Herijking harmonisatie huren en onderhoud van voetbalvelden

8 april 2017

Donderdagavond 30 maart discussieerde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over de herijking van de uitgangspunten voor het project harmonisatie huren en onderhoud voetbalvelden. De raad ging in maart 2016 akkoord met de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden en stelde daar het benodigde krediet voor beschikbaar. Verschillende ontwikkelingen hebben een nieuw licht geworpen op dit dossier, waardoor herijking noodzakelijk werd.

Aanbesteding kunstgrasvelden
De gemeente Goeree-Overflakkee trof in 2016 voorbereidingen voor de aanbesteding van 16,5 kunstgrasvelden bij 11 voetbalverenigingen. Daarvoor had de gemeenteraad in 2016 5,3 miljoen euro gereserveerd. Naar verwachting zou de aanbesteding eind 2016 of begin 2017 in de markt worden gezet. De harmonisatieslag, waarbij de aanleg van kunstgrasvelden, renovaties van natuurgrasvelden en het onderhoud zijn meegenomen, betekent voor de gemeente Goeree-Overflakkee een grote investering. Verschillende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het gereserveerde bedrag ontoereikend is geworden  voor de beoogde aanpak.

Voor de SGP-fractie voerde P.C. Grinwis het woord waarbij hij aangaf dat het wat de SGP-fractie betreft natuurgras gaat worden. Twee zaken waren daarbij belangrijk: Gezondheidsrisico’s en financiën. Hieronder zijn bijdrage:

‘Voorzitter,

Vanavond bespreken we het voorstel van het college om te herijking te komen van het project Harmonisering huren en onderhoud voetbalvelden. Kort na de beslissing vorig jaar ontstond er rumoer rondom de kunstgrasvelden. De rubberinfill zou gevaarlijke stoffen bevatten en zelfs kankerverwekkend blijken te zijn. Diverse instanties hebben inmiddels hun visie gegeven al dan niet na gedegen onderzoek. Toch is nog niet onomstotelijk vastgesteld dat het geheel zonder risico is.

Daarnaast begrijp ik uit het stuk dat er ook in de tijd, noem het voortschrijdend inzicht, een aantal andere zaken helderder zijn geworden. Kosten die hoger uitvallen. Posten die niet waren meegenomen. Ideeën over samenvoeging en verplaatsing van accommodaties, duurzame LED-verlichting, om er maar een paar te noemen. Reden genoeg om het eerder vastgestelde besluit te heroverwegen.

Nu ben ik geen voetballer al vind ik amateurSport Geen Probleem. Maar wil wel op een aantal Cruijffiaanse gezegden wijzen. Eén ervan is: ‘Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt, wint’ en ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’. In die categorie zou ik ook de herijking willen plaatsen.

Wat de SGP betreft is het van belang dat we zorgvuldig omgaan met onze financiën en was het vorige voorstel al het maximaal haalbare. Duurdere varianten kunnen wat ons betreft uit beeld blijven. Dat heeft ook alles te maken met de draagkracht van de verenigingen. Van belang is het om het over een andere boeg te gooien en te kijken of de harmonisatie op een andere manier tot stand kan worden gebracht. Daarbij is het ook van belang om de levensvatbaarheid van de verenigingen te onderzoeken. En natuurlijk heeft elke vereniging haar geschiedenis, daar willen we niets vanaf doen. Maar als we aan het rekenen gaan blijkt dat we per 10.000 inwoners nogal wat velden hebben. Het brancherapport sport over sportaccommodaties in Nederland van 2016 geeft aan dat er gemiddeld in Nederland 1,4 accommodaties zijn per 10.000 inwoners wat neerkomt op 3,1 veld per 10.000 inwoners. Op Goeree-Overflakkee spreken we duidelijk over zeker dubbele aantallen. Een integrale benadering en maatwerk is dus van belang om te bepalen waar onderhoud en vervanging noodzakelijk is. Wat ons betreft hoeft dit ook niet direct allemaal tegelijk.

Wel zijn er inmiddels een aantal knelpunten bekend. We staan achter het voorstel om de urgente gevallen zoals benoemd voor Oude-Tonge, Stellendam en Den Bommel met enige spoed op te pakken.

We merkten eerder op dat er nogal wat verschil van inzicht is in de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberinfill. Ook van andere infill is dat onvoldoende bekend. Daarom kiest de SGP voor natuurgras, daar wordt al vele eeuwen op gespeeld, zonder gezondheidsrisico’s. Om het geheel te overzien is wat ons betreft ook noodzakelijk dat we een beeld krijgen wat nu precies de subsidiestromen zijn vanuit de gemeente. Daarbij dus alle kosten in beeld brengen.

Samengevat:
– We staan achter het voorstel van het college, dus intrekking van het voorstel van 2106
– We kiezen daarbij voor 3b (natuurgras)
– Herijking van harmonisatie via andere weg bereiken dan via kunstgrasvelden
– Levensvatbaarheid van verenigingen toetsen
– Subsidiestromen in beeld brengen
– Integrale benadering van accommodaties in relatie tot accommodatiebeleid

We zien het voorstel hiervoor graag voor december 2017′.

Project herdefiniëren
De gemeente heeft moeten besluiten tot het herijken van de uitgangspunten voor wat betreft de harmonisering van huren en onderhoud. Dit betekent dat de aanleg van kunstgrasvelden, ten opzichte van de mogelijkheden tot het herstellen, renoveren (en eventueel upgraden) van de bestaande natuurgrasvelden, opnieuw tegen het licht is gehouden.

Noodzakelijke vervanging
De gemeenteraad heeft op 30 maart in meerderheid ingestemd met het intrekken van het in 2016 beschikbaar gestelde krediet en – vooruitlopend op een definitieve beslissing – gekozen voor de aanleg van 1,5  nieuwe natuurgrasvelden bij DBGC in Oude-Tonge. En de vervanging van één natuurgrasveld bij vv Den Bommel. Omdat de slechte kwaliteit van de natuurgrasvelden bij deze verenigingen op korte termijn actie behoeft.

Beslissing eind 2017
Het college heeft besloten aan de harmonisatie vast te willen houden. In overleg met de voetbalverenigingen wordt de komende tijd bezien op welke wijze dit alsnog kan worden gerealiseerd. Wethouder Peter Feller: “We zullen op zo kort mogelijke termijn de uitgangspunten voor de herijking voorleggen aan de gemeenteraad, met daarbij een uitgewerkt beeld van de kosten”. Het plan van aanpak, en een definitieve beslissing over de harmonisatie van huren en onderhoud,  wordt in december 2017 verwacht.