De raad in vergadering bijeen op 27 november jl.

28 november 2014

Diverse uiteenlopende onderwerpen werden in de raad van 27 november jl besproken. Zo sprak de raad beeldvormend over de Najaarsnota 2014 en een voorstel in het kader van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand. Beide voorstellen komen de volgende vergadering terug in de oordeelsvormende fase.

Beeldvormende fase

De gemeenteraad vindt het belangrijk om te weten wat er in de verschillende kernen in de gemeente speelt. Alle dorpsraden worden daarom beurtelings uitgenodigd om een korte presentatie te geven aan de raad over hun activiteiten en aandachtspunten voor hun kern. De Belangenvereniging Langstraat gaf deze keer een korte presentatie bij monde van mevrouw Lemaire.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase is allereerst gesproken over diverse voorstellen in het kader van de Participatiewet 2015 waarmee na de beraadslaging direct ingestemd kon worden. Vervolgens heeft de raad uitgebreid gesproken over het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Ook over dit voorstel kon direct worden besloten. De fracties van de VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden hier voor en de fracties van PvdA, VKGO, GOS en Eiland van Vrijheid tegen, waarmee het voorstel is aangenomen. Bij de behandeling zijn tevens drie moties ingediend door de fracties van de PvdA en GOS. Deze moties betroffen de scouting in Goedereede, de kinderboerderij in Oude-Tonge en de subsidie voor de doden- en watersnoodherdenkingen. De moties werden verworpen met voorstemmen van PvdA, VKGO, GOS en Eiland van Vrijheid en tegenstemmen van VVD, SGP, ChristenUnie en CDA. Hierna heeft de raad kort gesproken over de Algemene Subsidieverordening (ASV). De raad kon hier bij meerderheid mee instemmen, met alleen tegenstemmen van de fracties van de PvdA en Eiland van Vrijheid. Vanwege de tijd heeft de raad niet meer gesproken over de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2015 en de Subsidieverordening dorpsvernieuwing centrum Herkingen. Wel is nog gesproken over de Gebiedsvisie en geurverordening Tonisseweg 3 te Oude-Tonge. Op verzoek van VKGO is de besluitvorming hierover echter aangehouden tot de volgende vergadering.

Geurverordening
De SGP-fractie gaf n.a.v. de gebiedsvisie en geurverordening aan zich uiteindelijk te kunnen vinden in het voorstel. Raadslid van Gurp merkte op dat  de realisatie van een Greenpoint een mooie en welkome ontwikkeling is waar de SGP fractie ook helemaal achter staat. ‘Zeker in het kader van duurzaamheid en het streven om op termijn als eiland GO energie neutraal te zijn een mooie welkome schakel in het groter geheel’.

De vorige keer toen dit onderwerp is besproken leefden er bij veel fracties nogal wat vragen. Vragen die ook verband hielden met het gegeven of het nu wel zo’n geschikte locatie is in de nabijheid van een varkenshouderij. Door plaatselijk een hogere geurbelasting toe te staan kan de varkenshouderij nog twee keer zo groot worden en kan het Greenpoint gerealiseerd worden. Het college gaf toen echter al aan een geurverordening niet de ideale oplossing is maar uitplaatsing van de varkenshouderij.

De SGP fractie heeft toen reeds aangedrongen op een duurzame toekomstbestendige oplossing omdat daar meerdere doelen mee worden bereikt en dat eventuele problemen in de toekomst (bv. stankoverlast in restaurant en  ), permanent worden opgelost.

De fractie heet toen het college gevraagd om te trachten de onderhandelingen die er in het verleden geweest waren tussen fam. Splinter en Estate weer nieuw leven in te blazen. ‘Wij zijn dankbaar dat het college dit signaal heeft opgepakt en de raad heeft kunnen informeren over de stand van zaken tussen Fam. Splinter en Estate. In de brief hierover noemt het college een 2-tal voorwaarden van Estate om het bod uit te brengen op de varkenshouderij. Nl: 5 woningen op basis van RvR regeling en medewerking voor een nieuwbouwwijk in Sommelsdijk. Wij zien als SGP fractie geen enkel bezwaar in deze gestelde voorwaarden en deze zijn wat onze fractie betreft geen belemmering maar juist een positieve ontwikkeling. Daarmee wordt namelijk de duurzame oplossing bereikt die we als fractie (en hopelijk als gehele raad)voor ogen hebben. We zien het één niet los van het ander’, aldus van Gurp.

De fractie begrijpt dat dit enige tijd vergt om daar definitief uitsluitsel over te hebben en dat een 100% garantie hierover nu niet te geven is. Eén en ander houdt volgens de SGP-fractie wel in dat instemmen  met de geurverordening onlosmakelijk verbonden is met het saneren van de varkenshouderij.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase is tot slot ingestemd met de Telecommunicatieverordening Goeree-Overflakkee 2014, een voorstel met betrekking tot Voorschriften van de voormalige gemeenten en de Erfgoedverordening Goeree-Overflakkee 2015.