Begroting 2016 vastgesteld door gemeenteraad

13 november 2015

Donderdagavond 12 november is de programmabegroting voor 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de eis van de provincie om de begroting vanaf 2016 structureel sluitend te krijgen. Dit betekent dat de gemeente aan de provincie vooraf geen toestemming hoeft te vragen voor het doen van nieuwe uitgaven, zoals investeringen.
Begroting In de programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting 2016 is ten opzichte van 2015 nieuw van opzet. De begroting is nu opgebouwd uit vier programma’s: leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën. Deze programma’s zijn hetzelfde als de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn de vier programma’s verder uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.

Speerpunten
Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:
– Het opzetten van burgerhulpverlening en het buiten plaatsen van AED’S.
– De verdere ontwikkeling van plannen met de N215/N57/N59
– Het uitvoeren van het asfaltbestek en het herstraatprogramma
– Het oprichten van een sportcultuurfonds
– Het onderwijsaanbod afstemmen op de vraag vanuit de markt
– Inwoners/bedrijven stimuleren tot het opwekken van duurzame energie
– Onderzoek naar het thuisbezorgen van reisdocumenten
– Het herschikken/afstoten van vastgoed.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als resultaten voor 2016 heeft vastgelegd. De gehele begroting is te raadplegen via de Begrotingsapp. Begrotingsapp De Begrotingsapp is een digitale begroting in de vorm van een webapp. Het toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video’s en plaatjes maken de begroting visueel aantrekkelijk. Om de Begroting 2016 in app-vorm te kunnen zien, kan gratis via de Apple Appstore (opnieuw) een begrotingsapp worden gedownload (zoek op begrotingsapp Goeree-Overflakkee). Download vervolgens de app met de tekst Planning & Control Cyclus 2016. De verwachting is dat nog dit jaar de app ook toegankelijk is binnen de besturingssystemen van Android.

Geen nieuwe bezuinigingen
Vanaf de herindeling stond de gemeente Goeree-Overflakkee voor een bezuinigingsopdracht van afgerond € 16 miljoen op een totale begroting van circa € 120 miljoen. Hiervan is € 5 miljoen direct ingevuld. Voor de resterende € 11 miljoen zijn meerdere bezuinigingsplannen opgesteld. Het merendeel van deze bezuinigingen is inmiddels doorgevoerd. In totaal dient voor 2016 nog ruim € 3 ton behaald te worden. Dat bedrag loopt op tot bijna € 1,4 miljoen euro in 2019. Deze bezuinigingen worden voor het belangrijkste deel gevonden binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering en het gemeentelijk vastgoed. Er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig, naast de bezuinigingsplannen die er al liggen, om uit de rode cijfers te komen.

Gemeentelijke belastingen
De lokale heffingen zoals de onroerendzaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting worden trendmatig verhoogd met 1,5%. Dit geldt niet voor de tarieven voor de rioolheffing. Deze blijven op hetzelfde niveau als voor 2015. Er wordt wel een extra verhoging doorgevoerd voor de toeristenbelasting in verband met de uitvoering van het vastgestelde bezuinigingsplan 2014-2017.

Meer informatie Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore, dan is de Begroting 2016 in PDF te raadplegen via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/begroting). De raadsvergadering is na te kijken en te beluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@goeree-overflakkee.nl. Ook kunt u uw vragen stellen aan Peter van den Doel, teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.