Waterbodemkwaliteitskaart Goeree-Overflakkee goedgekeurd

21 juli 2015

Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta hebben de waterbodemkwaliteitskaart voor de regio Goeree-Overflakkee goedgekeurd. Dit betekent lagere kosten bij baggerwerkzaamheden, omdat in veel gevallen geen waterbodemonderzoek meer nodig is.

Op de waterbodemkwaliteitskaart staat voor de komende zes jaar aangegeven welke kwaliteit de aanwezige bagger op de bodem van een sloot heeft. Iedere sloot wordt eens in de zes jaar gebaggerd om de doorstroming van het water te garanderen. Bovendien is baggeren nodig voor een goede waterkwaliteit. De bagger die uit de sloot komt, wordt met name in landelijk gebied op de naastgelegen kant gelegd. Dit mag alleen als de bagger voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.

Bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden kan de aannemer direct op deze kaart zien welke bagger op de kant gelegd kan worden en welke bagger afgevoerd moet worden. Hiervoor is geen extra onderzoek meer nodig.

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen waarbij de waterbodemkwaliteitskaart niet gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld bij sloten waarop een riooloverstort uitkomt, maar ook bij verdachte omstandigheden zoals een calamiteit, incident of verwachte verontreiniging vanwege historische bronnen. Dan wordt uiteraard nog steeds eerst onderzoek uitgevoerd om te bepalen waar de bagger neergelegd kan worden.

Bevoegdheid
De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor de landbodem. Daarvoor is een nota bodembeheer opgesteld. Hierin staan regels over het toepassen van grond en bagger op de landbodem in de gemeente. De daarbij horende bodemkwaliteitskaart geeft aan welke kwaliteit de grond heeft. Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor de waterbodem. Daarvoor is de waterbodemkwaliteitskaart opgesteld. Om de waterbodemkwaliteitskaart van het waterschap aan te laten sluiten bij de bodemkwaliteitskaart van de gemeente, hebben de gemeente en het waterschap bij de totstandkoming van beide documenten nauw samengewerkt.

Doordat de verantwoordelijkheid voor de landbodem bij de gemeente ligt en voor de waterbodem bij het waterschap, moeten zowel de gemeente als het waterschap de waterbodemkwaliteitskaart goedkeuren.