Wijzigingen locaties windenergie na inspraakprocedure

7 mei 2014

Op dinsdag 6 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Besloten is om de partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie inclusief bijbehorende stukken door te sturen voor behandeling in de gemeenteraad. De structuurvisie bevat een paar wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. Een aantal locaties is gewijzigd. Hierdoor is naar verwachting 225 MegaWatt (MW) aan windenergie mogelijk op Goeree-Overflakkee.

Wijzigingen locaties windenergie
Op basis van de ingediende zienswijzen en de eerder ingediende motie van de gemeenteraad (900 m afstand tot woonkern) zijn de locaties voor windenergie aangepast. Het beperken van hinder voor de omgeving is hiervoor het uitgangspunt geweest. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de voorgestelde locaties minder ruimte bieden voor windenergie dan de afgesproken 260 MW in het bestuursakkoord en de samenwerkingsovereenkomst. Met de nieuwe locaties is naar verwachting 225 MW haalbaar. Dit is inclusief de al bestaande en vergunde opstellingen.

De belangrijkste wijziging is het vervallen van het cluster Den Bommel Zuid. Ook de clustermogelijkheid Piet de Wit komt te vervallen. De bestaande lijnopstelling Piet de Wit blijft wel gehandhaafd. Het gebied Anna-Wilhelminapolder is in tegenstelling tot de ontwerp-structuurvisie nu wel benoemd als locatie voor windenergie. Echter alleen voor een enkele lijn. De locatie nabij Stad aan het Haringvliet wordt beperkt. De polder Oude Stad maakt geen onderdeel meer uit van dit plaatsingsgebied. Verder is het zoekgebied Noordrand aangepast met een verbreding ten westen van de Haven van Dirksland en is het oostelijk deel van het zoekgebied komen te vervallen vanwege mogelijke gebiedsontwikkeling. Het plaatsingsgebied Battenoert is aangepast aan de motie van de gemeenteraad.

Nota van Beantwoording
In totaal zijn er 156 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Deze zienswijzen zijn alle beantwoord in een Nota van Beantwoording. Iedere indiener van een zienswijze krijgt deze week een brief met daarin een antwoord of een uitleg op zijn of haar zienswijze. In die brief krijgen de indieners gelijk een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de behandeling van de structuurvisie in de gemeenteraad.

Behandeling gemeenteraad
De partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie (inclusief de kaart met mogelijke locaties) staat donderdag 15 mei op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat dan in de beeldvormende fase van de raadsvergadering praten over de structuurvisie met de daarbij behorende kaart met locaties.

Besluit Gedeputeerde Staten
Op 6 mei hebben ook Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Dit hebben zij gedaan door in te stemmen met de Visie Ruimte en Mobiliteit. Hierin zijn ook de gewijzigde locaties voor windenergie op Goeree-Overflakkee opgenomen.

Planning
De regionale structuurvisie inclusief locaties waar windenergie mogelijk is, komt na de beeldvormende fase nog twee keer terug in de gemeenteraad. Op donderdag 5 juni komt het onderwerp oordeelvormend op de agenda en op donderdag 19 juni komt het onderwerp terug voor besluitvorming. De besluitvormende behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit door Provinciale Staten staat gepland op maandag 7 juli.