Voorontwerpbestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden

15 september 2015

Het voorontwerpbestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden ligt met ingang van 16 september 2015 voor een periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de beschermde stads- en dorpsgebieden in Goedereede, Middelharnis en Sommelsdijk.

De begrenzingen van de plangebieden zijn door de rijksoverheid bepaald. Voor de historische kern van Goedereede vond dit in 1972 plaats. De historische kernen van Middelharnis- en Sommelsdijk zijn in 2000 als beschermd dorps- en stadsgebied aangewezen.

Waarom een nieuw bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft voor alle percelen binnen het plangebied aan waarvoor het mag worden gebruikt en wat er mag worden ge- of verbouwd. Het huidige bestemminsplan voor de kernen van Middelharnis en Sommelsdijk moet volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor 16 maart 2016 zijn herzien. Daarnaast bestaan er op dit moment nog aanzienlijke verschillen in wat er wel en niet kan en mag in de drie dorpskernen. In het bestemmingsplan wordt de kern van Goedereede herzien, zodat voor alle beschermde gebieden op Goeree-Overflakkee dezelfde uitgangspunten en regelgeving gelden. Het bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Stukken inzien
De stukken zijn in pdf-formaat  in te zien via www.goeree-overflakkee.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken kunnen ook worden ingezien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt online via www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187 een afspraak maken.

Inspraakreacties
Inspraakreacties kunnen tot en met 27 oktober 2015 schriftelijk of telefonisch worden ingediend. Een schriftelijke reactie kan onder vermelding het voorontwerpbestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden  gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch een afspraak maken met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via 14 0187. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt. De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan.

Inspraakavond
Op woensdagavond 30 september vindt er in het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis, een inspraakavond plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakavond begint om 19.30 uur, er wordt een toelichting gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan. Gemaakte opmerkingen worden voor zover dit mogelijk is meegenomen in het voorbereidingsproces.

Vervolg bestemmingsplanprocedure
Na de verwerking van de inspraakreacties wordt het ontwerp bestemmingsplan opnieuw voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Het nieuwe bestemmingsplan wordt naar verwachting in februari/maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via algemeen telefoonnummer 14 0187.