Algemene beschouwingen Kadernota 2016

21 mei 2015

Op donderdag 21 mei zijn de algemene beschouwingen op de Kadernota 2016 van de gemeente Goeree-Overflakkee gehouden. De Kadernota zal de input zijn voor de op te stellen begroting voor 2016. Voor de SGP was het fractievoorzitter Kees van Dam die onder andere aandacht vroeg voor maatwerk voor kwetsbare groepen in de samenleving. Er liggen nog veel uitdagingen. Zo moet Het klant contact centrum alle aandacht verdienen. De klanttevredenheid moet centraal staan. ‘Een opbouw in de nu nog magere score moet speerpunt van beleid zijn. De komende periode moeten er meetbare resultaten geboekt worden’. Hieronder de bijdrage:

Voorzitter,
De SGP fractie wil iedereen die betrokken geweest is bij het opstellen van deze kadernota bedanken. In het bijzonder het college bedankt voor deze kadernota van formaat. Een helder document waar op transparante wijze beleidsmatige, informatieve – en inhoudelijke informatie met ons als raad gedeeld wordt met de bedoeling een aantal hoofdlijnen, zo u wilt kaders te schetsen met betrekking tot de op te stellen begroting 2016. Voorzitter het college verdient waardering voor de transparante wijze waarop we in zijn algemeenheid en in het bijzonder bij deze kadernota met elkaar om gaan. Alle gestelde vragen zijn uitvoerig beantwoord. De kadernota geeft inzicht in feitelijkheden, maar geeft ook inzicht in de afwegingen die gemaakt of te maken zijn.

Voorzitter dat geeft wat ons betreft gelijk een kader aan voor de toekomst. Helaas zal door het wegvallen van onze wethouder Piet Koningswoud de samenstelling van het college nooit meer zijn als voorheen. Echter de lijn die door deze betrokken wethouders onder voorzitterschap van onze burgemeester Ada Grootenboer en haar waarnemer is ingezet waarbij Piet ook zijn bouwstenen heeft aangedragen moet wat ons betreft overeind blijven.

Voorzitter, daarnaast wil de SGP fractie de volgende kaders en overwegingen meegeven.

