SGP fractie wil meer waarborgen rondom aanwijzing gebieden voor windenergie

5 juni 2014

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee zit midden in een procedure om te komen tot het aanwijzen van gebieden op het eiland, waar windturbines geplaatst kunnen worden. De SGP-fractie diende in de raad van 5 juni jl hierover een viertal moties in om meer waarborgen te krijgen rondom de aanwijzing van de gebieden en het plaatsen van molens.

Door de Rijksoverheid is Goeree-Overflakkee aangewezen als één van de elf gebieden waar een groot deel van de windenergie gerealiseerd zou moeten worden. De SGP-fractie op Goeree-Overflakkee is van mening dat het daarbij van belang is dat de gemeente hierover de regie houdt. Om dit te bereiken diende de fractie bij de behandeling van de Partiële herziening Structuurvisie windenergie bij monde van woordvoerder Daan Markwat een aantal moties in.

Structuurvisie
Markwat: ‘Op dit moment zijn de door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vast te stellen plaatsingsgebieden voor windmolens nog niet integraal overgenomen in de structuurvisies van provincie en Rijk’ en daarom is er volgens de fractie een reële kans dat na vaststelling van de partiële herziening Structuurvisie windenergie (met daarin de plaatsingsgebieden) op korte of langere termijn de realisatie van windparken op andere plaatsen op Goeree-Overflakkee aan de orde kan komen. Het is daarom gewenst dat de door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vast te stellen plaatsingsgebieden in de structuurvisies van provincie en Rijk worden overgenomen. De fractie verzocht aan het college: ‘Om van de provincie Zuid-Holland en van de rijksoverheid een schriftelijke garantie te krijgen voor het op zo kort mogelijke termijn integraal in de provinciale structuurvisie en in de Rijksstructuurvisie overnemen van de door de gemeenteraad vast te stellen plaatsingsgebieden en om van provinciale en rijksoverheid een schriftelijke garantie te krijgen dat er gedurende de afschrijvingsperiode van de windmolens (20 jaar) geen nieuwe plaatsingsgebieden voor windmolens op Goeree-Overflakkee bij zullen komen.

Innovatie
Verder gaf de SGP-er aan dat er op het gebied van de opwekking van windenergie nieuwe, innovatieve technieken beschikbaar zijn of binnen afzienbare tijd beschikbaar komen (bijvoorbeeld het SheerWind concept) en dat door toepassing van deze innovatieve technieken de negatieve consequenties van conventionele windmolens (slagschaduw, geluidsoverlast en horizonvervuiling) aanzienlijk kunnen worden gereduceerd. ‘Door toepassing van deze innovatieve technieken tevens een hoger rendement kan worden gerealiseerd’, aldus Markwat.
Daarom verzocht hij het college om de beschikbare innovatieve technieken grondig te (laten) onderzoeken en de gemeenteraad hierover te infomeren. In het kader hiervan een brede conferentie inzake innovatieve duurzaamheid te organiseren en na te gaan welke mogelijkheden er zijn om toepassing van innovatieve technieken bij de opwekking van windenergie in het vervolgtraject bindend te kunnen voorschrijven en dit aan de gemeenteraad te rapporteren. De fractie is voorts van mening dat waarborgen van een tijdelijk karakter door het toekennen van een tijdelijke bestemming of het verlenen van een tijdelijke vergunning, beide voor de lengte van de afschrijvingsperiode van de windmolens (20 jaar), ten zeerste gewenst is, omdat er na afloop van die periode zeer waarschijnlijk aanzienlijk betere vormen van duurzame energieopwekking beschikbaar zullen zijn;

Niet voor de kust
Daarnaast vindt de fractie het zeer ongewenst om een windpark op zee binnen de 12 mijlszone voor de kust van Goeree-Overflakkee (en dus goed zichtbaar vanaf de stranden) te realiseren. Ook hier een oproep aan het college om van de rijksoverheid een schriftelijke garantie te krijgen dat er gedurende de afschrijvingstermijn (20 jaar) van de nog te plaatsen windmolens in de vast te stellen plaatsingsgebieden op Goeree-Overflakkee, geen windpark op zee binnen de 12 mijlszone voor de kust van Goeree-Overflakkee zal worden gerealiseerd, aangezien dit ongewenste effecten heeft voor o.a. het toerisme op de Kop van het eiland.

De moties zullen in de raad van 19 juni in stemming worden gebracht.