Verslag raadsvergadering 4 september 2014

6 september 2014

Afgelopen donderdag 4 september kwam de gemeenteraad voor het eerst na het zomerreces weer bijeen voor een lange vergadering. Voor het spreekrecht hadden zich zeven insprekers gemeld, waaronder drie insprekers over het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge, één inspreker over de leefbaarheid in Nieuwe-Tonge, één inspreker over de WMO in 2015, verslavingspreventie, mantelzorg en thuiszorg en twee insprekers over de Gebiedsvisie en de geurverordening voor de Tonisseweg 3 te Oude-Tonge. Ook werden er drie mondelinge vragen gesteld door VKGO. De heer Vreugde stelde vragen over de huishoudelijke hulp, de heer De Vos stelde vragen over de huisartsenpost en de heer Heintjes stelde vragen over de nieuwe zeehondenopvang.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase is allereerst een presentatie gegeven door de dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei. Mevrouw Guijt gaf een uiteenzetting van de ervaringen van de dorpsraad tot op heden en stelde de vraag hoe nu verder met de dorpsraad. Diverse raadsleden gaven aan onder de indruk te zijn van de activiteiten van de dorpsraad en hopen op een constructief overleg voor de toekomst. Vervolgens is beeldvormend gesproken over het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge. Na de beraadslaging kon geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan geagendeerd kan worden voor de oordeelsvormende fase van de volgende vergadering. Vervolgens werd achtereenvolgens gesproken over de contouren van het beleid voor Maatschappelijke Ondersteuning, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), de memo van de burgemeester over de vergunningverlening voor circus Belly Wien, de beantwoording van de vragen van de PvdA over de openingstijden van zwembad ’t Zuiderdiep te Stellendam en de brief van het college over de mogelijke invoering van het Veilig Huis naar aanleiding van de motie van VKGO hierover.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase is gesproken over de Beleidsnota Verslavingspreventie 2014-2018, de Marktverordening en Verordening marktgelden 2014 en het bestemmingsplan Landelijk gebied Goedereede. Over elk van deze voorstellen kon al dan niet met een aanvullende toezegging van de wethouder direct worden besloten. Ten aanzien van de Gebiedsvisie en geurverordening Tonisseweg 3 te Oude-Tonge kon nog geen besluit vallen. In het presidium zal besproken worden hoe het voorstel verder behandeld zal worden.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase kon de raad direct besluiten over de tweede herziening van het bestemmingsplan Oude-Tonge, het bestemmingsplan Westerweg 4a te Ouddorp, het bestemmingsplan Wilhelminaweg 14 te Ouddorp, het bestemmingsplan Heerendijk 33 te Oude-Tonge en het bestemmingsplan Buitendijk 1 te Ooltgensplaat. Ook is ingestemd met de benoeming van twee bestuursleden voor de stichting Verenigingsgebouw Ons Huis te Herkingen. Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog.

De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 18 september 2014 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

bron: gemeente Goeree-Overflakkee