Gemeenteraad vergadert DV 2 oktober

26 september 2014

Op D.V. donderdag 2 oktober zal de gemeenteraad weer bijelkaar komen in een raadsvergadering. Tijdens de raad op 2 oktober wordt de dorpsraad van Ooltgensplaat verwelkomd. In vervolg op de presentatie van de dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloeit zal de dorpsraad van Ooltgensplaat tijdens de beeldvormende fase een korte presentatie voor de raadsleden verzorgen over activiteiten en achtergronden van deze dorpsraad.
De fracties van PvdA en SGP zullen de ontvangst verzorgen.

U kunt de raadsvergadering bijwonen in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ in Middelharnis. Om u een idee te geven hoe zo’n vergadering verloopt is een toelichting bij de agendapunten genoemd
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur, nadat hij het ambtsgebed heeft uitgesproken.

2. Vaststelling agenda
Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden en de voorzitter voorstellen een agendapunt toe te voegen of van de agenda te halen. De raad beslist hierover bij meerderheid van stemmen. Ter vergadering ingediende moties over een onderwerp dat niet op de agenda staat, worden toegevoegd aan de agenda aan het einde van de oordeelsvormende fase.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
De raad stelt elke raadsvergadering de wijze van afdoening vast van de ingekomen stukken, op voorstel van het presidium. Een raadslid kan de raad een voorstel doen voor een andere afdoening, bijvoorbeeld door het te agenderen in de beeldvormende fase van dezelfde of een volgende raadsvergadering.

4. Vaststelling besluitenlijst 18 september jl.
Tijdens dit agendapunt wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Raadsleden kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering een voorstel tot wijziging hiervoor indienen bij de griffie.

5. Spreekrecht
Iedereen kan gebruik maken van het spreekrecht om een onderwerp onder de aandacht te brengen van de raad. Dit kan gaan over een onderwerp dat reeds op de agenda voorkomt of over een geheel nieuw onderwerp. Insprekers dienen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie. In principe heeft elke inspreker maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er meer dan zes insprekers zijn, kan de voorzitter de spreektijd verkorten.

6. Mondelinge vragen
Raadsleden hebben het recht om tijdens de raadsvergadering mondelinge vragen te stellen aan het college. Deze vragen dienen 24 uur van te voren aangekondigd te zijn bij de griffie.

7. Actielijst
Elke raadsvergadering wordt de actielijst voorgelegd aan de raad waarbij elk raadslid het recht heeft om vragen te stellen aan het college over de afdoening van openstaande acties, zoals toezeggingen, aangenomen moties en de beantwoording van schriftelijke vragen.

Beeldvormende fase
De beeldvormende fase is bedoeld om de raad in de gelegenheid te stellen informatie te vergaren, verduidelijkende vragen te stellen aan het college en indien gewenst in gesprek te gaan met deskundigen en/of belanghebbenden. Tijdens deze fase wordt de raad nog niet gevraagd een oordeel te geven of met elkaar in debat te gaan.

8. Presentatie dorpsraad Ooltgensplaat
De gemeenteraad is geïnteresseerd in de werkzaamheden en ervaringen van de verschillende dorpsraden die in de gemeente actief zijn. De dorpsraden worden daarom beurtelings uitgenodigd om een hierover een presentatie te geven aan de raad. Vertegenwoordigers van de dorpsraad Ooltgensplaat zullen deze keer een korte presentatie geven waarin zij in zullen gaan op hun werkzaamheden als dorpsraad en aandachtpunten mee kunnen geven in relatie tot de leefbaarheid en ontwikkeling van Ooltgensplaat.

Oordeelsvormende fase
De oordeelsvormende fase is bedoeld om de raadsfracties in de gelegenheid te stellen hun visie op het betreffende onderwerp te geven en met elkaar in debat te gaan. Indien er geen raadslid is die daar bezwaar tegen heeft, kan de raad direct tot besluitvorming overgaan.

9. Woonvisie 2014-2020
De woonvisie is op 18 september jl. reeds besproken in de beeldvormende fase. Indien er geen raadslid is die daar bezwaar tegen heeft, kan de raad direct tot besluitvorming overgaan.

10. Vaststelling algemeen belang Wet Markt en Overheid
Dit voorstel is op 18 september jl. reeds besproken in de beeldvormende fase. Indien er geen raadslid is die daar bezwaar tegen heeft, kan de raad direct tot besluitvorming overgaan. De raad kan hierbij kiezen tussen de twee voorgelegde opties.

11. Sluiting
Nadat de voorzitter de vergadering heeft gesloten, spreekt hij het ambtsgebed uit. Aansluitend zijn alle aanwezigen uitgenodigd om nog een drankje te drinken in de ruimte naast de raadzaal.