Ontwerpbestemmingsplan ‘Parel van de Delta’ ter inzage

20 juli 2015

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parel van de Delta’ ligt met ingang van 23 juli gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Middelharnis. Het plan heeft betrekking op het stuk grond aan de noordzijde van de haven van Middelharnis, dat ingesloten is door het Vingerling en de Vissersdijk. De plek waar het voormalige hotel de Parel van de Delta ooit stond. Het plan maakt het mogelijk om 21 tot maximaal 25 appartementen in verschillende bouwlagen te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het bestemmingsplan absoluut geen vertraging mag oplopen. Daarom heeft het college in haar vergadering van 14 juli besloten om de bestemmingsplanprocedure gedurende de zomer door te laten lopen. Het bestemmingsplan ligt van 23 juli tot en met 2 september ter inzage. Een bestemmingsplan geeft voor alle percelen binnen het plangebied aan waarvoor het mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.

Stukken inzien
Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf formaat is in te zien via www.goeree-overflakkee.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt online via www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187 een afspraak maken. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Zienswijzen
Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen tot en met 2 september 2015 zienswijzen worden ingediend. Dit kan mondeling of schriftelijk. De schriftelijke zienswijze, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan “Parel van de Delta”, dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Joost Moelker van de afdeling Externe Ontwikkeling, via 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Vervolg bestemmingsplanprocedure
De zienswijzen inclusief de beantwoording door het college van B&W worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad op basis van deze informatie het besluit kan nemen om het bestemmingsplan ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen. Vervolgens ligt het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende deze laatste 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Moelker van de afdeling Externe Ontwikkeling, bereikbaar via 14 0187.