Tussenbalans moties van SGP en ChristenUnie in Waterschap Hollandse Delta

5 december 2016

Bij de algemene beschouwingen van het Waterschap Hollandse Delta pleitten de fracties van SGP en ChristenUnie wederom om een zuinig beleid. Eerder riep de SGP in een motie op om structureel 2,5 miljoen te bezuinigingen. Ook de motie over de klimaatscenario’s werd door fractievoorzitter de Jong in herinnering geroepen.

Besparing
De Jong deelde eerst complimenten uit: ‘Het college heeft na onze breed aangenomen motie van de SGP in november 2014 structureel over de jaren 2016/2020 ca. 1,7 miljoen bezuinigd. Daarmee is 2/3 van de doelstelling van onze motie behaald, een mooi resultaat’. Hoewel de ingeslagen weg goed is te noemen, blijven de fracties positief kritisch op het beleid, met als doel lage lasten voor de inwoners, maar tegelijkertijd ook een veilige woonomgeving.

Klimaatscenario’s
Met betrekking tot de eerder ingediende en aangenomen motie van de SGP en ChristenUnie voor een robuust watersysteem merkte de Jong op dat overstromen altijd een risico blijft en dat dit nooit voorkomen kan worden. Daarom is een brede visie om de robuustheid van het watersysteem te borgen voor de komende 20 of 50 jaar nodig. SGP en ChristenUnie willen graag bijdragen aan de discussie om een dergelijke visie te ontwikkelen. Hij verzocht het college om werk te maken van de door de SGP en ChristenUnie motie m.b.t. de klimaatscenario’s. ‘Wij verzoeken de Heemraad actief met de 2e toets van het Watersysteem te beginnen en voor de Kadernota 2018 met een tussenrapport te komen voor discussie in de Verenigde Vergadering’, aldus de Jong.