Gemeente en agrariërs ondertekenen grondovereenkomsten Noordrand

7 december 2016

Woensdag 23 november 2016 ondertekenden zes agrariërs uit het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder en wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee de grondkoopovereenkomsten voor het project Noordrand. Daarnaast tekenden agrariërs onderling grondruilovereenkomsten en wordt een opstallocatie verkocht aan een agrariër die deelneemt aan het grondplan. De ondertekende overeenkomsten zorgen voor een agrarische structuurverbetering. Verder zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt om op de gronden windenergie te realiseren.

Voor het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder is op 2 juni 2016 een Intentieovereenkomst gesloten tussen de agrariërs, gemeente Goeree-Overflakkee en Natuurmonumenten. Hierin zijn de gezamenlijke ambities voor de Noordrand/deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder vastgelegd. De ambities zijn natuur, recreatief medegebruik, wind, agrarische structuurversterking en water. Door en met de agrariërs is een grondplan opgesteld. Dit grondplan is in onderling overleg met de agrariërs en met ondersteuning van Kadaster Advies en Ruimte op basis van vrijwillige kavelruil tot stand gekomen. Hierover is 12 september 2016 mondeling overeenstemming bereikt. Door de ondertekening van de overeenkomsten op 23 november 2016 is de definitieve overeenstemming vastgelegd.

Krediet beschikbaar gesteld
Onderdeel van het realiseren van de ambities voor het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder is het aankopen van de BBL-gronden van de provincie Zuid-Holland door de gemeente Goeree-Overflakkee en het doorverkopen van deze gronden aan de agrariërs uit het gebied. De meerwaarde van de gronden wordt gestort in de reserve gebiedsontwikkeling Noordrand en wordt geïnvesteerd in het gebied Noordrand. De grondtransacties staan uiterlijk gepland op 1 januari 2017, mits de gemeenteraad krediet beschikbaar stelt voor het aankopen van deze gronden. Donderdag 24 november 2016 heeft de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar gesteld.

Project Noordrand
De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project.