Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Grootenboer-Dubbelman

6 januari 2016

Dinsdag 5 januari werd de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden, dit keer in Recreatiecentrum De Staver. Hieronder de integrale toespraak van burgemeester Grootenboer.

“Dames en heren,
Namens het college van burgemeester en wethouders heet ik u van harte welkom op deze vierde nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Goeree-Overflakkee. Een bijzonder hartelijk welkom ook aan de mensen die in 2015 in onze gemeente zijn komen wonen.
We proberen elk jaar kunst en cultuur te verwerken in onze nieuwjaarsbijeenkomst: Vanavond zal Mandoline-orkest Estampida een optreden verzorgen; hartelijk welkom! Estampida is het enige mandoline-orkest op Goeree-Overflakkee is me verteld. Welkom ook aan Marlies Verda, en de groep kinderkunstenaars die u begeleid. De kinderen zullen hier vanavond in de zaal een kunstwerk gaan vervaardigen.

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen. Het is niet altijd gemakkelijk om als openbaar bestuurder het evenwicht te vinden tussen de ruimte om feest vieren en het borgen van de veiligheid. Ik heb ervaren dat de wil om samen op het eiland een optimale sfeer te creëren volop aanwezig was. Zowel inwoners als ondernemers hebben de schouders er onder gezet om dit jaar mooi te starten. Een woord van dank is ook op zijn plaats aan de medewerkers van de hulpdiensten en de gemeente die juist tijdens de jaarwisseling hebben gewerkt zodat anderen een feestje konden vieren.

Ik betreur en veroordeel het feit dat dit jaar opnieuw het speeltoestel van openbare basisschool De Inktvis in Dirksland is vernield. Na de vernieling twee jaar geleden is veel geld en tijd geïnvesteerd om het toestel in orde te maken, en dan is het enorm zuur dat die kleine kinderen opnieuw geconfronteerd moeten worden met de vernielzucht van enkele vandalen. Wij zullen er alles dat in ons vermogen ligt aan doen om de daders te achterhalen en de schade op hen te verhalen. Dat geldt eveneens voor de overige schade die toch ook dít jaar weer aanzienlijk is.
Hopelijk heeft u allemaal een fijne Kerst ervaren en een gezellige en veilige jaarwisseling meegemaakt. Mijn gedachten gaan dan ook onmiddellijk uit naar de mensen die het juist moeilijk hebben in de tijd die voor anderen zo feestelijk is. Mensen voor wie het de eerste Kerst alleen was, of mensen die met de angst leven de Kerst van 2016 wellicht niet meer mee te maken. Mensen van wie het leven een trieste wending heeft gekregen door een levensbedreigende ziekte. Mensen die financiële problemen hebben. Maar ook naar mensen die eenzaam zijn. En daar hoef je niet per definitie oud of alleen voor te zijn.
Laten wij om ons heen kijken en proberen naar het verdriet te luisteren dat achter de uitspraak zit dat “de feestdagen wat hen betreft zo snel mogelijk voorbij mogen zijn”. Aandacht voor de mensen om ons heen is een groot goed. Dichtbij of wat verder weg kennen we allemaal wel iemand die op welke manier dan ook problemen heeft en onze hulp kan gebruiken. Ik pleit er voor dat we onze medemens vasthouden, in de gaten houden en helpen. Dát is samenleving in de letterlijke betekenis van het woord. Niemand kan zijn leven namelijk alleen leiden. Wij hebben elkaar nodig. Ook in 2016. Misschien wel juíst in 2016.

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in de wereld. Veel positieve zaken. Maar er zijn ook ontwikkelingen waar ik me zorgen over maak. Grote groepen mensen terroriseren anderen. Mensen, zelfs kinderen worden vermoord. Ik kan niet meer kijken naar de schokkende beelden daarover die op het internet verschijnen. En het geweld kwam steeds dichterbij. Al in januari vonden de eerste terreuraanslagen plaats in Verviers. Vele aanslagen volgden, waaronder die op Charlie Hebdo en kortgeleden nog in Parijs, waarbij 130 doden vielen. We hebben het allemaal meegekregen; gruwelijke daden die gelegitimeerd worden doordat mensen denken de enige juiste invulling van hun geloof te kennen. Met als gevolg dat er geen ruimte meer is voor tolerantie en respect. Geen ruimte om naast elkaar en met elkaar te leven.

