Installatie wethouder en raadslid

2 juli 2015

In de raadsvergadering van D.V. donderdag 9 juli staat op de agenda de benoeming en installatie van een nieuwe wethouder, de heer D.A. Markwat. Na installatie zal tevens een nieuw raadslid voor de SGP worden benoemd, de heer H. Herweijer. Verder staat o.a. op de agenda het Verkeerscirculatieplan Ouddorp 2 en het coördinatiebesluit inzake realisering van windparken.

Benoeming en installatie wethouder
Door de fractie van de SGP is een voorstel gedaan voor de benoeming van een nieuwe wethouder. De raad wordt voorgesteld over te gaan tot benoeming. Een door de raad in te stellen commissie zal onderzoeken of de kandidaat voldoet aan de eisen die de gemeentewet stelt. Vervolgens wordt er schriftelijk gestemd waarna een door de raad in te stellen stembureau de uitslag bekend zal maken aan de raad. Indien de door de raad benoemde wethouder zijn benoeming aanvaardt, zal er over worden gegaan tot installatie van de nieuwe wethouder door middel van het afleggen van de eed. Na de installatie zal de vergadering kort worden geschorst.

Installatie raadslid
Indien de door de SGP voorgestelde wethouder succesvol wordt benoemd en hij zijn benoeming aanvaardt, zal de voorzitter van het centraal stembureau overgaan tot benoeming van een nieuw raadslid. Indien deze benoeming wordt aanvaard, zal er een commissie onderzoek geloofsbrieven worden ingesteld die de geloofsbrieven onderzoekt en daarover verslag uitbrengt aan de raad. Vervolgens zal de installatie plaatsvinden door middel van het afleggen van de eed. Na de installatie zal de vergadering kort worden geschorst.

Beeldvormdende fase
In de beeldvormende fase staat geagendeerd: de Visie aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Goeree-Overflakkee 2015-2018 en de brief van het college inzake de beantwoording vragen over budget Integraal Ruimtelijk Programma (IRP).

Oordeelsvormende fase
In de Oordeelsvormende fase komen aan de orde: Het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2015, de Jaarstukken 2014, de Zomernota 2015, het Verkeerscirculatieplan Ouddorp 2, het Coördinatiebesluit realisering windparken en de eerste wijziging Verordening Haven- en kadegeld Goeree-Overflakkee 2015.