Beleidsnotitie zondagsrust behandeld in raad

15 januari 2016

In de raadsvergadering van donderdag 14 januari jl. werd de notitie zondagsrust uitvoerig besproken door de gemeenteraad. In de nota is eigenlijk de huidige situatie beschreven en is in lijn met het coalitieakkoord wat de partijen VVD, CDA, ChristenUnie en SGP eind 2012 sloten. SGP-fractievoorzitter van Dam wees erop dat de zondagsrust niet alleen voor christenen is. Hij ging vervolgens in op de oorsprong van deze bijzondere dag. Hieronder de bijdrage in de eerste termijn:

Fractievoorzitter van Dam: ‘Voorzitter, niet alleen Christenen maken zich druk om de zondagsrust. We mogen het gerust ook een links thema noemen. De zondagsrust is een groot goed omdat vanuit een wat meer linkse gedachte mensen het recht moeten hebben om in ieder geval één dag in de week vrij te zijn van werk. Want de mogelijkheid om alle dagen in de week te werken, kan ertoe leiden dat je wordt verplicht, of dat je je op zijn minst verplicht voelt, om elke dag te gaan werken. Voor rust, creativiteit en aandacht voor mensen om ons heen buiten het werk, blijft dan nog weinig tijd over. Toen in Frankrijk de rustdag door een nieuwe wet gedeeltelijk kwam te vervallen, waren het dan ook in de eerste plaats de vakbonden die zich hiertegen uitspraken. Ook de Franse linkse partijen stemden tegen de nieuwe wet omdat ze ‘daarin een signaal zagen om zondagswerk als normaal te beschouwen, een daling van de rechten van arbeiders, en een risico op het uiteenvallen van de maatschappij en het gezinsleven.’ Volgens een grote peiling was toen meer dan de helft van de bevolking tegen de aantasting van de rustdag. De meeste mensen hebben weinig over hun werk te zeggen. Onder veel van ons is het tegenwoordig niet meer vreemd om, met smartphone of tablet in de aanslag, in vrije tijd of vakantie door te werken. Het recht op een rustdag is daarom ook een links thema bij uitstek. Het boek “Het Recht op Luiheid” werd niet voor niets een populaire klassieker. In dit kader zou de zondagsrust zou dan ook door links met vuur moeten worden verdedigd.

Dan komen we al snel bij de vraag waarom dan de zondag, en niet de zaterdag of de woensdag als rustdag.

Een formeel, maar juist antwoord zou kunnen zijn dat in ons land nu eenmaal de Zondagswet geldt.

De Zondagswet is een landelijk geldende wet. Landelijk geldende wetten worden gemaakt door regering en Staten-Generaal. Er is in ons land nu eenmaal een zondagswet van kracht en geen zaterdagswet of woensdagwet. Als SGP fractie zijn we er dankbaar voor dat deze zondagswet er nog is.

Toch is hier meer van te zeggen:

In de Bijbel, voor ons het Woord van onze God, is de lijn duidelijk. Na in zes dagen hemel en aarde geschapen te hebben, rust God op de zevende dag en stelde de zevende dag als rustdag in. God heeft vanaf het allereerste begin Zijn rustdag gegeven. Deze rustdag, de sabbat valt op de zevende dag en was op zaterdag.

Dat brengt bij de vraag: Waarom houden wij dit niet aan en waarom vieren we de rustdag op de eerste dag van de week, de zondag? Dat is terug te brengen op de dag dat Jezus juist op die dag is opgestaan uit het graf. De eerste dag van de week is voor ons Christenen een overwinningsdag. Een dag waarop we met elkaar verwonderd en dankbaar mogen zijn.

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat sindsdien de zondag als eerste dag van de week voor de christenen een heel bijzonder karakter heeft gehad. Geleidelijk aan is de zondag in de plaats gekomen van de zaterdag als rustdag.

Er gaat van die verschuiving van de rustdag van zaterdag naar zondag ook een mooie Boodschap uit. Eerst was aan de orde: eerst werken dan rusten. Als Christen mogen we geloven dat Christus naar deze aarde gekomen is om rust te geven. En dan hoeft er niet eerst gewerkt en dan gerust te worden.

Binnen deze wellicht wat brede context hebben wij als SGP fractie de nota besproken. Zijn we dan helemaal tevreden? Kan de SGP fractie voluit achter dit stuk staan? Voorzitter, laat ik gelijk maar duidelijk zijn. De uitgangspunten, de afspraken vanuit het coalitieakkoord zijn voluit gerespecteerd in dit gedegen stuk werk. Overigens een document waar enorm veel energie in gestoken is. Waarvoor dank. En gaat het ons ver genoeg? Voorzitter, politiek is de kunst van het mogelijke. Als het gaat om winkelopenstelling in recreatiegebieden op zondag, als het gaat om bepaalde evenementen of sportactiviteiten die op zondag plaatsvinden heeft dat, vanuit de opdracht die de Heere ons zelf geeft om de zondag als rustdag te respecteren, geen steun. Toch respecteren ook wij, net zoals dit college en de door de coalitie gemaakt afspraken. Ook ten aanzien van dit toch zo gevoelige dossier vinden we elkaar opnieuw. En daar zijn we dankbaar voor. Het is namelijk zo gemakkelijk om ten aanzien van een zo gevoelig dossier te profileren en politiek te bedrijven’, zo eindigde van Dam zijn betoog.

De beleidsnotitie is zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. In de vergadering van D.V. donderdag 28 januari staat dit stuk als besluitvormend op de agenda.