Voortgang werkzaamheden Compenserende Maatregelen Kierbesluit

11 april 2015

Vanaf begin maart 2015 zijn de werkzaamheden van start gegaan voor de uitvoering van de Compenserende Maatregelen in de regio Voorne-West. Tegelijkertijd worden achter bureaus en in het veld vele voorbereidingen getroffen. Met dit bericht informeren wij u over de voortgang en wat dit voor u betekent. Hoe houden we rekening met uw wensen?

Keukentafelgesprekken
Met de eigenaren van grond waar iets staat te gebeuren, hebben we keukentafelgesprekken gevoerd. Daarin zijn wensen en eisen van beide kanten aan de orde gekomen. Deze gesprekken leiden vervolgens tot akkoordverklaringen. Op Voorne-West zijn alle akkoordverklaringen binnen. Op Voorne-Oost worden alle akkoordverklaringen op zeer korte termijn verstuurd. Op Goeree-Overflakkee zijn de meeste keukentafelgesprekken, als basis voor het opstellen van een akkoordverklaring, inmiddels gevoerd. De resterende gesprekken worden ingepland en zo snel mogelijk gehouden.

Bouwkundige- en veldopnames
Waterschap Hollandse Delta heeft voor Voorne een onafhankelijk bureau aangesteld om de opnames aan panden en percelen te laten verrichten. Deze opnames zijn noodzakelijk om mogelijke schade tijdens de uitvoering in beeld te kunnen brengen. De vooropnames worden kort voorafgaand aan de werkzaamheden genomen terwijl de na-opnames kort na de realisatie plaatsvinden. Ook op Goeree-Overflakkee hebben waterschap en Evides Waterbedrijf al metingen verricht en proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen nauwkeurig in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens verfijnen we de ontwerpen.

Voortgang verdere voorbereidingen

Vergunningsprocedures
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn verschillende vergunningen nodig. Sommige daarvan zijn afgerond; andere lopen nog. Het ontwerpbesluit op de bestemmingsplanwijziging van Voorne-Putten Oost wordt in april gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen inwoners ook eventueel bezwaar aantekenen (een zienswijze indienen). Voor Voorne-Oost lopen nog diverse vergunningsprocedures die noodzakelijk zijn om met de werkzaamheden te kunnen starten. De ruimtelijke onderbouwing voor de aangevraagde bestemminsplanwijziging Goeree-Overflakkee is afgerond en ingediend. Net als op Voorne zal ook hier een publicatie van plaatsvinden met een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Inmiddels wordt ook gewerkt aan het opstellen van de diverse vergunningen voor Goeree-Overflakkee voor zowel de werkzaamheden van Evides als waterschap.

Kabels en leidingen
Zowel op Voorne-Putten als op Goeree-Overflakkee dienen gastransportleidingen verlegd te worden. Ook kabels en leidingen in de buurt van de duikers of sloten moeten worden aangepast. Voor Voorne-West zijn inmiddels de overeenkomsten gesloten met de kabel- en leidingbedrijven. Zij passen de kabels en leidingen aan op die locaties waar de nieuwe duikers geplaatst moeten worden. Deze werkzaamheden zijn voor de zomer van 2015 gereed. Voor Voorne-Oost en Goeree-Overflakkee zijn de overeenkomsten nog in voorbereiding. De planning is dat met deze werkzaamheden op beide eilanden voor de start van de herfst 2016 wordt begonnen.

Voorbereidingen aanbesteding
Het waterschap heeft voor de deelprojecten Voorne-Oost en de sifons op Goeree-Overflakkee de voorbereidingen (schrijven bestekken) getroffen die nodig zijn om straks aannemers te kunnen selecteren. De bestekken hiervan zijn gereed. Andere deelprojecten van het waterschap (Goeree-West en Goeree-Midden) en voor de projecten van Evides moet daarmee nog worden begonnen. Bij het opstellen van de bestekken wordt rekening gehouden met wat door tijdens de keukentafelgesprekken en via de akkoordverklaringen kenbaar is gemaakt. Het selecteren van aannemers gebeurt via openbare aanbestedingen.

Onderzoeken
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en uitvoeren, zijn soms ook (aanvullende) onderzoeken nodig. De resultaten van het onderzoek in de vestinggracht Hellevoetsluis wordt gebruikt als basis voor het op te zetten monitoringsplan. Om risico’s tijdens de uitvoering te minimaliseren, is er op Goeree-Overflakkee een milieukundig onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het voormalige stort aan de Zuiderdiepweg. Hieruit zijn geen bijzonderheden gekomen voor het aanbrengen van een onderdoorgang onder het havenkanaal van Dirksland.