Raadsvergadering deel 1

19 juni 2014

Op donderdag 19 juli jl kwam de gemeenteraad bijeen voor het eerste deel van een raadsvergadering die vanwege de volle agenda verspreid wordt over twee avonden. Het vervolg zal plaatsvinden op 26 juni a.s. Tijdens het eerste deel van de raadsvergadering waren er maar liefst zeven insprekers, waarvan één over het kunstgrashockeyveld en zes over de structuurvisie windenergie. Vervolgens werd in afwijking van de gebruikelijke volgorde gestart met de besluitvormende fase om in ieder geval deze onderwerpen zo veel mogelijk af te ronden in het eerste deel van de vergadering.

Besluitvormende fase
Voor de besluitvormende fase stonden vier stukken geagendeerd en drie daarvan werden op verzoek van de heer Van Dam (SGP) teruggehaald naar de oordeelsvormende fase. Dit betrof de wijziging van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, een zienswijze op de begroting 2015 van de VRR en een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2014 van de VRR. Deze agendapunten zullen in het tweede deel van de vergadering worden behandeld. Het voorstel waarover wel direct besloten kon worden betrof de evaluatie van de werkwijze van de raad met een aanpassing van het reglement van orde. De raad kon hier unaniem mee instemmen. In het voorstel is onder andere opgenomen dat uitgangspunt voortaan zal zijn dat er direct besloten zal worden over voorstellen in de oordeelsvormende, zolang daar geen bezwaar tegen wordt gemaakt door één of meer raadsleden.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering werden die onderwerpen besproken van financiële aard: het meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG), de voorjaarsnota 2014 en de jaarstukken 2013. De bespreking hiervan werd voorafgegaan door een korte presentatie van wethouder Trouwborst. Na een korte behandeling werd elk van deze stukken geagendeerd voor de oordeelsvormende fase van de volgende vergadering. Dan zal ook de beantwoording van de gestelde technische vragen beschikbaar worden gesteld door het college.

Oordeelsvormende fase
De meeste tijd besteedde de raad aan de behandeling van de partiële herziening van de structuurvisie met betrekking tot windenergie. Tijdens de behandeling werden zeven moties en amendementen ingediend door diverse partijen. Het betreft de volgende voorstellen:

  • amendement van de SGP e.a. inzake de aanpassing van plaatsingsgebieden Piet de Wit en Anna Wilhelminapolder;
  • motie 1 van de SGP e.a. inzake het vastleggen van de plaatsingsgebieden;
  • motie 2 van de SGP e.a. inzake het tijdelijk karakter;
  • motie 3 van de SGP e.a. inzake het voorkomen van een windpark op zee;
  • motie van de VVD e.a. inzake de toepassing van innovatieve technieken;
  • motie van de ChristenUnie e.a. inzake de negatieve verevening van de OZB;
  • motie van de PvdA e.a. inzake de bestemming van de opbrengsten van windenergie;
  • motie van het CDA e.a. inzake fasering in de uitwerking van de windopgave.

De raad stemde uiteindelijk in met elk van de moties, het amendement en het geamendeerde voorstel. Tegen het geamendeerde voorstel stemden alleen de fracties van Eiland van Vrijheid, GOS en VKGO.

In de oordeelsvormende fase is verder nog gesproken over twee voorstellen waarover de raad direct kon besluiten. De raad kon unaniem instemmen met de zienswijze op de begroting 2015 van SVHW. Voor het voorstel voor de aanleg van een kunstgrashockeyveld gaf alleen de SGP aan niet met het voorstel in te kunnen stemmen. Alle andere voorstellen die geagendeerd stonden in de oordeelsvormende fase konden niet meer behandeld worden.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog.

Het eerste deel van de raadsvergadering is na te kijken en luisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl. Het vervolg van de raadsvergadering staat gepland op 26 juni a.s. vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.