We hebben gezien wat daar van komt. Door dezelfde oorzaak kwamen grote stromen mensen op gang die vluchtten voor dat geweld in het Midden-Oosten. Honderdduizenden mensen worden gedwongen de plek waar ze zijn opgegroeid te verlaten. Zij vluchtten massaal naar Europa. Dat zagen we op televisie, en dat hebben we ook zelf ondervonden toen we als gemeente gedurende zes dagen onderdak boden aan ruim tachtig vluchtelingen hier in De Staver.
Dit is de realiteit van 2016. Elke gemeente, ook de gemeente Goeree-Overflakkee heeft een rol in dit probleem: We treffen als gemeente momenteel voorbereidingen voor een locatie die bedoeld is als meer langdurige noodopvang van vluchtelingen op Goeree-Overflakkee. Ook wij op Goeree-Overflakkee hebben de humanitaire plicht om ons aandeel te nemen in de opvang van de vele duizenden vluchtelingen die Nederland hebben bereikt. Goeree-Overflakkee is gastvrij. En ook van ons wordt verlangd dat wij er voor deze mensen zijn. Ik ben me er van bewust dat er soms wat negatieve gevoelens en reacties zijn vanuit de samenleving. Dat er angst is dat er zich kwaadwillenden onder de vluchtelingen bevinden. Natuurlijk moet de overheid daar alert en scherp op zijn. Wij moeten waken over de veiligheid van onze inwoners, ook over de veiligheid van tijdelijke inwoners.

Die angst wordt ook vaak ingegeven door de onbekendheid of beperkte, slechte informatievoorziening. Ik heb een paar maanden geleden een aantal vluchtelingen ontmoet en gesproken: Ik zag ontwapenende gezichten van vermoeide en jonge vaders en moeders met soms heel jonge kinderen die, ondanks het inhumane gesleep, dankbaar waren voor de zorg van tientallen vrijwilligers en professionele hulpverleners die spontaan inzet boden om het korte verblijf hier in De Staver mogelijk te maken.

Er zijn gelukkig ook ontwikkelingen met een meer positieve lading: Het besef dat we zuinig moeten zijn op onze leefomgeving groeit wereldwijd. Die ontwikkelingen gaan voor sommigen wat snel: “Moeten we in Nederland nu echt oude dieselmotoren uit de steden weren? Is het echt nodig om alle huizen energieneutraal te bouwen?”, hoor ik mensen wel eens zeggen. Voor anderen gaat het absoluut niet snel genoeg; “Zonnepanelen op alle daken!” of “Vervuiling hard aanpakken!” zegt men dan. Ik vind dat er ruimte moet zijn voor nuance en haalbare innovatieve oplossingen, maar dat er vooruitgang geboekt moet worden staat voor mij niet ter discussie. Het gebruik van fossiele brandstoffen vormt een onomkeerbare aantasting van de ozonlaag waardoor de aarde opwarmt. We hebben geen keuze; de opwarming van de aarde valt niet meer te ontkennen of af te doen als een hype.

