SGP Waterschap Hollandse Delta presenteert programma: Wijs met water

19 januari 2015

“Wijs met Water”. Onder deze titel presenteert de SGP haar verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta 2015 -2019. Het accent ligt op behoud van sterke waterkerende dijken, goede afvoer van regenwater, zuivering van afvalwater en voldoende zoet water voor land- en tuinbouw.

‘Water is onze vriend, maar kan ook onze vijand zijn. Het is onze vriend als het schoon en gezond is en in voldoende mate voorhanden. We genieten van water en zien er grootheid van de schepping in. Het kan ook zijn dat wij moeten vechten tegen het water, omdat het onze vijand is of dreigt te worden. Zonder dijken ligt Amersfoort aan zee. Daarom zegt de SGP in het gebied van Hollandse Delta dat we Wijs met Water moeten omgaan ’, aldus lijsttrekker Wim de Jong.  

Dijkverbeteringen
Het gebied van WSHD ligt geheel onder zeeniveau en in de Delta van Europa. De dagelijkse zorg is daarom allereerst de dijken op orde te houden. De SGP blijft insteken op robuust onderhoud, rekening houdend met realistische klimaatveranderingen. Veiligheid bovenaan. De dijkverbeteringen langs het Spui en rond eiland Dordrecht steunt de SGP daarom van harte.

De SGP vindt dat het waterpeil in de polders het werk van agrariërs niet mag belemmeren. Bij grote en hevige regenbuien moet overtollig water snel worden afgevoerd. Dat houdt in dat de watergangen regelmatig uitgebaggerd moeten worden. Anderzijds moet er voldoende opslag van zoet water zijn voor droge perioden.

Wijs met geld
Hoge investeringen wachten o.a. voor de slibverwerking aan de Sluisjesdijk en afwaterzuivering Dokhaven in Rotterdam. De SGP zal steeds een nuchtere kosten-baten analyse laten maken alvorens goedkeuring te geven. De SGP vindt dat buitenwegen doelmatig onderhouden moeten worden. Veilige fietsroutes voor schoolgaande kinderen en toepassen van LED verlichting staan hoog op de prioriteitenlijst. In de winter moeten de buitenwegen ook ijs en sneeuwvrij gehouden worden.

Wijs met Water is ook wijs omgaan met bestuur en financiën. Een zelfstandig bestuurd waterschap blijft voor de SGP van belang om geen speelbal van de politiek te worden. En dat alles voor een redelijke prijs, eerlijk verdeeld over ingezetenen en bedrijven.

De SGP doet binnen het gebied van WSHD mee aan de verkiezingen, vanuit het besef dat water de basis vormt voor een duurzame inrichting van onze woon- en leefomgeving. Goed waterbeleid en waterbeheer maakt duurzaam wonen, werken en recreëren mogelijk. Hiermee geeft de SGP invulling aan de Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Wees Wijs met Water!

20150101 SGP verkiezingsprogramma WSHD 2015-2019.pdf