Begroting 2015 vastgesteld

15 november 2014

Op donderdag 13 november 2014 werd de Begrotingsraad gehouden. In de vergadering werd stil gestaan bij de gebeurtenissen van 3 november jl. Verder werd de begroting voor 2015 behandeld en vastgesteld. Onderstaand een verslag van de vergadering.

Tijdens de buitengewoon lange raadsvergadering van 13 november 2014 maakte één inspreker gebruik van de mogelijkheid om in te spreken: de heer Polak over huishoudelijke hulp. Hij werd daarin bijgestaan door begeleider mevrouw Pulleman-Nelis. Diverse raadsleden stelden hierop aanvullende vragen. Verder stelde de heer Heintjes (VKGO) vervolgens mondelinge vragen over de gewijzigde verkeerssituatie bij het kruispunt N57-Goedereede. De vragen werden beantwoord door wethouder Trouwborst.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase is in eerste instantie stilgestaan bij de gebeurtenissen van 3 november jl. in verband met de aanhouding van een raadslid en twee inwoners in het gemeentehuis. Hierna heeft de raad besloten een commissie in te stellen die belast wordt met het formuleren van een probleemstelling voor een nader uit te voeren onderzoek naar vermeend onrechtmatig en ander ongewenst handelen in de voormalige gemeente Oostflakkee en een mogelijke doorwerking daarvan in de huidige gemeente. De commissie is gevraagd binnen vier weken advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Het door de heer Van Papeveld (CDA) namens de fracties van SGP, VVD, ChristenUnie en CDA ingediende amendement is hierbij aangenomen.

Vervolgens is de programmabegroting 2015 besproken. Alle fracties hebben hierbij een beschouwing gegeven op de begroting. De begroting is na bespreking aangenomen met voorstemmen van SGP, VVD, ChristenUnie en CDA en tegenstemmen van PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS.

Hierbij zijn de volgende acht moties ingediend:

  • motie 1 (VKGO, PvdA, Eiland van Vrijheid en GOS) over het Beleidsplan MOOI;
  • motie 2 (VKGO, PvdA, Eiland van Vrijheid en GOS) over waarderingssubsidies kleine verenigingen;
  • motie 3 (VKGO, PvdA, Eiland van Vrijheid en GOS) over de zorg om zorgmedewerkers;
  • motie 4 (PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS) over de bezuiniging van 150.000 euro op diverse posten;
  • motie 5 (PvdA, Eiland van Vrijheid en GOS) over de  Wet Normering Topinkomens;
  • motie 6 (PvdA, Eiland van Vrijheid en GOS) over overheadkosten in de zorg;
  • motie 7 (PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS) over de subsidie aan de VVV;
  • motie 8 (PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS) over het gemeentelijk profiel.

Geen van de moties haalde in de stemming een meerderheid.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase is vervolgens in meerderheid ingestemd met diverse belastingverordeningen 2015. Alleen de fracties van PvdA en GOS stemden tegen.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog.

De raadsvergadering is wegens een technisch defect helaas niet na te kijken. Wel zal er zo spoedig mogelijk een audiobestand beschikbaar zijn om via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/ na te luisteren. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 27 november a.s. vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.