SGP pleit bij begroting 2016 voor maatwerk

13 november 2015

SGP fractievoorzitter Kees van Dam pleit in zijn bijdrage op de begroting 2016 op diverse onderwerpen voor maatwerk voor de kernen op Goeree-Overflakkee. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de opbouw van een verantwoorde reserve, klantgericht werken en aandacht voor kwetsbare groepen. Hieronder zijn integrale bijdrage:

‘Voorzitter, vooraf willen we aangeven dat de SGP fractie tevreden is met de begroting 2016, een gedegen stuk werk. We mogen opmerken dat er ieder jaar toch weer een kwaliteitsslag gemaakt wordt. We willen dan ook complimenten maken naar alle medewerkers die hun bijdrage geleverd hebben aan dit gedegen stuk werk. Ook zeker ten aanzien van de beantwoording van alle vragen.

Uitgangspunten
Daarnaast complimenten voor dit college. Een sluitende begroting, ook in meerjarig perspectief. Terwijl de start was een structureel tekort van 15 miljoen. Daarbij zijn de uitgangspunten van het coalitieakkoord recht overeind gebleven, een niet meer dan trendmatige verhoging van de lokale heffingen. Daarbij als kers op de taart. Geen aanvullende bezuinigingen bovenop de eerder vastgestelde bezuinigingsplannen’.

‘Het vaststellen van de begroting is de kern van het budgetrecht van de raad’, aldus van Dam. ‘Dit budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming van deze raad. De begroting is dan ook taak en kaderstellend, voornemens moeten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in het desbetreffend begrotingsjaar. We zullen die zaken die we voornemens zijn moeten monitoren aan de hand van opgestelde en een nog op te stellen set indicatoren. Wat ons betreft kan nog een duidelijke verbeterslag gemaakt worden in het opstellen van de indicatoren van doelen en subdoelen, en dat zo SMART mogelijk’.

Risico’s
Ook de risico’s werden benoemd door de SGP: ‘Voorzitter, onze gemeente loopt zoals iedere gemeente een aantal risico’s. Het is zaak deze risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen om er enerzijds voor te zorgen de risico’s waar mogelijk weg te nemen en anderzijds ervoor te zorgen dat er een verantwoorde reserve opgebouwd wordt in relatie tot deze risico’s. Heb oog voor de reservepositie van onze gemeente, opnieuw daalt de reserve ten opzichte van 2015. Daarnaast neemt het totale weerstand vermogen met 10 miljoen af’.

Maatwerk
‘De afgelopen jaren zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd die her en der pijn doen. Echter wel noodzakelijk om te komen tot een gezonde financiële bedrijfsvoering. In dat kader wel graag maatwerk waar dat mogelijk en noodzakelijk is. Hou vooral oog voor de kwetsbare groep in onze gemeente. Heb oog voor mantelzorgers bij wie de druk soms onacceptabel hoog oploopt. Denk ook aan de jeugd in het kader van jeugdzorg. Laat vooral de jongeren die hulp nodig hebben niet verdwalen in wachtlijsten en ongecoördineerde processen. Lever ook maatwerk in de verschillende kernen met hun eigen dynamiek, mogelijkheden en identiteit, we verwachten daarbij maatwerk in het kader van gemeentelijke accommodaties, voetbalvelden, zwembaden en recreatieve bestemmingen. Blijf in deze een bijdrage leveren en ondersteun activiteiten die de leefbaarheid in de kernen bevorderen. Voorzitter, gezien het vertrouwen in ons college vatten een en ander niet in een motie maar heb aandacht en oog voor de dorpsraden, wees er zuinig op, ga ermee in gesprek en lever ook daar dat stuk maatwerk dat nodig is. Schep daarin ook duidelijkheid in kern, projectsubsidies en leefbaarheidsfondsen. Een goed bedoeld instrument om juist de speelruimte van een dorpsraad te verbreden moet en kan niet als negatief en beklemmend ervaren worden, ga daarover in gesprek’.

Klantgericht werken
Een laatste punt waar we als SGP fractie aandacht voor vroeg was klantgericht werken. Van Dam: ‘Ga vooral klantgericht te werk. Niet alleen digitaliseren, maar ook en juist het persoonlijk contact. Niet iedereen kan aan de slag met digitale producten. Communiceer snel en duidelijk en heb ook hier vooral oog van die mensen die toch nog de drempel ervaren, voor wie het gemeentehuis toch een bijzondere plaats is om te komen. Geef heel simpel mensen het gevoel dat ze echt welkom zijn, laat ze ervaren wat het is om klant te zijn. Zoek gezamenlijk naar oplossingen en denk mee met onze inwoners. Voorzitter de mooie voorbeelden zijn echter ook bekend en ik zou zo namen van medewerkers kunnen noemen die snel, adequaat, klantgericht meedenken en naar oplossingen zoeken. Maar we zijn er nog niet’.

Verantwoordelijkheid
‘Vanavond mogen we met elkaar als raad een gezamenlijk besluit nemen ten aanzien van deze begroting. We gaan naar het einde van het jaar 2015 en als de Heere ons het geeft gaan we al snel 2016 in, een nieuw begrotingsjaar. Laten we daarin toch ook vooral met elkaar optrekken. Verschillen mogen er zijn. Toch dienen we in deze een gezamenlijk doel. Het welzijn van onze inwoners waarbij met name de ouderen, jongere mensen en de kwetsbare groepen ons zo hard nodig hebben. Daarnaast hebben we de verantwoordelijkheid van onze burgers gekregen om het goede te zoeken voor ons prachtige eiland. Laten we dat vooral samen doen. Laten we elkaar waar mogelijk zoeken en versterken, niets is zo gemakkelijk en goedkoop om tegenstellingen op te roepen om te proberen hier politiek gewin uit te halen. Ik ben ervan overtuigd dat een positieve, constructieve bijdrage veel meer kan en zal doen dan polariserend optreden. Laten we nooit voorbijgaan aan de politieke werkelijkheid: Politiek is de kunst van het mogelijke. En volgens mij moet dat met elkaar.

We spreken tot slot de wens uit dat Gods onmisbare Zegen op ons werk zal rusten, ook voor de komende begrotingsperiode 2016. In dat licht mogen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien’, zo besloot de fractievoorzitter zijn betoog.