Onlangs is in Parijs een belangrijk akkoord gesloten waarin 195 landen hebben toegezegd om hun steentje bij te dragen om de opwarming van de aarde af te remmen. Ook een vertegenwoordiging van onze gemeente was daarbij aanwezig om de bijdrage van Goeree-Overflakkee aan het klimaat aan de wereld te tonen. Het is de deelnemende landen gelukt om zo een statement te maken. Ik hoop van harte dat de afspraken die daar nu gemaakt zijn, zullen worden nagekomen zodat het daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Als klein vlekje op de wereldkaart leveren wij een bijdrage – zij het relatief klein – aan de oplossing van het klimaatprobleem. Als het lukt om onze ambitie waar te maken zal Goeree-Overflakkee in 2020 energieneutraal zijn. Moeder aarde wordt dan in ieder geval niet meer door óns opgewarmd. Maar dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. En ja; daar zijn dan onder meer die windmolens voor nodig. En ik weet dat niet iedereen daar even blij mee is. En natuurlijk zijn er enorme investeringen nodig om een getijdencentrale in de Brouwerdam te realiseren. En ook kun je twisten of zonnepanelen overal wel zo mooi zijn. Maar als we resultaten willen boeken, als we Goeree-Overflakkee minstens zo goed aan ons nageslacht willen overdragen als we het hebben aangetroffen, moeten we investeren. Niet alleen in geld, maar ook door middel van de offers die we moeten brengen om een hoger doel te bereiken. Ik vertrouw er op dat ook de inwoners en de ondernemers op ons mooie en natuurrijke eiland bereid zijn om die offers te brengen. Dat verantwoordelijkheidsgevoel past ons. Een energieneutraal eiland in 2020 lukt alleen als we dat met zijn allen doen. En ook dáárin reken ik op u.

Onze samenleving is in beweging. Er gebeurt veel op Goeree-Overflakkee. Als ik terugblik op 2015 zie ik een roerig jaar. Ik sta allereerst stil bij het verlies van onze wethouder Piet Koningswoud. We missen in hem een ervaren bestuurder en fijne collega. Het plotselinge overlijden van Piet heeft zijn familie, het gemeentebestuur en onze medewerkers, én ver daarbuiten diep geschokt.

Als burgemeester was ik ook in 2015 betrokken bij een aantal andere ingrijpende gebeurtenissen die zich op Goeree-Overflakkee hebben voltrokken. Inwoners die dierbaren verloren, al dan niet als gevolg van een ongeval. Kinderen die vermist waren en overigens gelukkig weer gezond zijn teruggevonden. Wij ervaren dat het leven soms een aaneenschakeling kan zijn van dingen die we niet gepland hadden.

Het afgelopen jaar begon al met een grote brand op 1 januari op industrieterrein Spuikolk in Dirksland, en later in het jaar volgde de brand op D’n Diek. Op 1 januari gingen ook de loketten open naar aanleiding van de drie decentralisaties in het sociale domein, wat door onze lokale samenleving goed is opgepakt. 2015 is ook een jaar geweest waarin mooie projecten tot een afronding kwamen.
Dat waren projecten waarin de gemeente in meer of mindere mate een rol had. Maar ook projecten waarin vooral de mensen van Goeree-Overflakkee, u dus, een rol hadden. De tijd dat de samenleving participeerde in de projecten van de gemeente ligt inmiddels achter ons; de gemeente participeert in de samenleving! En gaat dat dan altijd goed? Nee. Niet altijd. De gemeente is ook aan het leren. Samen met de inwoners en de ondernemers op Goeree-Overflakkee. Maar we gaan vooruit. Er zijn resultaten. En die resultaten vergroten de motivatie om samen te werken. Een goed voorbeeld daarvan is de succesvolle samenwerking met de eilandelijke koepelorganisatie voor ondernemers FOGO, die heeft geresulteerd in een detailshandelsvisie die binnenkort ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin is gastvrijheid een belangrijk thema.

We hebben de opening gevierd van het Inspiratiecentrum Grevelingen; een mooi multifunctioneel gebouw met uitkijktoren op een unieke plek, passend in de omgeving en onlangs is zeehondenopvang A Seal officieel geopend, waar inmiddels al weer bijna 90 zeehondjes zijn opgevangen en weer vrijgelaten. Inmiddels hebben al meer dan 5000 mensen de zeehondenopvang bezocht.

