SGP in Waterschap wil tariefstijging beperken

28 november 2014

Op donderdag 27 november stelde de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta de begroting voor 2015 vast. Daarbij werd een motie van de SGP-fractie aangenomen. In de motie pleit de fractie voor een structurele bezuinigingen van 2,5 miljoen. ‘Aanleiding hiervoor is de uitwerking van de kostenstijging op de tarieven voor boeren, burgers en buitenlui’, aldus fractielid Wim de Jong.

‘De begroting gaat uit van een stijging van 1,95%. Doordat dit bedrag opgebracht moet worden door minder ingezetenen en bedrijven stijgen de tarieven echter 5 tot 7%’, zo legt waterschapper de Jong uit. In de breed aangenomen motie verzoekt de SGP het college om een inspanningsverplichting aan te gaan, ingaande het begrotingsjaar 2015, om € 2,5 miljoen (ca. 1,5% van het begrotingstotaal) structureel te bezuinigen.

Hoge kosten
‘Het Waterschap staat in de toekomst voor hoge kosten oa. in het kader van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). In tegenstelling tot het verleden worden ook vanwege de scherpe begroting geen meevallers meer verwacht’, aldus de SGP-fractie. Het college heeft de motie overgenomen, overigens met behoud van de taakstelling zoals vastgelegd in de Kadernota en de daarbij behorende begroting. Deze Kadernota is het afgelopen jaar door het bestuur vastgesteld.

Vinger aan de pols
De vorderingen op het gebied van bedoelde bezuinigingen moeten gerapporteerd worden in de bestuursrapportages van 2015. Daarmee wil de SGP de vinger aan de pols houden. Ook wil de fractie dat in de komende kadernota’s steeds bij de verschillende scenario’s aan wordt gegeven welke indicatieve tariefstijgingen daar bij horen. Als laatste wordt het college opgedragen om het verschil tussen de stijging van lasten (1,95%) en de stijging van de tarieven uit te leggen aan de belastingbetaler.