Raad bedankt rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee

20 maart 2014

In de raadsvergadering van 21 maart, bedankte de plaatsvervangede voorzitter Kees van Dam de leden van de rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee voor hun werk. ‘We hebben met Eline Vree, Arie Koole en Rob Teijl een goede rekenkamercommissie  gehad. Er zijn flink wat onderzoeken gedaan en adviezen gegeven. Onderwerpen werden in goed overleg met de raden bepaald. Jaarlijks verscheen er een jaarverslag, terwijl het budget van de rekenkamercommissie goed in de gaten werd gehouden’, zo betoogde van Dam.

De Wet dualisering gemeentebestuur bepaalde dat gemeenteraden uiterlijk 1 januari 2006 over een rekenkamer, dan wel over een invulling van een rekenkamerfunctie moesten beschikken. In 2005 bleek in de gemeenteraden van Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee een breed draagvlak voor het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie.

Rekenkamercommissie
In de gezamenlijke bijeenkomst van 27 september 2005 van de raden van de gemeenten op Goeree-Overflakkee werd een uitgewerkt voorstel tot het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie besproken. Iedere gemeente vaardigde twee raadsleden en de griffier af voor de selectiecommissie. Op de oproep voor sollicitanten kwam een behoorlijke respons. De gesprekken verliepen uiterst plezierig en er werden drie kandidaten gevonden die voldeden aan de door de gemeenteraden vastgestelde profielschets.

De selectiecommissie droeg op 2 maart 2006 de volgende kandidaten voor ter benoeming:

  • mevrouw Vree RA
  • de heer A.L. Koole
  • de heer Dr. R. Teijl

De leden werden door de vier afzonderlijke gemeenteraden medio 2006 benoemd voor vier jaar. In 2010 is er een evaluatieonderzoek gehouden door de vier gemeenten. Op basis van de evaluatie is de conclusie getrokken dat de rekenkamercommissie voldeed aan de verwachtingen.

Herbenoeming
In 2010 werden de drie leden herbenoemd voor vier jaar. Medio maart jl. eindigde de tweede termijn van vier jaar; het maximum aantal benoemingstermijnen zoals opgenomen in de verordening.

De eerste jaren heeft de commissie aparte en gezamenlijke onderzoeken gedaan voor de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee. Later werden er onderzoeken gedaan in het kader van de gemeentelijke herindeling. Er werden rekenkamerbrieven uitgebracht over onder meer het Plan van aanpak, de Agenda voor de toekomst, het ICT krediet, de voortgangsrapportages, de huisvesting en de lokale heffingen.  Daarnaast zijn er rapporten uitgebracht die b.v. betrekking hebben op de leefomgeving, burgerparticipatie en levensbestendig wonen.

Het laatste onderzoek van de Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee heeft als titel:  ‘Waarom woont u waar u woont?’

De rekenkamercommissie kenmerkte zich in de volgende competenties:

–       Onafhankelijkheid.
–       Analytisch vermogen.
–       Bestuurlijke daadkracht
–       Gevoel voor politieke verhoudingen
–       Vasthoudendheid

‘Beste Eline, Arie en Rob, zoals je merkt is deze raad tevreden met jullie optreden. De verhoudingen waren plezierig en constructief. Bedankt voor de inzet. Het ga jullie in alle opzichten goed’, zo bedankte van Dam de mensen van de rekenkamercommissie, namens de gemeenteraad.