Na de sloop van het voormalige hotelcomplex “Parel van de Delta” aan het Vingerling te Middelharnis is het betreffende terrein vrij gekomen voor een herontwikkeling. eerder werd gemeld dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. Via een bestemmingsplanherziening wordt voorgenomen op het terrein circa 21 tot maximaal 25 appartementen te realiseren. In dit bestemmingsplan worden geen richtlijnen of toetsingscriteria aangegeven voor de verschijningsvorm van de nieuwe bebouwing.

Om de nieuwe bebouwing op een verantwoorde wijze aan te laten sluiten op de bestaande omgeving zijn er beeldkwaliteitseisen voor de herontwikkeling samengesteld. Voor de architectonische uitwerking van het appartementencomplex en de inrichting van de openbare ruimte is een beeldkwaliteitsplan “Parel van de Delta” ontwikkelt.

Plangebied
De planlocatie is gelegen in het als beschermd dorpsgezicht aangewezen deel van Middelharnis/Sommelsdijk. Het plangebied ligt aan de haven van Middelharnis. Het voorgenomen appartementencomplex is aan de voorzijde gelegen aan het Vingerling en aan de achterzijde gelegen aan het Vissersdijk te Middelharnis.

Beeldkwaliteit
Voor de schaal, massaopbouw, geleding, kleurgebruik, daken, gevels en openbare ruimte is met criteria en referentiebeelden aangegeven op welke wijze de nieuwe ontwikkeling vorm kan worden gegeven.

Inzage
De stukken kunt u inzien met ingang van 9 februari 2016 tot en met 21 maart 2016 in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het beeldkwaliteitsplan ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.

Zienswijzen
Tot en met 21 maart 2016 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijze op het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer T.J. van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.J. van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.