Op 2 februari 2016 is er weer een openbare vergadering van de WMO-Adviesraad op Goeree-Overflakkee. Deze wordt gehouden van 19:00 tot 21:30 uur in het Rondeel (kamer 1.34) in Middelharnis. U wordt allen van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Insprekers kunnen zich opgeven via het contactformulier op de website van WMO. U kunt inspreken aan het begin van de vergadering bij agendapunt 3 (zie vergaderpunten hieronder).

Agendapunten 2 februari 2016:

 1. Opening, mededelingen
 2. Inspreken gasten
 3. Vaststelling Agenda
 4. Vaststelling verslag Adviesraad d.d. 15-12- 2015
 5. Verslag DB d.d. 19 januari
 6. Verslag TO d.d. 25 januari
 7. Inkomend en Uitgaande post
 8. Verordening ‘Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee’
 9. Verkiezing algemeen adjunct
 10. Verkiezing secretaris
 11. Jaarrekening 2015
 12. Kascontrole
 13. Begroting 2016
 14. Jaarverslag 2015
 15. Jaarplan 2016
 16. Vergaderdata 2016
 17. Bemensing werkgroepen
 1. Mantelzorg
 2. Vrijwilligersbeleid
 3. Verslavingszorg
 4. Jeugdzorg
 5. Wonen
 6. Opzet / Werkzaamheden / Planning Werkgroep:
 7. Participatie
 8. Terugkoppeling bezochte vergaderingen / bijeenkomsten
 9. Bezoek Nollestee.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.