Onderzoeken randvoorwaarden windlocaties Goeree-Overflakkee ter inzage

5 juni 2015

Van woensdag 10 juni tot en met dinsdag 21 juli liggen de Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD’s) voor de plaatsingsgebieden Anna Wilhelminapolder, Battenoord en Polder van Pallandt ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op de voorgenomen onderzoeken naar de haalbaarheid van deze windlocaties op Goeree-Overflakkee. Eind juni vinden hiervoor twee informatiebijeenkomsten plaats.

In de structuurvisie zijn vijf plaatsingsgebieden aangewezen voor windenergie. Voor drie plaatsingsgebieden wordt nu gestart met de bestemmingsplanprocedure. Dit zijn de Anna Wilhelminapolder, Battenoert en Polder van Pallandt.

Voordat een besluit kan worden genomen moet een milieueffectrapportage worden opgesteld, die de milieueffecten in beeld brengt. De initiatiefnemers stellen hiervoor een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op die de reikwijdte, methode en diepgang van het milieueffectenonderzoek beschrijft. Deze NRD’s liggen vanaf 10 juni ter inzage. Na de NRD komt het daadwerkelijk onderzoek, dit onderzoek wordt in een Milieu Effect Rapportage (MER) opgeleverd.

Participatie en communicatie
Zowel de gemeente als de initiatiefnemers hechten grote waarde aan een zorgvuldige procedure en aan draagvlak voor de windprojecten. Daarom kunnen belanghebbenden gedurende het gehele proces zowel formeel als informeel inbreng leveren. Van 10 juni tot en met 21 juli liggen de NRD’s van de drie initiatieven ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Daarnaast worden ook twee inloopavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt meer informatie gegeven over de onderzoeksmethodiek, de te onderzoeken milieueffecten en te onderzoeken opstellingsvarianten.

Inloopavonden
De eerste avond gaat over de windparken Battenoert en Anna Wilhelminapolder. Deze avond vindt plaats op 22 juni in de Grutterswei in Oude-Tonge. De tweede avond gaat over het Windpark Haringvliet. Dit windpark is de uitbreiding nabij de bestaande turbines tussen Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Deze avond vindt plaats op dinsdag 23 juni in het Webego-gebouw, Pascal 40 in Middelharnis. Beide avonden starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Er zijn geen plenaire sessies, dus u kunt zelf bepalen op welk moment u de bijeenkomsten bezoekt. Het doel van deze avonden is om inwoners de mogelijkheid te geven vragen te stellen en zich te laten informeren over de onderzoeken, de projecten en het vervolgtraject.