Geheel in lijn met de eerder genoemde duurzaamheidsambitie organiseerde de gemeente een Energy Festival, waar iedereen de mogelijkheden heeft kunnen aanschouwen van klimaatvriendelijke moderne manieren van opwekking en gebruik van energie. Het festival toonde ons hoe dichtbij de toekomst eigenlijk is. Bovendien vond onlangs een duurzaamheidscongres plaats, waarin de gemeente met de zakelijke relaties van gedachten wisselde over de duurzaamheid en innovatie op Goeree-Overflakkee, voorafgaand aan een succesvolle bijeenkomst van Het Delta Netwerk.

Duurzaamheid en innovatie zijn ook terug te vinden in de landbouw- en visserijsector op Goeree-Overflakkee; de agrariërs op Goeree-Overflakkee maken steeds vaker op moderne en duurzame wijze gebruik van de uitstekende landbouwgrond die ons eiland rijk is. In juni 2015 werd het Visserij-Innovatiecentrum Zuidwest Nederland geopend, waarmee ons eiland beschikt over een centrum waarin vissers de nieuwste vistechnieken kunnen testen waarmee zij een verduurzamingsslag in de visserijsector kunnen maken.

In 2015 zijn de twee VVV’s op Goeree-Overflakkee gefuseerd tot één eilandelijke VVV. Vlaggetjesdag, de week van de Goereese vis en de Havendag 2015 waren een succes.
Verder kan ik u melden dat de gemeente een sluitende meerjarenbegroting heeft vastgesteld, wat best een prestatie te noemen is na de forse bezuinigingsoperatie die in de jaren na de herindeling is doorgevoerd.

Vanuit de onderwijs op Goeree-Overflakkee is ook goed nieuws te melden: een drietal scholen op het eiland voor voortgezet onderwijs behoren volgens een onderzoek van RTL Nieuws tot de besten van Zuid-Holland, waarvan zelfs één met een gedeelde tweede plaats op de landelijke ranglijst. Complimenten aan het RGO, de Prins Maurits en het Edudelta College Middelharnis zijn hier wel op zijn plaats. U ziet dat ook de kwaliteit van het ons onderwijs extra reden is om op Goeree-Overflakkee te wonen. Goed onderwijs vormt immers één van de belangrijke pijlers voor de toekomst van het eiland.
Daarbij sluiten de in voorbereiding zijnde plannen voor nieuwbouw van Edudelta naadloos aan. Niet zomaar een nieuw schoolgebouw maar plannen voor een campus waarbij vmbo- en mbo- onderwijs gecombineerd worden aangeboden. Een campus die bovendien niet op zichzelf maar vooral op samenwerking met het bedrijfsleven is gericht.

Samen met u groeit Goeree-Overflakkee zowel kwantitatief als kwalitatief. Innovatie speelt daar een belangrijke rol in. Maar niet iedereen op ons eiland, misschien zelfs niet iedereen hier in De Staver, heeft een goed gevoel bij innovatie. Ik hoor soms vragen over de noodzaak van de eilandmarketing van Goeree-Overflakkee waarin de gemeente een aandeel heeft. Maar weet u; innovatie is niet altijd sneller, meer, drukker of minder sociaal. Innovatie is ook; beter voor ons klimaat, meer ruimte voor ontplooiing, nieuwe vormen van onderwijs, minder regels van de overheid, meer werkgelegenheid en meer keuze om de woning te vinden naar je zin, gewoon hier op ons eiland. En aan die soort innovatie werken we als gemeente hard en graag. En eilandmarketing draagt daar zeker aan bij. De andere overheden, ondernemingen en kennisinstellingen buiten ons eiland moet ons immers wel kennen voordat zij investeringen op ons eiland doen. Stilstand is achteruitgang. Innovatie is vooruitgang. En daarom staat innovatie als één van de leidende onderwerpen in de visie van Goeree-Overflakkee.

