Brede meerderheid vormt coalitie Waterschap Hollandse Delta

3 april 2015

Waterschap Hollandse Delta heeft een nieuwe coalitie die bestaat uit de fracties CDA, ChristenUnie, Hollandse Delta Natuurlijk, PvdA, SGP, VVD, Water Natuurlijk, Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd. Met 21 van de 30 zetels, verdeeld over negen partijen, vormt de coalitie een brede maatschappelijke afspiegeling. De coalitie heeft het vertrouwen dat hiermee een stabiel, constructief en bestuurskrachtig bestuur ontstaat. Piet Robijn is beoogd heemraad namens ChristenUnie en SGP.

Uit de coalitie wordt een nieuw college benoemd. Vanwege de brede coalitie zal aan de provincie Zuid-Holland instemming worden gevraagd om de vijf reglementaire heemraadposten in te laten vullen door zes collegeleden. De beoogd heemraden zijn de heer van Gelder (CDA), de heer Robijn (ChristenUnie en tevens namens de SGP), de heer Sas (PvdA), de heer Van Oorschot (VVD), de heer Struik (Ongebouwd) en de heer Van Eekhout (Bedrijfsgebouwd), allen in deeltijd.

De zorg voor veilige dijken en wegen en voldoende schoon water blijft onverminderd de aandacht houden. Europese en landelijke wet- en regelgeving vormen hierbij de kaders. Een efficiënte uitvoering van het Bestuursakkoord Water door onder andere het versterken van de samenwerking in de waterketen en een effectieve implementatie van de Deltabeslissingen zijn hierin essentieel. Een daadkrachtige uitvoering van de Kader Richtlijn Water door middel van de gemeentelijke waterplannen houdt bovendien de aandacht. Het zuiveren van afvalwater is een belangrijke kerntaak. Daarnaast krijgt oppervlaktewater een steeds prominentere positie in de ruimtelijke ordening. De nieuwe omgevingswet zal deze ontwikkelingen wettelijk verankeren en vormt daarmee een stevige uitdaging voor het nieuwe bestuur. Duurzaamheid, energiebeleid en samenwerking met alle partners in het werkgebied  zijn belangrijke aandachtspunten.