Zeven inwoners van Goeree-Overflakkee Koninklijk onderscheiden tijdens de lintjesregen

25 april 2014

Op vrijdag 25 april verraste burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zeven inwoners van  Goeree-Overflakkee. Nieuw dit jaar was dat de burgemeester de decoranda in hun dorp opzocht. De heer A. van Putten uit Ooltgensplaat, de heer H.E.M. Vervloet uit Achthuizen, mevrouw S. Bruggeman-Abresch uit Nieuwe-Tonge, de heer J. van der Welle uit Sommelsdijk, de heer G. Warrendorf uit Herkingen en mevrouw J. Looij-Tanis uit Herkingen werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer K. Tanis uit Ouddorp werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. van Putten uit Ooltgensplaat
De heer Van Putten is sinds de oprichting in 1995 van de Stichting Vrienden van Sjaloom werkzaam als secretaris. Momenteel vervult hij ook de functie als voorzitter. Daarnaast is hij al ruim 30 jaar vrijwilliger van Stichting Welzijnswerk Oostflakkee en heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het ouderenwerk in Ooltgensplaat. Sinds 2008 is hij inval-leerkracht/vrijwilliger bij CBS De Hoeksteen. Na zijn pensionering is hij nog steeds bereid om in te vallen bij ziekte van een leraar. De heer Van Putten is ruim 53 jaar lid van de Volleybalvereniging VIP ‘82 waar hij de velden onderhoudt en diverse klusjes uitvoert. Op sportief vlak organiseert de heer Van Putten al ruim 24 jaar de avondvierdaagse en is hij vrijwilliger bij ‘De Omloop van Goeree-Overflakkee’. Ook op het kerkelijk vlak deed de heer Van Putten veel vrijwilligerswerk. Zo is hij jarenlang scriba, diaken, begeleider van de jeugdvereniging en ouderling geweest en zorgt hij sinds 2002 voor de kopij van het kerkblad de Zaaier.

De heer H.E.M. Vervloet uit Achthuizen
De heer Vervloet is sinds 1973 lid van de EHBO-vereniging en sinds 1980 vervult hij de functie van secretaris. De laatste vier jaar had de heer Vervloet zelfs drie functies; hij verving de voorzitter tijdens zijn ziekte, was penningmeester en tevens secretaris.

De heer Vervloet heeft ook vanaf 1990 hartreanimatie-cursussen gegeven en hij is zeven jaar mantelzorger geweest voor een zieke kennis. Zo deed hij dagelijks de boodschappen, ging met hem naar het ziekenhuis en zorgde voor het huishouden.

Mevrouw S. Bruggeman-Abresch uit Nieuwe-Tonge
Mevrouw Bruggeman is sinds 1997 vrijwilligster bij de dagopvang voor de ouderen in Nieuwe-Tonge. Elke woensdagochtend zet zij spullen klaar en haalt zij verschillende mensen thuis op voor een gezellige ochtend op de dagopvang. Om de paar weken kookt zij voor twaalf personen in het Dorpshuis. Daarnaast is mevrouw Bruggeman wekelijks betrokken bij alle activiteiten van Muziekvereniging Apollo. Ze geeft adviezen bij te organiseren activiteiten en staat altijd paraat om te helpen. Voor de Wijkgroep Nieuwe-Tonge is mevrouw Bruggeman al zeventien jaar vrijwilligster. Ze organiseert veel activiteiten en er kan altijd een beroep op haar worden gedaan. Vanaf 1997 is mevrouw Bruggeman vrijwilligster en conciërge bij de Stichting ‘Ons Dorpshuis’ in Nieuwe-Tonge. Door haar inzet en persoonlijkheid is ze daar een ware ambassadrice.

