SGP pleit voor maatwerk in de zorg

20 maart 2014

Ons huidige zorgstelsel is financieel onhoudbaar. De overheid geeft jaarlijks meer dan 70 miljard uit aan gezondheids- en welzijnszorg, tegenover 40 miljard in het jaar 2000. En nog steeds geven we ieder jaar meer geld uit. ‘Kleinschaligheid van de zorg biedt mogelijkheden voor kortere lijnen, samenspel van lokale organisaties, vrijwilligers en kerkelijke gemeenschappen. Zo kunnen ongedachte, maar effectieve combinaties worden gecreëerd en kan maatwerk aan de cliënt worden geleverd’, aldus SGP fractiewoordvoerder van der Boom.

‘Een vergelijk: Van wat we jaarlijks aan de politie uitgeven kunnen we maar 1 maand zorg betalen. T.a.v. het basisonderwijs is dat nog geen 2 maanden. En stoppen we met alle uitgaven aan cultuur dan levert dat een bedrag op waar we nog geen week zorg van kunnen betalen’, aldus fractiewoordvoerder Rien van der Boom in zijn bijdrage in de raad van 20 maart jl.

Herziening
Maar ook herziening van de zorg is nodig om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren. Mensen stellen steeds meer en andere eisen aan de zorg. Mensen willen zelf bepalen hoe zij hun leven – ondanks hun beperkingen – zo gewoon en zelfstandig mogelijk inrichten. Om dat te kunnen bereiken zijn zelfstandig wonen, maatwerk, keuzevrijheid en betrokkenheid van de familie heel belangrijk.

Cijfers
De vergrijzing neemt toe. In 2010 waren er 2,4 miljoen ouderen. In 2050 zullen dat er naar verwachting 4,6 miljoen zijn. Dit heeft tot gevolg dat er in 2030 meer dan 1 miljoen kwetsbare ouderen zullen zijn. Ook de levensverwachting is veranderd. Was die rond 1900 rond de 50 jaar. De verwachting is dat die in 2040 voor mannen 83 en voor vrouwen 87 jaar zal zijn.

Van der Boom: ‘Ook de medische mogelijkheden zijn zeer toegenomen en er zullen minder werkzame personen zijn. Zo zijn er nog wel meer invloeden te noemen’.

‘Kleinschaligheid van de zorg biedt mogelijkheden voor kortere lijnen, samenspel van lokale organisaties, vrijwilligers en kerkelijke gemeenschappen. Zo kunnen ongedachte, maar effectieve combinaties worden gecreëerd en kan maatwerk aan de cliënt worden geleverd.’ Het past bij de uitgangspunten en visie van de SGP.

Helaas is er nog veel onduidelijk. Wat wel duidelijk is, zijn de krappere financiën voor de gemeenten. In ieder geval 25% minder dan nu het geval is. We weten nog steeds niet wat het budget zal zijn. Dat maakt 2014 tot een spannend jaar voor deze decentralisatie en geeft risico’s voor de vervolgjaren, zoals ook in het document wordt aangegeven. (blz 21)

We ontkomen er niet aan, een omslag te maken, een kanteling van ‘Recht hebben op………..’ naar ‘maatwerk voor………….’,  afgestemd op de situatie als zodanig.

‘Meer in eigen kracht en eigen regie. Dat klinkt prachtig en moet ook, waar het kan’, aldus de SGP-er.

Oog voor elkaar
‘Uitgaan van wat mensen nog kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, maar tegelijk zullen we er oog voor moeten hebben dat niemand tussen wal en schip valt. Vanuit die gedachte moeten wij kaders en budget stellen en moeten ambtenaren getraind worden en hun werk doen’.

‘Oog dus voor dat echtpaar –om een voorbeeld te noemen- van rond de 85 waarvan de man halve nachten door het huis loopt omdat hij dementerend wordt (een situatie die ik enkele weken geleden vernam.) Dan redt je het niet meer met mantelzorg en vrijwilligers maar ben je heel dankbaar, als je inmiddels op je eigen kracht al veel hebt ingeleverd, je de regie uit handen genomen wordt’, aldus van der Boom. ‘En dat moet onze zorg zijn: Enerzijds dus geen overdadige zorg wat maar al teveel is voorgekomen in de tijd dat je een indicatie kon krijgen om een boodschapje te doen en eigen kinderen thuis op de bank zaten, want je had er……….. toch immers recht op’.

Anderzijdswil de SGP wel zorg voor onze burgers die het echt nodig hebben. Wat de SGP betreft geen internetveilingen en aanbestedingen met hoofd- en onderaannemers, maar duidelijke prestatieafspraken met de huidige zorgaanbieders in deze regio, zeker voor de eerste 2 á 3 jaar. Geen indicaties op basis van zorguren en zorgminuten waarvoor hele afdelingen  in het leven  geroepen zijn en softwarepakketten aangeschaft omdat de zorgkantoren die verantwoording eisten. Maar meer ondernemerschap bij de zorgaanbieders.

Geen bureaucratie
‘Onze fractie bezocht 2 weken geleden het Thomashuis in Den Bommel. Een prachtige vorm van ondernemerschap. Eén van onze fractiegenoten legde ter plekke het verband met buurtzorg. Platte organisaties met zo weinig mogelijk bureaucratie en maatwerk voor de zorgnemer. Niet een veelheid aan therapeuten en hulpverleners over de vloer als er meer problemen in een gezin spelen die ieder vanuit hun eigen –afgeschermd- vakgebied opereren. Maar een totaalplaatje waarbij bijvoorbeeld de arts tegen de wijkverpleegkundige of wijkteamlid kan zeggen dat gezin heeft wat meer zorg nodig. Ga daar eens langs. Kijk eens wat nodig is’, zo stelde de SGP-er.

Pilot
De SGP is daarom blij met de pilot die in Oude Tonge gaat draaien. Keuzevrijheid op basis van cultuur, levensbeschouwing en of zorginhoudelijk aard. Daarbij hoort wat de SGP betreft de mogelijkheid van een PGB op basis van trekkingsrecht waarbij de gemeente duidelijk de hoogte van het budget aangeeft. Dat kan betekenen dat de cliënt zelf iets bij moet betalen.

Daarnaast pleit de SGP voor aandacht en waardering voor mantelzorgers met een goede regeling voor respijtzorg in de volle breedte van de zorg, wanneer een mantelzorger tijdelijk ontlast moet worden. Een toegankelijke, gebruiksvriendelijke databank voor vrijwilligerswerk waarbij vraag en aanbod samenkomen en derhalve gematcht kunnen worden en bevordering van leefbaarheid en burgerkracht in de wijk, met aandacht voor elkaar!

‘Dat alles heeft tijd nodig’, aldus de woordvoerder, ‘maar is niet onmogelijk. We pleiten overigens niet voor een latere invoering. Belangrijk, ook voor dit concept is: communicatie. Geef daar voldoende aandacht aan. Er is veel onduidelijkheid en in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, deze week, hebben we het nodige ‘geschreeuw’ kunnen vernemen’.

‘Onze gemeente is heel goed bezig met de voorbereidingen, we lopen beslist niet achter al moet er nog veel gedaan worden. Veel waardering voor de ambtenaren en portefeuillehouder die met veel enthousiasme deze decentralisatie oppakken’, zo constateerde van der Boom.

Als SGP fractie wenst allen, in deze zowel financiële als maatschappelijke uitdaging, veel succes en wijsheid toe!