Nieuw gemeentelijk rioleringsplan Goeree-Overflakkee

23 oktober 2015

 Vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Hoe een gemeente deze zorgplichten invult en bekostigt, staat opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan. De gemeenteraad heeft het gemeentelijk rioleringsplan Goeree-Overflakkee, dat geldig is van 2015 tot 2020, vastgesteld. Het plan is in nauwe samenwerking met waterschap Hollandse Delta tot stand gekomen.

Het gemeentelijk rioleringsplan is geldig tot 2020. In 2020 moet de gemeente het plan opnieuw bekijken en waar nodig aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. In het plan staan maatregelen opgenomen, die in de komende jaren worden opgepakt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de huidige bekende wateroverlastlocaties, wordt rekening gehouden met de verwachte klimaatsveranderingen en wordt aangesloten bij nieuwbouwontwikkelingen.

Samen met waterschap
Het gemeentelijk rioleringsplan Goeree-Overflakkee is het resultaat van een uniek planvormingsproces waarin de gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta een verzameling van zes afzonderlijke producten van de afvalwaterketen hebben vormgegeven. Het is de eerste keer dat dit in Nederland is gebeurd. Naast dit plan zijn ook het Afvalwaterplan, het Basisrioleringsplan, het Toekomstig Basisrioleringsplan, het Basis Zuiveringsplan en het Afvalwaterketen-Incidentenplan opgesteld. Waterschap, DCMR Milieudienst Rotterdam en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben dit laatste plan samen opgesteld.

Doel van dit gezamenlijke proces is het verbeteren van de onderlinge afstemming in de benadering van de afvalwaterketen. Naast het behalen van efficiëntiewinst in de beleidsformulering was het proces gericht op het bereiken van kwaliteitsverbetering door het uitwisselen van kennis, leren van elkaars ervaringen en gebruik maken van elkaars deskundigheid. Uitgangspunt bij dit plan was om minder meerkosten voor de inwoners van Goeree-Overflakkee met daarnaast een kwaliteitsverbetering te krijgen.

Rioleringsplan inzien
Het gemeentelijk rioleringsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal op www.goeree-overflakkee.nl, onder ‘Bestuur’, ‘Beleidsdocumenten’ en vervolgens ‘Milieu’.