Inloopavond windparken Blaakweg en Suyderlandt

6 maart 2017

Vanaf donderdag 2 maart tot en met 12 april 2017 liggen het ontwerp bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord’, de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens aan de kant van Nieuwe-Tonge (windpark Blaakweg) en de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens aan de kant van Oude-Tonge (windpark Suyderlandt) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 14 maart 2017 een inloopavond over de twee windparken. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van de stukken die ter inzage liggen en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers.

Het plangebied van de windparken Blaakweg en Suyderlandt is gelegen tussen de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, nabij de Blaakweg (Nieuwe-Tonge) en Zuiderlandse Zeedijk (Oude-Tonge).

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord’ is opgesteld voor beide windparken en dient als ruimtelijke onderbouwing bij deze aanvragen. Het biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal drie windturbines bij windpark Blaakweg en maximaal drie windturbines bij windpark Suyderlandt met een tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen en toegangswegen mogelijk.

Voor de ontwikkeling van de twee windparken is een gecombineerd plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER is opgesteld voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, slagschaduw, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en vormt een bijlage bij de omgevingsvergunningen.

Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 14 maart 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is van 18.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1 in Bruinisse. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 18.30 en 21.30 uur op elk gewenst moment binnenlopen.

Inzage en zienswijzen
De stukken zijn vanaf 2 maart 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Men kan op zowel het ontwerp bestemmingsplan als op de ontwerp omgevingsvergunningen een zienswijze indienen. Als men op alle ontwerp besluiten een zienswijze wil indienen, dan kan men dit doen in één zienswijze voor alle besluiten. Er moet dan wel duidelijk in de zienswijze worden vermeld dat deze voor alle besluiten geldt.