadsleden volop gebruik gemaakt van de instrumenten van de raad. Zo werden er mondelinge vragen gesteld, moties ingediend en zelfs een motie van afkeuring inzake de gedeelde ruimte in de Koningin Julianaweg te Middelharnis, die het echter niet haalde door de tegenstem van de coalitiepartijen.

De raadsvergadering startte met de vertoning van een film over Goeree-Overflakkee als energieke regio, aangekondigd door wethouder Van der Vlugt. Vervolgens maakten drie personen van de mogelijkheid gebruik om in te spreken tijdens het spreekrecht van de raad: mw. Zimmerman presenteerde de KunstKijk, dhr. Van Zielst sprak in over de reconstructie van de Koningin Julianaweg en dhr. Het Jonk over handhaving van parkeerregels. Vervolgens maakten drie raadsleden gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen aan het college te stellen: dhr. Heintjes (VKGO) stelde vragen over windenergie op zee, dhr. De Vos (VKGO) stelde vragen over de vijver aan de Melkweg in Oude-Tonge en dhr. P.C. Grinwis (SGP) stelde vragen over de dienstverlening van apotheken.

Beeldvormende fase
Tijdens de beeldvormende fase werden twee presentaties gegeven: allereerst over de doorontwikkeling van de begroting en vervolgens over het werkplan 2014 van DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook stond in de beeldvormende fase de Visie en beleidsplan Begeleiding, incl. kortdurend verblijf en vervoer op de agenda. Dit voorstel komt volgende raadsvergadering terug in de besluitvormende fase. In de beeldvormende fase zijn ook nog twee ingekomen stukken besproken. Op verzoek van dhr. Pijl (CDA) is gesproken over de zienswijze van Vereniging Natuur- en landschapsbescherming Goeree-Overflakkee op het ontwerp-bestemmingsplan Strandpark Duynhille. Op verzoek van dhr. Tuk (ChristenUnie) is gesproken over de brief van de Stichting Open Monumentendag Goedereede-Stad. Tevens diende hij hierbij een motie in over de besteding van het budget voor eilandmarketing. Deze motie werd echter aangehouden en dus niet in stemming gebracht.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase  is gesproken over de budgetoverschrijding van de reconstructie van de Koningin Julianaweg.
In de eerste termijn ging fractievoorzitter Kees van Dam in op de situatie: Hij bedankte het college voor de openheid die geboden is in dit dossier. ‘Zodra er concrete informatie voorhanden was zijn we geïnformeerd. De beantwoording tijdens de beeldvormende fase en de beantwoording van de vragen geven blijk van betrokkenheid en transparantie naar ons als raad. Daarbij, en ik wil dat toch gezegd hebben, er is een overschrijding, maar we hebben wel een prachtige inrichting gekregen. Een kwalitatief hoogwaardig shared space project is gerealiseerd waar we toch wel trots op mogen zijn. Wat mij betreft heeft dit project waar mogelijk navolging. Te gast zijn in elkaars gebied draagt bij aan een principe wat mij en onze fractie aanspreekt. We kijken terug op een project, en wat mij betreft vooral op een proces waar zaken niet goed gegaan zijn. Zonder meer afkeuringswaardig. Daarbij kan het niet anders dan dat in deze fase van besluitvorming een terugblik plaats vindt en de vraag gesteld mag worden, wie was hier verantwoordelijk voor?’

‘Voorzitter daarbij is er een periode van voor de herindeling, de voormalige gemeente Middelharnis en een periode van na de herindeling’, zie ging van Dam verder.  ‘Voorzitter ik mag hopen dat er vanavond bij verschillende raadsleden en fractie’s geen sprake is van een selectief geheugen. Wat de SGP fractie is het duidelijk. Het voormalig college waar met name twee wethouders, duidelijk gerelateerd aan PvdA en VKGO verantwoordelijk waren voor de gang van zaken en gaan hier niet vrijuit. Meerdere malen is het kader meegegeven: Budget is budget en geen euro meer. Daarnaast herinner ik aan vragen die de SGP fractie gesteld heeft aan het voormalig college als het ging om de inrichting van de administratieve organisatie, controle en het voeren van een verplichtingenadministratie. Meerdere malen is met name door een wethouder van de PvdA benadrukt dat alles in orde was en we ons vooral geen zorgen moesten maken, alles was in control.

Voorzitter, dit blijkt achteraf niet waar te zijn. Geen procesomschrijving, geen controle, geen risicomanagement, geen correcte aansturing, een angstcultuur en ik kan nog even doorgaan. Daarnaast het potverteren van niet door de raad beschikbaar gesteld budget. Dat is de situatie die dit college aantrof na onderzoek, interviews en verdere analyse. Dit college heeft meerdere malen nadrukkelijk de vraag gesteld of alles binnen plannen en budget gerealiseerd kon worden. Ik kan u verzekeren, als het voormalig college van de voormalige gemeente Middelharnis hier voor ons zou staan zou de toonzetting anders geweest zijn. In dat opzicht zou ik iedere motie gesteund hebben, die van treurnis, die van afkeuring en zelfs die van wantrouwen. Voorzitter dit college heeft juist gehandeld, is niet weggelopen voor haar verantwoordelijkheid, heeft gedegen onderzoek uitgevoerd. Daarbij is een gedegen analyse gemaakt door concern control. Daarnaast zijn er maatregelen genomen die er voor moeten zorgen dat de projectadministratie en de interne communicatie onder controle zijn. En daar wil ik toch verder op ingaan voorzitter. Dit is ons wat te zwak interne processen, interne controle en communicatie een juiste verplichtingenadministratie zijn volstrekt noodzakelijk om niet alleen dit project, maar noodzakelijk om alle projecten in control te houden’

De SGP had hierna een aantal concrete vragen aan het college om voor het zomerreces de raad te informeren over de concrete stappen die genomen zijn of zullen worden. ‘Daarnaast verwachten we dat eind 2014 alle formele genoemde zaken geregeld en geborgd zijn. Dit mag namelijk nooit meer voorkomen. Overschrijding en tegenvallers kunnen er zijn, maar dan wel gecontroleerd, in control en vooraf bekend en beheersbaar. De raad moet bij dit soort zaken ook betrokken worden, zeker als het gaat om budgetoverschrijding. Ten aanzien van het aspect cultuur wordt me al te gemakkelijk gezegd dat dit jaren zal duren. Dit staat ons minder aan. De daadwerkelijk cultuurverandering zal tijd vergen, echter de kaders, het verwachtingspatroon en sturingsinstrumenten om deze cultuurverandering door te voeren kunnen wel snel bekend zijn. Wat is de huidige cultuur, waar willen we heen en welke instrumenten gaan we toepassen deze cultuurverandering zo snel mogelijk een feit te laten zijn. Ook deze vraag willen we het college voorleggen’.

Wethouder Trouwborst kon bevestigen dat inmiddels maatregelen zijn genomen en kwam daarmee tegemoet aan de vragen van de SGP.

De raad besloot na de beraadslaging direct over het voorstel te besluiten en kon hier unaniem mee instemmen. Daarnaast werden over dit onderwerp twee moties ingediend door de fracties van PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS. De eerste motie betrok een motie van afkeuring en de tweede motie riep op tot een onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding. Beide moties werden alleen gesteund door de fracties van de PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS en zijn daarmee niet aangenomen.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase is tot slot nog besloten over de wijziging van de Legesverordening, inclusief tarieventabel 2014. Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende genomen besluiten volgt nog.