Toekomstvisie vastgesteld

13 februari 2015

In de raadsvergadering van donderdag 12 februari stelde de gemeenteraad de toekomstvisie voor Goeree-Overflakkee vast. Fractievoorzitter Kees van Dam sprak zijn waardering uit voor de visie. Aangezien de betrokkenheid van de bevolking niet bijzonder groot was, trok hij de conclusie dat met vertrouwen heeft in de gemeentepolitiek. Reeds in het coalitieprogramma was door de coalitiepartijen aangedrongen om een breed gedragen visie op te stellen.

‘De visie moest niet alleen, maar voor samen worden opgesteld. Burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen moesten betrokken worden om deze visie tot stand te brengen. Daarnaast vraagt deze visie ook om een richting van deze gemeenteraad. Waar gaan we naartoe, wat is de stip op de horizon?’, zo memoreerde van Dam.

Vertrouwen
De SGP fractie stelde daarbij de vraag of deze opzet, om samen de visie op te stellen is gelukt?: ‘Redelijk zou ik zeggen’, zo ging van Dam verder. ‘De opkomst was niet bijzonder groot. Wij willen daar de conclusie aan verbinden dat de gemeentepolitiek het vertrouwen heeft. We zijn gekozen om beslissingen te nemen. Vertrouwen van de bewoners van ons mooie eiland en vertrouwen moeten we vooral niet beschamen. Daarnaast is er voldoende ruimte geweest voor ondernemers en voor individuele inwoners om input te geven aan deze eilandvisie’.

Trots op identiteit
Van Dam: ‘Ik durf de stelling aan dat een groot gedeelte van onze inwoners het fijn wonen, werken en recreëren vindt op ons mooie eiland. Daarnaast durf ik eveneens de stelling aan dat een groot gedeelte van onze inwoners trots is op ons eiland. Trots op de begrippen kust, rust en ruimte. Maar ook bovenal trots op de identiteit van de verschillende dorpskernen. In al haar breedte en verscheidenheid. We realiseren ons dat heel goed’. ‘Oude tonge is geen Ouddorp en Ooltgensplaat is geen Achthuizen. Laten we daar zuinig op zijn! De inwoners bepalen uiteindelijk zelf de identiteit van de dorpskernen. Niets aan de hand dus en houden zoals het is? Dat zeker niet! Innovatie en vernieuwing is goed, maar wat de SGP fractie betreft dan wel met het doel te houden wat we koesteren’ Wat de SGP betreft staan de begrippen kust, rust en ruimte nog hoog in het vaandel.

Toekomstvisie
‘De SGP vindt dat de toekomstvisie sterk extern gericht is. Versterken economie, duurzaamheid, eilandmarketing en recreatie zijn speerpunten. Toch moet en mag deze visie ook intern gericht zijn. Wie willen we zijn als gemeente, wat willen wij voor onze burgers zijn. Buiten winnen is wat ons betreft binnen beginnen. Ten aanzien van extern en intern gericht zijn wil de SGP fractie volgende speerpunten benadrukken in het licht van deze toekomstvisie’:

• Creëer zoveel mogelijk draagvlak, betrek bewoners, organisaties bij belangrijke beslissingen, overleg in een pril stadium en communiceer op een goede wijze;
• Maak de afstand van bestuur tot burger zo klein mogelijk;
• De ambtelijke organisatie moet compact, flexibel en efficiënt zijn.;
• Professionaliteit, klantgericht en oplossingsgericht zijn speerpunten die zonder meer aandacht behoeven de komende periode. Het klant contact centrum is wat dat betreft nog niet op orde. Belangrijk in dit kader is dan ook dat juist onze burgers gevraagd wordt hoe ze dit ervaren;
• Voorzitter het is belangrijk dat mensen hier blijven en komen wonen, ook juist jongeren. De toegangswegen van en naar het eiland hebben daarom aandacht nodig;
• Naast wonen is de bereikbaarheid van ons eiland ook enorm belangrijk voor ondernemers die zich hier willen vestigen;
• Dat geldt ook voor de digitale snelweg, heel belangrijk;
• Kust, rust, ruimte en natuur zijn kernwaarden voor recreatie en toerisme. In dit kader moet er aandacht zijn en blijven voor een kwaliteitsslag, geen enorme uitbreiding of schaalgrote in kwantitatieve zin, maar focus op kwaliteit. Daarbij weegt voor de SGP fractie ook hier de zondagsrust zeker mee. Laten we ervoor waken dat ontwikkelingen passen bij de schaal en de identiteit van het eiland;
• De landbouwsector is van belang voor de leefbaarheid, de cultuur en de landschapskwaliteit op ons eiland. De vitaliteit van deze sector is van groot belang. Wees daarom zeer kritisch op het omvormen van kostbare landbouwgrond tot natuur;
• Een duurzaam eiland, daar is de SGP fractie het mee eens, maar of daar begrippen bij horen van een showcase en energy island vragen we ons af. We herinneren ons de discussie rondom de windmolens nog goed. Laten we zeer zorgvuldig omgaan met verdergaande ontwikkelingen. Mensen, natuur en landschap zijn de kernwaarden die centraal mogen en moeten staan bij ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid;
• Economische groei is zeer gewenst, we hebben echter een aantal zaken niet zelf in de hand, maar wel de randvoorwaarden voor ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk;
• De kleine kernen op ons eiland vragen aandacht in het kader van het leefbaar houden van deze kernen;
• Laten we de begrippen kust, rust en ruimte koesteren. Het zijn kernwaarden van ons eiland. En wat ons betreft valt onder rust ook nadrukkelijk de zondagsrust;

Coalitieakkoord
Van Dam sloot zijn bijdrage als volgt af: ‘Voorzitter, deze eilandvisie heeft onze steun, deze visie, maar ook zeker het coalitieakkoord verdienen wel een concrete agenda waarin beschreven staat op welke wijze de doelstellingen en ambities nagestreefd worden. Ons verzoek is dan ook om een “Uitvoeringsagenda” op te stellen. In de agenda zullen de keuzes uit de eilandvisie en het coalitieakkoord vertaald worden naar een lijst met opgaven die in de komende jaren gerealiseerd of onderzocht moeten worden.
Voorzitter, een hoog ambitieniveau, veel externe gerichtheid. Laten we echter één ding niet vergeten. We doen het niet voor onszelf, niet onze prestaties, niet onze ambitie, niet de publiciteit eromheen bepalen welke keuzes gemaakt worden. Uiteindelijk gaat het om ons eiland, onze inwoners die aan ons als raad en bestuurders veel hebben toevertrouwd, veel vertrouwen hebben geschonken.
Laten we ons dat in de te maken keuzes, nu en in de toekomst vooral realiseren’.