  • Na de herindeling is een solide gemeente ontstaan waar we trots op mogen zijn. Anderzijds liggen er nog de nodige uitdagingen en aandachtspunten die uitwerking vragen. Wat de SGP fractie betreft is één van de punten die naar voren komen: ‘Welke gemeente willen we zijn voor de toekomst’. Keuzes moeten gemaakt worden. Kerntaken zullen bepaald moeten worden. Zelf doen of uitbesteden. We willen niet om deze vragen heen en vragen het college hier verder met de raad over na te denken.
  • Voorzitter, als we de kadernota doornemen dan mogen we redelijk tevreden zijn met de financiële status van onze gemeente – het lijkt er sterk op dat we steeds meer in control geraken. Toch zijn er nog risico’s. Het voorwoord van de verantwoordelijk wethouder spreekt erover dat voor het realiseren van een gezonde financiële positie nog een lange weg te gaan is. De vraag mag gesteld worden hoe lang die weg dan is. Het gaat hier met name om het beschikbaar zijn van complete en betrouwbare informatie in combinatie met een juiste weging van te lopen risico’s.
  • Deze kadernota, de beschouwingen monden uiteindelijk uit in een begroting 2016 en meerjarenraming tot 2019. We willen het college en deze raad meegeven dat een begroting niet alleen een financieel sturingsinstrument is. Maar ook vooral een taak en kaderstellend document. Voorgenomen investeringen en activiteiten dienen ook daadwerkelijk gedaan en uitgevoerd worden. Overschot door het niet uitvoeren van voorgenomen zaken is uit den boze. Dat brengt ons op een volgend kader: werk volgens een strakke planning, zoveel mogelijk projectmatig en maak optimaal gebruik van de scherpe markt. Nog teveel komen er zaken voorbij die ons de wenkbrauwen doen fronzen als het gaat om een scherpe aanbesteding, planning en organisatie.
  • Gelukkig zijn we op de goede weg als het gaat om de decentralisatie van een aantal zorgtaken. We begrijpen dat er als eerste beleid in algemene zin ontwikkeld moet worden. Overigens complimenten voor de wijze waarop het college en de ambtenaren dit dossier ter hand nemen. Wel blijven we steeds nadrukkelijker aandacht vragen voor maatwerk. Maatwerk voor die kwetsbare groep die niet in het algemeen kader past. Heb daar oog voor, maar stel waar nodig ook budget beschikbaar.
  • Laten we in het kader van maatwerk ook pal staan voor de kwetsbare groep binnen de WSW. We horen hier de afgelopen periode niet zoveel meer over. Volgens de berichten geven de financiën minder zorg dan voorheen. Maar hoe staat het met de mensen. Is er voldoende begeleiding mogelijk. Is er oog voor die mensen die niet in staat zijn gedetacheerd te worden binnen het bedrijfsleven. Voorzitter, de SGP fractie zou het op prijs stellen als de verantwoordelijk wethouder deze aspecten terdege zou onderzoeken en de raad hierover informeren.
  • Recreatie, toerisme en eilandmarketing staat hoog op de agenda van dit college. Laat een en ander zich echter wel altijd afspelen binnen de gestelde kaders van kwaliteitsimpuls, kleinschaligheid en met behoud van de identiteit, of zo u wilt eilanditeit. Laten ontwikkelingen ook altijd aansluiten op de beleving van onze eigen inwoners. Laten we ervoor waken een doelgroep die we met name op de ‘kop’ gekoesterd hebben niet kwijt te raken. Juist die doelgroep heeft betrokkenheid en binding met de genoemde identiteit zoals die er is op de kop van het eiland. We vragen ons dan ook af of wensen van de consument, een officiële badplaatsstatus en een Goereepas eraan bijdragen juist deze doelgroep te stimuleren en te behouden. In dit kader vragen we ook bijzondere en voortdurende aandacht voor de zondagsrust.
  • Voorzitter in de kadernota en de vraagstelling komt het onderwerp begraafplaatsen voorbij. Voorzitter, laat volstrekt duidelijk zijn dat we onze begraafplaatsen een bijzondere plaats innemen binnen onze fractie. Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats bedoeld om overledenen te begraven. Ze hebben echter meer waarde voor hun omgeving en de gemeenschap. Voor degenen die een dierbare hebben verloren, kan een begraafplaats troost bieden. Het is een plek om te herdenken, te herinneren en het verlies te verwerken. Daarnaast hebben begraafplaatsen waarde vanwege de grafmonumenten die de geschiedenis tastbaar maken van de gemeenschap en de families uit de omgeving. We zullen ontwikkeling rond dit onderwerp zeer kritisch volgen en dragen graag ons steentje bij in het verder formuleren van beleid.
  • Het klant contact centrum verdient alle aandacht. Een opbouw in de nu nog magere score moet speerpunt van beleid zijn. De komende periode moeten er meetbare resultaten geboekt worden.
  • Voorzitter, uit mijn bijdrage mag duidelijk zijn dat hier een fractievoorzitter staat die tevreden is. Waardering voor onze ambtenaren, waardering voor dit college, trots op ons mooie eiland. En …. waardering voor u als raadsleden. We mogen en moeten deze verantwoordelijkheid samen dragen waarbij we oog moeten hebben voor elkaar. Wat mij betreft is dat het laatste kader wat ik u en vooral mezelf meegeef. Oog en oor voor elkaar en Oog en oor voor al onze inwoners van wie we vertrouwen hebben ontvangen.

Tot slot wensen we u allen veel werkplezier toe. We hopen dat de komende periode onze burgemeester Ada Grootenboer verder mag herstellen en haar taak weer op mag pakken. Daarbij en bovenal iedereen van harte Gods Zegen toegewenst’.