Intentieakkoord getekend voor kwalitatief goed onderwijs op Goeree-Overflakkee

4 februari 2017

Maandag 23 januari ondertekenden vertegenwoordigers vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs,  mbo, samenwerkingsverband PO/VO,  Centrum voor Jeugd en Gezin, de peuter- en kinderopvangorganisaties, de bibliotheek en de gemeente Goeree-Overflakkee een intentieakkoord. De gemeente werd vertegenwoordigd door onderwijs wethouder Frans Tollenaar. In het akkoord is verwoord hoe de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van Goeree-Overflakkee eruit moet zien om samen slagvaardig op te kunnen treden.
 
Onderwijs
Het onderwijs op Goeree-Overflakkee is volop in beweging. De gemeente, schoolbesturen en andere betrokken partijen zetten zich in voor de kwaliteit van onderwijs nu en in de toekomst. De partners van de LEA (Lokale Educatieve Agenda) vinden dat het tijd is voor een nieuwe impuls aan de samenwerking, gezien de dynamiek in het veld en de noodzaak tot intensievere samenwerking. Wethouder Tollenaar: “De ondertekening van het intentieakkoord markeert de start van een nieuwe vorm van samenwerking met alle partijen rondom onderwijs. Door samen op te trekken en een gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we slagvaardig inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. Hierdoor zal de kwaliteit van het onderwijs op Goeree-Overflakkee verder worden versterkt.”
 
Ambitie
De betrokken partijen spreken de ambitie uit om, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, zich samen in te zetten voor kwalitatief goed onderwijs op het eiland. De ambitie is om gezamenlijk te zorgen dat de kinderen  op Goeree-Overflakkee in de toekomst ook goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs krijgen en hen te bieden wat nodig is om ze goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Om dit doel te bereiken is nadrukkelijk aandacht voor:

  • Spreiding, differentiatie en keuzevrijheid van scholen
  • Dekkend aanbod passend onderwijs
  • Doorlopende leerlijnen
  • Dekkend aanbod zorg en welzijn voor scholen
  • Opbrengst-/handelingsgericht werken: verminderen van onderwijsachterstanden
  • Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt

Slagvaardiger
De partners van de LEA kiezen ervoor om zich op een nieuwe manier te organiseren, als antwoord op de ambitie en de noodzaak om slagvaardiger de doelen te realiseren. Vanaf 2017 wordt de netwerkorganisatie LEA daarom gevormd door een regiegroep (vergelijkbaar met een Dagelijks Bestuur). De regiegroep wordt gevormd door de trekkers van de werkgroepen en wethouder Tollenaar en agendeert, stimuleert en coördineert de inhoudelijke agenda voor het LEA. Een vertegenwoordiging vanuit de kinderopvang maakt ook deel uit van de regiegroep, om zo een brede vertegenwoordiging van de partijen te borgen.

Werkwijze
Iedere werkgroep heeft thema’s, taken en  doelstellingen die ook omschreven zijn in de Lokale Educatieve Agenda. Wanneer er behoefte aan is kunnen deze aangevuld of anders ingevuld worden. Hiermee is deze agenda ontwikkelingsgericht. De beslissing over de thema’s op de agenda wordt in samenspraak tussen de regiegroep en de werkgroepen gemaakt.