Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

19 december 2015

De SGP-fractie pleitte in de laatste raadsvergadering van 2015 om meer oog te hebben voor de agrariërs in dit gebied. Toch werd tijdens de raadsvergadering al snel duidelijk dat de door de provincie opgelegde opgave voor dit gebied complex is. Alle zaken verdienen op een juiste wijze aandacht. Uiteindelijk moet dat leiden tot een ‘optimum’, aldus wethouder Markwat. Als er één van de partijen alleen voor de winst gaat, leidt dat tot niets.

Hieronder de bijdrage van woordvoerder Kees van Dam:
‘Voorzitter in dit complexe dossier is het goed om tot nu toe gestelde kaders door de raad en door ons als SGP fractie gesteld nog eens door te nemen.

  • Een al jarenlang door de SGP fractie gehuldigd standpunt is dat met veel moeite gewonnen kostbare uitstekende landbouwgrond die de beste van Nederland te noemen is in principe niet teruggeven zal worden aan de natuur.
  • Daarnaast steunen wij kleinschalige recreatie.
  • De raad heeft na zorgvuldige afweging en in nauw overleg met de bewoners van dit eiland gezocht en gekozen voor een aantal locaties waar windturbines geplaatst kunnen worden. Dit is zeker niet van harte gegaan, maar is onder grote druk van landelijke overheid en provincie tot stand gekomen. De Noordrand is één van de lokaties waar het plaatsen van turbines mogelijk is.

Binnen de gebiedsontwikkeling komen een aantal ambities samen. Het is overigens de vraag of dat ook allemaal ambities van de SGP fractie zijn. Te noemen valt wind, bijzonder wonen, natuur, zoet water en agrarische structuurversterking.

In één oogopslag valt al te zien dat er tegenstrijdige ambities zijn die elkaar maar lastig verdragen. Naast deze ambities zijn er meerdere partijen betrokken bij deze gebiedsontwikkeling, boeren, eigen inwoners, waterschap, gemeente, landelijke overheid en provinciale overheid hebben hier in meer of mindere maten belangen.

Positief element in deze zijn in te brengen BBL-gronden die een versterking voor de lokale agrarische sector betekend.

Voorzitter, we mogen duidelijk zijn de prioriteit voor ons ligt duidelijk als eerste bij de agrariërs in dit gebied. Zij hebben en houden wat ons betreft de oudste rechten en verdienen een verantwoorde invulling van de gebiedsontwikkeling in dit gebied. Hun nu sterke positie in dit gebied moet voor de korte maar ook zeker voor de langere termijn volledig gewaarborgd zijn.

We vragen de wethouder om de volgende aandachtsgebieden in de verdere ontwikkeling voldoende aandacht te geven:

  • Garantie op kwalitatief goed zoet water
  • Geen toename, maar eerder afname van de ganzenproblematiek
  • Een goede, veilige scheiding tussen recreatief en agrarisch verkeer
  • Het borgen van een verantwoorde leefbare situatie voor de gezinnen in dit gebied

Daarnaast de windopgave, er ligt een opgave van 78 MW voor dit gebied. Als raad zijn er keuzes gemaakt en daar staan we achter. Deze opgave moet gerealiseerd worden in dit gebied. Het zou overigens aan te bevelen zijn om alternatieve vormen van windenergie in dit gebied te realiseren op de korte of wat langere termijn. De alternatieven mogen wat de SGP fractie ingeruild worden voor achterhaalde windturbines. Daarnaast heeft de windopgave wat de SGP fractie betreft voorrang op de realisatie van natuur. Het plaatsen van windturbines in natuurgebieden moet zonder meer mogelijk zijn.

De verdere uitwerking van inkomsten, de overdracht van BBL-gronden en de verdere invulling van natuur, recreatie laten we graag aan het college over. Als raad moeten we ons niet bezighouden met de verdeling van gronden tussen een aantal betrokken agrariërs.

Wel verzoeken we het college om ons als raad nog wat meer dan nu vroegtijdig te informeren en waar nodig keuzes te laten maken.

Voorzitter, dit alles overziend komen we tot een afweging en een te nemen besluit.

We willen, ondanks de gevoeligheid in de wetenschap dat er nooit voor iedereen een 100 % aanvaardbare oplossing op tafel ligt, het college, de betrokken wethouders complimenten maken voor het behaalde resultaat. De complexiteit tussen verschillende ambities en even zoveel betrokken partijen is groot te noemen. Toch ligt er een voorstel op tafel dat vrij breed draagvlak heeft. En ik weet dat daar heel veel uren onderhandeling onder liggen. Een prestatie van formaat.

Voorzitter, we hebben duidelijk aangegeven dat er voor ons een duidelijke prioritering is in belangen. Wat ons betreft als eerste de agrariërs, daarna wind en tot slot natuur’.