Een nieuw jaar ligt voor ons. De meeste mensen en organisaties beginnen een nieuw jaar met plannen en voornemens. Dat is voor een gemeente niet anders. Graag noem ik een paar voorbeelden van wat er in 2016 op Goeree-Overflakkee te gebeuren staat.
Sinds enkele dagen is de bedrijveninvesteringszone, namelijk op de bedrijventerreinen Korteweg en Deltahaven Binnen in Stellendam ingesteld, waarmee de kwaliteit van de bedrijventerreinen daar een impuls krijgt.

De gemeente werkt aan een efficiëntere en meer klantgerichte buitendienst. Binnenkort zal een Groenkwaliteitsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Er komt dit jaar een eilandbreed plan voor speelplaatsen en een nieuw wegenbeheersplan. In 2016 wordt het verkeerscirculatieplan Ouddorp verder uitgewerkt en wordt een start gemaakt met een verkeerscirculatieplan Middelharnis-Sommelsdijk.

Ook zal de gemeente komend jaar de druk opvoeren om snel internet in de buitengebieden te krijgen. Daarnaast zal de gemeente investeren in digitale vormen van dienstverlening, waardoor inwoners en ondernemers nog beter en sneller buiten de openingstijden van het gemeentehuis geholpen kunnen worden.
In 2016 zal ook het 600-jarig bestaan van Dirksland, de oudste polder van Goeree-Overflakkee, gevierd gaan worden: In de zomer zal het dus feest zijn in Dirksland. En rond die tijd zal Goeree-Overflakkee ook meer dan een week in het teken staan van een belangrijke wielergebeurtenis; het Nederlands Kampioenschap Wielrennen. De route wordt op korte termijn bekendgemaakt, maar ik kan u nu al verklappen dat dit spektakel over het hele eiland te zien zal zijn.

Op het gebied van de duurzaamheidsambities kan ik u melden dat u in de loop van het jaar waterstof kunt gaan tanken op Goeree-Overflakkee. Mits uw auto daar geschikt voor is natuurlijk, maar een deel van de bussen van het openbaar vervoer zal dat dan in ieder geval wel zijn. En er zal een aantal windparken worden geopend in 2016, namelijk het windpark Hellegatsplein en de opwaardering van het windpark Battenoert.

Ook de gemeentelijke organisatie is in beweging. De gemeente is stap voor stap aan het veranderen om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee en om nog meer aan te sluiten bij de wensen van onze inwoners en ondernemers. Daar hoort bij dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven. Dat we contact hebben en constructief en respectvol met elkaar omgaan. Het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers zijn daarop aanspreekbaar en ik vertrouw er op dat u dat ook bent.

Dames en heren, ik ga afsluiten. Maar ik doe dat niet zonder een compliment te maken aan de mensen op Goeree-Overflakkee die onze samenleving mede maken tot wat zij is; dat zijn de vele honderden mensen die een aanzienlijk deel van hun vrije tijd ter beschikking stellen voor het welzijn van anderen. De vrijwilligers op het eiland, de mensen waarop veel verenigingen en maatschappelijke organisaties steunen. De vrijwilligers die spontaan beschikbaar waren voor de crisisopvang in De Staver. Maar ook de mensen die begaan zijn met hun directe omgeving; de mantelzorgers en die mensen die ‘op elkaar letten’, in de goede betekenis van het woord. De mensen die zich soms met gevaar voor eigen leven inzetten bij de hulpdiensten, al dan niet vrijwillig, zoals bijvoorbeeld bij de politie, de brandweer, de ambulancedienst en het Rode Kruis. De mensen die opkomen voor anderen die knel zitten in onze samenleving. Dank u hartelijk, ook dit jaar, voor uw inzet om van Goeree-Overflakkee een warm, sociaal eiland te maken, waar een hoge kwaliteit van leven is.
Graag wil ik u veel liefde, geluk en gezondheid wensen in 2016. Samen zijn wij de mensen die het verschil maken op dit eiland. Ik wens u toe dat u zich ook in 2016 volkomen thuis en veilig voelt op ons mooie eiland!
Dankuwel”.