De heer J. van der Welle uit Sommelsdijk
De heer Van der Welle is sinds 2004 collectant en bezoekbroeder van de Hervormde Gemeente in Sommelsdijk. In de periode 1977 tot en met 1985 was hij bestuurslid/diaken van de Zondagsschool Hervormde Gemeente Sommelsdijk Ook is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van Sjaloom. Deze stichting maakt bijzondere wensen mogelijk van cliënten en begeleiders van Sjaloom Zorg, die niet uit de reguliere financiering kunnen worden betaald. De heer Van der Welle is 30 jaar lid en 10 jaar secretaris geweest van de muziekvereniging EMM. Van 2000 tot en met 2009 was hij mantelzorger voor twee zieke kennissen. Hij haalde wekelijks boodschappen, bracht ze naar de dokter en haalde hun medicijnen. Naast al deze vrijwillige activiteiten was hij ruim zeventien jaar penningmeester van Gymnastiekvereniging Den Bommel en penningmeester/tweede voorzitter van Jeduthun, het Christelijk Gemengd Koor in Middelharnis.

Mevrouw J. Looij-Tanis
Mevrouw Looij viert in 2014 haar 35-jarig jubileum als zondag schooljuf van de Hervormde gemeente Herkingen. Rondom de kerkscheuring in 2004 heeft zij er mede voor gezorgd dat de zondagsschool niet in twee delen uiteen zou vallen. Dat is tot op de huidige dag nog steeds het geval. Mevrouw Looij heeft als algemeen-adjunct zitting in het bestuur van de zondagsschoolregio Goeree-Overflakkee. In de periode 1989 tot 2004 was mevrouw Looij betrokken bij de organisatie van de ouderenmiddagen van de Hervormde gemeente te Herkingen. Eén keer in de twee weken ontving ze de ouderen en de predikant voor onderling contact in haar eigen huis. Sinds 2004 is mevrouw Looij voorzitter/presidente van de vrouwenkring ‘Eén ding is nodig’ van de Hersteld Hervormde gemeente te Herkingen.

De heer G. Warrendorf
De heer Warrendorf is op 89-jarige leeftijd nog steeds actief voor de Hervormde Gemeente Herkingen. Van 1980 tot en met 2004 was hij kerkvoogd en deed hij de complete administratie. Ook werkte hij regelmatig de administratie van de diaconie bij. Na de kerkscheuring in 2004 was de heer Warrendorf een van de weinigen met ervaring in de kerkvoogdij. Hij hielp mee bij de oprichting van de stichting vermogensbeheer en zette zijn werk voort als voorzitter van de kerkvoogdij. Van 1984 tot en met 1999 was de heer Warrendorf ouderling en in de kerkenraad was hij jarenlang scriba. Naast het vergaderen en het maken van verslagen, legde hij met anderen huisbezoeken af, las hij doordeweeks preken voor bij de kerktelefoon en bezocht hij als afgevaardigde de classisvergaderingen.

De heer K. Tanis
De heer Tanis is in zijn vrije tijd al vele jaren actief als natuurbeschermer. In 1978 richtte hij de stichting Vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee (NLGO) op. Tot op heden is hij zeer actief in het bestuur van deze vereniging en maakt hij onderdeel uit van de werkgroep Terreinbeheer en de Plantenwerkgroep. Ook is hij bijna 40 jaar voorzitter van de Vogelwerkgroep. Hij geeft excursies en rapporteert aan de SOVON, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap en Landschapsbeheer. Sinds 1970 is de heer Tanis vrijwilliger van het Zandwallengebied in Ouddorp. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek, bescherming, voorlichting en in kaart brengen van cultuurwaarden van het zandwallengebied. Vanaf 1995 maakt hij onderdeel uit van het netwerk van WetlandWachten als Wetlandwacht voor de Kwade Hoek. Tevens is de heer Tanis voorlichter voor Natura 2000. Naast al deze activiteiten was hij van 1987 tot en met 2008 commissielid van Natuurmonumenten en het Zuidhollands Landschap en was hij deelnemer van de Gebiedsgerichte Aanpak van de Kop van Goeree.